4 fradrag du bør ha med når du leier ut

Stig Flesland

Mange har en fin ekstrainntekt – eller primærinntekt – ved å leie ut bolig. Det å få med seg fradragene du faktisk har krav på er en ikke uvesentlig del av det med å drive utleie.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Utleie av bolig som eier ikke bruker som egen bolig vil alltid være skattepliktig inntekt, og boligen skal regnskapsbehandles. Tilsvarende gjelder når en bruker boligen selv, men leier ut mer enn 50 prosent av utleieverdien.

Skattepliktig inntekt er faktiske leieinntekter med fratrekk for relevante kostnader.

Typiske utgifter det gis fradrag for er utgifter til vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter, husleie til borettslag, møbler, annonsering, eiers reiser til utleieobjektet mv.

1) Reiseutgifter

Dersom du må reise for å komme til og fra boligen du leier ut, er dette reiser som du kan få fradrag for. Reiser knyttet til visninger, vedlikehold og tilsyn er fradragsberettiget. Du får betalt hver kilometer du må reise.

Hvis du ikke bor i boligen selv kan du trekke fra alle faste kostnader knyttet til boligen. Det vil si forsikringer, kommunale avgifter, husleie til borettslag og lignende.

Hvis du bor i boligen selv får du ikke fradrag for kostnader som knytter seg til din del av boligen. Det vil si at du må gjøre en fordeling av kostnadene basert på skjønn etter hvor stor del som er leid ut. Du får heller ikke fradrag for den tiden boligen ikke er leid ut/forsøkt leid ut.

 

Trenger du vår hjelp til spørsmål rundt utleie? 

Medlem: Kontakt oss! 
Ikke medlem? Se hva vi kan gjøre for deg – og meld deg inn!

 

2) Eiendomsskatt

Det er også mulig å kreve fradrag for betalt eiendomsskatt på boligen du leier ut. De aller fleste kommunene i Norge har innført eiendomsskatt, og dette vil derfor være stadig mer aktuelt å kreve fradrag for.

Dersom du bor i boligen selv gjelder det samme som med faste kostnader, at du må gjøre en fordeling av utgiften på den delen du selv bor i og den delen du leier ut.

3) Fradrag for møbler

Dersom du leier ut møblert, gis det fradrag for kostnader til møbler. Enkeltgjenstander med en kostpris på under 15.000 kroner kan utgiftsføres i ervervsåret, mens øvrig innbo saldoavskrives med en sats på 20 prosent.

Eksempel: Asbjørn leier ut en møblert leilighet. Sofaen hadde en kostpris på kr 16.000, mens Asbjørn betalte til sammen kr 35.000 for øvrig innbo (hver enkelt gjenstand kostet mindre enn kr 15.000). Første årets utgiftsføring blir kr 35.000 + (kr 16.000 * 20 %) = kr 38.200.

I år 2 kan det resterende beløpet på kr 12.800 utgiftsføres fordi det gjenstående beløpet på saldoen er lavere enn kr 15.000.

Dersom du leier ut en fullt møblert bolig for kort tid, og du bruker innboet privat både før og etter utleieforholdet, kan du kreve et skjønnsmessig fradrag for møbler som settes til 15 prosent av brutto leieinntekt.

Denne regelen kan i hovedsak bare benyttes når utleieperioden ikke overstiger tre år.

Eksempel: Bjørn skal arbeide i utlandet i to år, og leier ut sin bolig i Norge fullt møblert. Leieinntekten er kr 15.000 per måned. Som et skjønnsmessig fradrag for slitasje på møbler og annet innbo, reduseres den skattepliktige leieinntekten til kr 12.750 per måned.

4) Fradrag for vedlikehold

Du har også krav på fradrag for vedlikeholdsutgifter. Skattemessig er vedlikehold definert som arbeid som utføres for å bringe eiendommen tilbake i den stand den var som ny.

En enkel illustrasjon på forskjellen mellom vedlikehold og påkostning er maling av hus: Førstegangs maling av hus er påkostning, mens maling av et tidligere malt hus er vedlikehold.

Dersom du for eksempel bytter ut gammel kjøkkeninnredning med en ny, men slik at begge innredninger har samme relative standard (lav, middels høy), er hele utgiften å anse som en vedlikeholdsutgift, selv om ny kjøkkeninnredning isolert sett har høyere standard enn den gamle.

Forutsetningen for vedlikeholdsfradrag er at den gamle innredningen trengte utskiftning.