Har du kontroll på de ansattes timesføring?

Per-Ole Hegdahl

Det er ikke nok å registrere antall timer de ansatte jobber en dag. Du som arbeidsgiver må også ha kontroll på når de jobber.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det viktigste er kanskje hva den ansatte leverer og presterer, tenker du som arbeidsgiver. Men det er ikke nok. Timeføring og registrering av når den ansatte kommer og går, er også et lovkrav, og et forhold som arbeidstilsynet både kontrollerer og sanksjonerer dersom dette ikke er på plass.

Regler om dette finner vi i arbeidsmiljøloven § 10-7. Paragrafen er kort og presis og bestemmer at:
«Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.»

Derfor er det viktig med kontroll

La oss begynne med det selvsagte: Det faktum at du ikke har tillitsvalgte i virksomheten fritar deg som arbeidsgiver ikke fra å ha oversikt over når ansatte kommer og går. Videre er det heller ikke opp til arbeidstaker selv å dokumentere og holde oversikt, denne plikten påhviler arbeidsgiver.

Når arbeidsgiver har dette på plass blir det opp til arbeidstaker å innrette seg og etterleve beskjed fra arbeidsgiver om å registrere arbeidstid og når vedkommende kommer og går.

Formålet med reglene er å sikre at reglene om arbeidstid, overtid samt fritid etterleves. Det innebærer at det ikke er tilstrekkelig å fortløpende registrere mertid, også tidspunktet for når arbeidstaker kommer og går må registreres.

Unntak fra reglene

Reglene over gjelder for alle bortsett fra de arbeidstakere som faller inn under såkalt ledende stilling eller særlig uavhengig stilling.

Uten å gå inn på hva som er en særlig uavhengig stilling minner vi om at dette skal vurderes i forhold til realiteten i arbeidsforholdet, og ikke i forhold til hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker å omtale stillingen.

Mange er dessverre ikke klar over hva som objektivt må være på plass for å klassifisere en stilling som særlig uavhengig.

Arbeidstilsynets sanksjoner

Både av hensyn til ansatte og arbeidsgivere kan det være fornuftig og etterleve regelverket. I tillegg kan det være greit å være oppmerksom på at manglende etterlevelse kan utløse gebyrer i hundretusen-kronersklassen dersom Arbeidstilsynet kommer på besøk.