Innkalling til generalforsamling

Stig Flesland logo skattebetalerforeningen

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Skattebetalerforeningen. Generalforsamlingen avholdes torsdag 6. mai kl. 17:30.  Generalforsamlingen vil bli avholdt digitalt, og vi trenger derfor påmelding i forkant for å sende ut nødvendig pålogging til deltakere.

Frist for påmelding til generalforsamlingen, samt innsending av signert fullmakt, er satt til 30. april, klokken 16.00. 

I henhold til vedtektenes § 10 behandles følgende saker:

 1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder, i dennes fravær av nestleder.
 2. Prøvelse av generalforsamlingens lovlighet.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
 5. Styrets årsberetning.
 6. Regnskap med revisors beretning.
 7. Kontrollkomiteens rapport.
 8. Fastsettelse av kontingent for følgende år.
  • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å foreta kontingentfastsettelsen senere samme år.
 9. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for det forløpne år og til styrets medlemmer for det kommende år.
 10. Valg av styrets nestleder.
 11. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen.
 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
 13. Innkommen sak: Forslag til vedtektsendring § 6, § 9 og § 10

Relevante dokumenter: