Stortingsvalget 2021: Dette mener H

Stig Flesland

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?

Høyre tror på den skaperkraften som ligger ute i norske bedrifter. For at det skal skapes arbeidsplasser, må næringslivet få friheten til å skape mer. Det får de med et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå.

  • Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.
  • Fortsette å øke bunnfradraget på all formuesskatt.

Mange er ansatt i en liten eller mellomstor bedrift, og de står for en stor del av verdiskapingen som skjer i landet. Lokale eiere gir trygge arbeidsplasser og maktspredning i samfunnet. Ved å endre reglene for opsjonsbeskatning kan det bli enklere å bli medeier i egen bedrift.

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?

Friheten og ansvaret til å selv bestemme over sin egen økonomi er velferd. Høyre er for skattelettelser fordi vi mener at det viktig at folk flest sitter igjen med litt mer av lønnen sin hver måned.

Et viktig prinsipp for Høyre er at staten ikke skal være alt for alle, men være der for de som trenger det mest. I praksis betyr det at staten skal ha respekt for skattebetalerens penger, sørge for at hver skattekrone brukes best mulig og at hjelpen skal komme frem til dem som trenger det mest.

  • Gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt.
  • Sørge for at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt.
  • Stimulere til arbeid gjennom å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstakere under 30 år.

Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?

Skattenivået i Norge bør reduseres.

Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer, like mye eller mindre enn i dag?

Høyre mener at alle bør sitte igjen med mer av sin egen inntekt.

Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?

Høyre mener at alle bør sitte igjen med mer av sin egen inntekt.

Trenger vi arveavgiften?

Høyre mener ikke at det skal være en skatt på arv.