Fornuftige endringer i aksjeloven

Per-Ole Hegdahl

Det finnes mer enn 330 000 aksjeselskaper i Norge. Selv om de vedtatte og foreslåtte endringene i aksjeloven er små vil mange nyte godt av dette.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for aksjeloven og som har informert om regelendringene som er:

Enklere og billigere å avvikle aksjeselskaper

Fra 1. januar 2019 trenger ikke aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, lenger å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

Skattebetalerforeningens kommentarer:

Det er særlig aksjeloven § 16-5 som har regler om dette og som nå foreslås endret fra 1. januar 2019. Endringen vil bidra til at selve avviklingsprosessen blir rimeligere. I tillegg er regelendringen fornuftig sett i lys av at dette gjelder for aksjeselskaper som tidligere har fravalgt revisjon og som derfor ikke trenger å innhente revisor for å revidere avviklingsregnskapet.

Sittende styre skal stå for avviklingen

Innspill fra næringslivet tyder på at det er vanlig praksis å velge det sittende styret som avviklingsstyre. Fra 1. mars 2019 skal ansvaret for å avvikle aksjeselskaper høre under styret. Endringen innebærer å fjerne avviklingsstyret som eget selskapsorgan. Samme endring vil også gjelde for allmennaksjeselskaper.

Skattebetalerforeningens kommentarer:

De aktuelle regler her er aksjeloven §§ 16-2 til 16-14, men merk at endringen først trer i kraft fra 1. mars. 2019.

Forenklinger i vedtektene

I dag må aksjeselskaper angi forretningskommunen i vedtektene. Dette kravet fjernes fra 1. mars 2019. Endringen er en vesentlig forenkling blant annet ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret.

Skattebetalerforeningens kommentarer:

Med dette har regjeringen fjernet et argument som taler mot kommunesammenslåinger. Det hadde medført stor irritasjon og mange vedtektsendringer i AS hjemmehørende i kommuner som slås sammen, om ikke denne fornuftige regelverksendringen hadde kommet nå.

Trenger du hjelp i skattespørsmål? Kontakt vårt advokatkontor for en uforpliktende samtale – vi kan skatt!

Endringer i reglene om mellombalanser (trer i kraft senere)

Stortinget har også vedtatt en rekke endringer i aksjelovens og allmennaksjelovens regler om mellombalanser. Endringene omfatter:

  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene.

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende utkast til forskriftsbestemmelser på offentlig høring.

Skattebetalerforeningens kommentarer:

De sistnevnte endringene synes fornuftige og hensiktsmessige og vi håper derfor at forskriftsendringene kommer på plass snarest mulig.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet, les mer om dette her.