Slik vil regjeringen nå skattlegge frynsegoder og bonuspoeng

Stig Flesland

Det ligger an til at arbeidsgivere og arbeidstakere må sitte med regneark for å beregne «fordeler» helt ned på tikronersnivå. Det viser en fersk prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skattedirektoratet har publisert en veileder som skal rydde opp i forvirringen rundt skattereglene for naturalytelser, rabatter og gaver. Til en viss grad gjør veilederen nettopp det – den klargjør en del spørsmål. Samtidig reises det en hel rekke nye spørsmål.

Veileder (ekstern lenke)

Spørsmål og svar om reglene (ekstern lenke)

Regelverket for naturalytelser ble endret fra 1. januar 2019. I hovedsak er det innenfor fire områder at det ble gjort endringer:

 • Klargjøring av skatteplikten og rapporteringsansvaret for ytelser som den ansatte mottar i arbeidsforholdet gjennom tredjeparter.
 • Klargjøring av reglene for verdsettelse av naturalytelser.
 • Klargjøring av reglene for skattefrie personalrabatter.
 • Opprydding i enkelte særbestemmelser

 

Skatteplikt – vilkår om tilknytning til arbeidsforhold og privatøkonomisk fordel

Ansatte kan motta ytelser i arbeidsforholdet gjennom andre enn arbeidsgiveren, såkalte tredjeparter. For at disse ytelsene skal være skattepliktige som fordel vunnet ved arbeid må det være tilstrekkelig tilknytning mellom fordelen og arbeidet, skriver Skattedirektoratet i prinsipputtalelsen.

Hvorvidt det er en tilstrekkelig tilknytning mellom fordelen og arbeidet må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Rabatter, gaver og reiser fra arbeidsgivers forretningsforbindelser skal normalt anses å ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet, mener Skattedirektoratet. Begrepet forretningsforbindelse tolkes vidt, og skal blant annet omfatte:

 • Kunder
 • Leverandører.
 • Andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester.
 • Virksomheter som ansatte kjøper varer eller tjenester fra på vegne av arbeidsgiver, når kostnadene blir refundert av arbeidsgiver (f.eks. ved tjenestereise eller andre tjenstlige innkjøp).
 • Andre virksomheter dersom det foreligger et element av bytteforhold ved at arbeidsgiver yter noe til denne for at arbeidstaker skal få rabatt.

Fjerner nabolagsrabatt

Såkalte nabolagsrabatter, altså rabatter firmaer gir til ansatte og/eller firmaer i nærheten, er skattefrie dersom din egen bedrift ikke gir samme rabatt tilbake. Er det for eksempelt en ordning der alle butikkene på et kjøpesenter gir rabatt til alle ansatte, vil dette være skattepliktig for arbeidstaker.

Bonuspoeng fra for eksempel flyselskap og hoteller, som er opptjent i jobbsammenheng, er skattepliktig når poengene benyttes privat. Du kan også få enkelte fordeler på grunn av en «status» – uten å bruke bonuspoeng. Dette skal ikke skattlegges.

Viktige unntak

Det er også noen begrensninger som er viktige å ha i bakhodet. Selv om det foreligger tilknytning til arbeidsforholdet, er det ikke skatteplikt hvis du ikke har en privatøkonomisk fordel. Dersom rabatten du har fått også kan fås av «alle» andre. Hvis du kan få rabatt på 10 prosent hos et byggefirma og dette også er en medlemsfordel i OBOS, skal du ikke skattlegges.

I tillegg er det heller ikke skatteplikt på naturalytelser som er til «tjenstlig bruk». Som eksempel nevner Skattedirektoratet en fotballklubb som dekker billett for sin trener til å se en fotballkamp for å vurdere rekruttering, eller et teater som dekker teaterbillett for en ansatt for å se et stykke som er relevant til forberedelse av en ny oppsetning.

Arbeidsgiver får ansvaret

Det er arbeidsgiver som har ansvar for rapportering, skattetrekk og arbeidsgiveravgift dersom en ansatt mottar skattepliktige naturalytelser fra enten egen arbeidsgiver eller tredjepart. Skattedirektoratet skriver at arbeidsgiver plikter:

 • å ha rutiner som sikrer at arbeidsgiver mottar nødvendige opplysninger om fordeler mottatt gjennom tredjeparter
 • å vurdere skatteplikten
 • å rapportere skattepliktige ytelser i a-meldingen, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift

Ifølge Skattedirektoratet er det ikke tilstrekkelig å ha avtaler som sier at arbeidstaker har informasjonsplikt, med mindre dette følges opp aktivt av arbeidsgiver.

Av «praktiske årsaker» blir arbeidsgiver først ansvarlig for innrapportering av privat uttak av bonuspoeng opptjent fra og med 1. januar 2019. I forbindelse med jobbskifte skal bonusytelser som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver rapporteres av denne når poengene benyttes privat av den tidligere ansatte. Det kan sannsynligvis bli nokså problematisk for tidligere arbeidsgiver, vil vi tro.

Verdsettelse av naturalytelser

Det heter seg at «varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet». Det vil si prisen en vanlig privatkunde betaler. Den skattepliktige fordelen er da differansen mellom omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet og det mottakeren har betalt for ytelsen.

Det innebærer for eksempel at en flyreise skal verdsettes til hva det ville kostet å betale for tilsvarende flyreise, dvs. samme tidspunkt, strekning, standard, tilleggstjenester mv. uten bonuspoeng/rabatt.

Tilsvarende skal hotellopphold verdsettes til prisen på et tilsvarende hotellrom på det samme reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng/rabatt e.l. Grunnlaget for beregning av fordelen skal altså være det samme, uavhengig av i hvilket omsetningsledd i verdikjeden den ansatte arbeider.

Skattefritaket for personalrabatter

Rabatter arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver eller fra arbeidsgivers kunder eller leverandører, regnes som personalrabatter og er skattefrie forutsatt at begge vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Varen/tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet (inkludert konsernselskap)
 • Samlede rabatter til den enkelte ansatte ikke overstiger 8 000 kroner per år per arbeidsgiver

Det er ingen øvre grense for rabattsatsen arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. Det vil si at varen eller tjenesten kan gis gratis (100 % rabatt). Den delen av samlet personalrabatt som overstiger 8 000 kroner per år, er skattepliktig og rapporteringspliktig.

Fribilletter i busselskaper og lignende

Ansatte i transportselskap har tidligere ikke blitt skattlagt for billige eller gratis privatreiser med arbeidsgivers egne transportmidler. Det var tidligere ingen øvre beløpsgrense for verdien den ansatte kunne motta uten å bli skattlagt.

De nye reglene innebærer at samlede rabatter som kan mottas skattefritt er 8 000 kroner per år, når rabatten anses som en personalrabatt. De generelle reglene for verdsettelse gjelder også i transportsektoren, dvs. omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

Personalrabattreglene gjelder for varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet. I transportnæringen vil dette gjelde de selskapene som omsetter persontransporttjenester som en del av sin virksomhet.

Eksempelvis kan selskap som utfører vedlikehold av busser/tog, legging av togskinner, utleie av tog mv. ikke gi skattefrie personalrabatter på persontransporttjenester, med mindre selskapet inngår i samme konsern som det selskapet som omsetter den aktuelle reisetjenesten.

Rabatter på fribilletter på persontransport som gis til ansatte i slike selskaper, skal behandles som fordel oppnådd gjennom tredjepart.

Disse reglene gjelder fra 1. juli 2019. Det betyr at rabatter på frikort/billetter som kan benyttes til persontransporttjenester til og med 30. juni 2019, ikke skal anses som en skattepliktig fordel.