Fremtidsfullmakt: 5 spørsmål du må ha tenkt gjennom

Per-Ole Hegdahl

Stadig flere velger å opprette en fremtidsfullmakt. Og det er mange gode grunner til det. En fremtidsfullmakt kan gi en viktig trygghet dersom det skulle skje noe uventet med deg.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Samtidig vil en fremtidsfullmakt som er for snever eller ikke er gjennomtenkt kunne virke mot sin hensikt. Vi har lang erfaring med fremtidsfullmakter og har samlet opp 5 spørsmål du bør ha tenkt gjennom før du oppretter din egen fremtidsfullmakt – og vi gir deg selvsagt svarene.

Vil du at det offentlige eller dine nærmeste skal ivareta dine interesser når du ikke lenger er i stand til å gjøre det selv?

Hovedregelen etter vergemålsloven er at det er statsforvalteren (fylkesmannen) som ivaretar dine personlige og økonomiske interesser den dagen du ikke lenger er i stand til det. Reglene om fremtidsfullmakt åpner for at du selv bestemmer at andre enn det offentlige skal ivareta dine interesser. Vergemålsloven gir deg på mange måter et valg.

Hvorfor ikke overlate vergemålet til det offentlige?

Ikke noe galt om statsforvalteren og deres arbeid for å ivareta den som er satt under verge. Men blir du som enke eller enkemann dement i for eksempel 5 eller 8 år før du faller fra, kan resultatet bli at alle dine verdier «fryses» i denne perioden.

Vi har mange eksempler på at godt voksne har hatt planer om å gi bolig, hytte eller penger til sine barn, men så blir de plutselig og uten forvarsel demente. De blir alt for raskt ute av stand til å ivareta egne interesser. Da kommer statsforvalteren inn i bildet og fryser verdiene.

Statsforvalteren har primært interesse av å ivareta den dementes interesser. Hva barn eller andre familiemedlemmer var forespeilet eller hadde forventninger om er ikke noe statsforvalteren bryr seg mye om.

I tillegg er det en sendrektighet i systemet som utfordrer de flestes tålmodighet. Når mange i tillegg opplever det som at man bare er et «nummer» i systemet uten individuell oppfølging, er det veldig forståelig at mange velger å opprette en fremtidsfullmakt til fordel for barna.

Hva bør med i en fremtidsfullmakt?

Mange tenker kanskje at det viktigste er at noen ivaretar dine økonomiske forhold når du ikke lenger er i stand til det selv.

Din økonomi er selvsagt viktig, men ofte er retten til å utdele gaver eller gi forskudd på arv vel så viktig. De fleste tilfeller der en fremtidsfullmakt gjøres gjeldende er der en person har blitt dement. Og når han eller hun ikke lenger kan bo hjemme, vil vedkommende få plass på en institusjon. Der er behovet for penger vesentlig redusert.

Så det å gi barna, som fullmektiger, rett til å overføre eiendom eller penger til seg selv som gave eller forskudd på arv, kan være fornuftig. I tillegg bør du i en fremtidsfullmakt si noe om hvem som skal vurdere hvor du skal bo. Dessuten bør det kanskje gis føringer for hva som skal skje med din bolig så lenge du bor hjemme.

Videre bør fullmektigens rett til å inngå avtaler om andre personlige interesser og gjøremål reguleres. Dette kan for eksempel gjelde samtykke til behandling av personopplysninger. I tillegg bør det komme frem hvem som skal være den umyndiges nærmeste pårørende, hvem som skal ta beslutninger på den umyndiges vegne om assistanse, legebesøk, osv.

Det viktigste her er å tenke nøye gjennom alle mulige eventualiteter som kan oppstå frem i tid og hva som vil være dine behov.

Medlemsfordel: Opprett en fremtidsfullmakt til fastpris!

Hvordan går jeg frem for å opprette en fremtidsfullmakt?

Det er strenge formalkrav til hvordan en fremtidsfullmakt kan opprettes for at den skal bli gyldig. Følges ikke formalkravene kan fremtidsfullmakten bli ugyldig og da er det plutselig statsforvalteren som overtar som fullmektig.

Den som oppretter en fremtidsfullmakt må være i stand til å ivareta sine egne interesser. Mange oppretter fremtidsfullmakter i godt voksen alder. Da kan det være smart å innhente en legeattest på at du er ved «dine fulle fem».

Fremtidsfullmakten må være skriftlig. Du bør ha som overskrift at det er en fremtidsfullmakt, du må selv bestemme hva fremtidsfullmakten skal regulere og fullmakten må underskrives av deg og to vitner.

Formalkravene til en fremtidsfullmakt kan du lese mer om i vergemålsloven § 81.

Bør jeg kontakte en advokat?

Det viktigste når du oppretter en fremtidsfullmakt er at reglene for hvordan dette skal skje er fulgt. Det er kun på denne måten fullmakten faktisk blir gyldig.

Utover det er det viktig at fremtidsfullmakten utformes på en klar og presis måte som er dekkende for det du ønsker å regulere. Dersom du er i stand til å gjøre dette på egen hånd, trenger du kanskje ikke advokat.

Samtidig kan det å bruke en advokat være en god forsikring. Og på linje med alle andre forsikringer, så er det opp til deg å vurdere om det er behov for det eller ikke.