Det er vedtatt å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker, herunder elektroniske lydbøker. Fritaket vil sikre lik merverdiavgiftsbehandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker. Loven trer i kraft 1. juli. Finansdepartementet jobber fortsatt med forskriften, som skal være på plass «i løpet av de nærmeste dagene».

Personalforsikringer

Det gjeninnføres en særregel for verdsettelse av personalforsikringer. Etter denne regelen skal arbeidsgiverfinansierte forsikringer verdsettes til den forholdsmessige andelen av arbeidsgivers totale kostpris. Regelen får virkning fra og med 1. januar 2019.

Les også: Regjeringen snur om personalforsikringer

Personalbilletter i persontransportnæringen – utsatt ikrafttredelse av nye regler for personalrabatt

Iverksettelsen av reglene for skattefrie personalrabatter i forskrift til skatteloven § 5-15-3, utsettes for personalbilletter i persontransportnæringen frem til 1. januar 2020. Utsettelsen får virkning for hele inntektsåret 2019.

Les mer hos Finansdepartementet

Adgang for Skatteetaten og Tolletaten til å bruke personopplysninger ved utvikling og testing av it-systemer

Ved utvikling og testing av it-systemer kan det være nødvendig for Skatteetaten og Tolletaten å benytte personopplysninger. For å klargjøre at etatene har adgang til å benytte personvernopplysninger til dette formålet, er det vedtatt å innta regler om dette med virkning fra 1. juli 2019.

Les nærmere omtale i Prop. 1 LS (2018-2019) – Skatter, avgifter og toll 2019kapittel 18.

Endring i reglene om lempning av krav som innkreves av Skatteetaten

Det er vedtatt endringer i reglene om lempning av krav som innkreves av Skatteetaten. Disse trer i kraft 1. juli 2019. Etter endringen vil det bli noe lettere for Skatteetaten å nedsette gamle krav i saker hvor det vil være uhensiktsmessig å opprettholde og tvangsinnkreve kravet. Videre samordnes vilkårene for lempning etter skattebetalingsloven og SI-loven. En mer samordnet behandling av lempningssakene i Skatteetaten vil bidra til økt likebehandling og bedre rettssikkerhet.

Bevissikring i skattesaker

Nye regler om bevissikring i skattesaker trer i kraft 1. juli 2019. Reglene innebærer at skattemyndighetene kan kreve adgang til lokaler med videre for å sikre bevis til bruk i skattesaker. Det er et vilkår for bevissikring at det foreligger rimelig grunn til mistanke om at den skattepliktige har overtrådt reglene om tilleggsskatt. Ved bevissikring i bolig og hos tredjeparter, kreves det i tillegg at det er særlig grunn til å tro at bevis oppbevares der.
Bevissikring kan bare foretas når det er tilstrekkelig grunn til det, og ikke når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig inngrep. Bevissikring skal besluttes av tingretten, og er gjenstand for anke. De nye reglene vil gjøre skattemyndighetene i bedre stand til å avdekke alvorlige skatteunndragelser.

Renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader settes i kraft 1. juli 2019.

Forsinkelsesrenten fra 1. juli 2019 er 9,25 prosent.

Standardkompensasjonen fra 1. juli 2019 er kr. 390.

Fritak for engangsavgift for motorvogner som er eldre enn 20 år

Engangsavgiften for motorvogner som er eldre enn 20 år fjernes. Samtidig endres reglene for beregning av engangsavgift for bruktimporterte kjøretøy, slik at det aldersbaserte sjablongfradraget for brukte kjøretøy stanser ved 20 år.

Les mer i Prop. 115 LS (2018-2019) – Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 3.2 og Innst. 391 S (2018-2019) punkt 4.2.2.

Lavere engangsavgift for motorsykler

Engangsavgiften på motorsykler kuttes med om lag 10 prosent i gjennomsnitt.

Les mer i Prop. 115 LS (2018-2019) – Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 3.3 og Innst. 391 S (2018-2019) punkt 4.2.3.

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggerier

Ordningen med redusert alkoholavgift for små bryggerier utvides fra kun å gjelde øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, til også å omfatte sider og lignende innen samme alkoholstyrke.

Les mer i Prop. 115 LS (2018-2019) – Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 4 og Innst. 391 S (2018-2019) punkt 4.2.3.