Kan du få ekstra «feriepenger»?

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

Vi hjalp flere tusen med skatten før skattemeldingen skulle leveres. Blant annet med å sjekke at medlemmer fikk det de hadde krav på av fradrag. Sannsynligvis kan noen av disse fradragene også brukes nå – lenge etter at fristen har gått ut!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det finnes en rekke fradrag du selv må kreve for å få i skattemeldingen. Men det er ikke for sent å skaffe seg ekstra feriepenger – selv om fristen for å levere skattemeldingen gikk ut i april.

Nye regler gjør nemlig at du kan endre skattemeldingen, også etter at fristen har gått ut. Her er en oversikt over feilene som var i årets skattemelding, fradrag som er vanskelig tilgjengelig og gode tips til fordeling mellom ektefeller.

Hvis du ikke har fått med deg disse er det altså ikke for sent!

Fast opphold på sykehjem? Sjekk denne posten nøye!

Eldre som har fått fast opphold på sykehjem har tidligere opplevd at primærboligen har blitt gjort om til sekundærbolig i skattemeldingen av Skatteetaten. Denne lille omklassifiseringen kan koste de eldre dyrt.

Dersom du eller noen du kjenner eier en bolig, men blir lagt inn på sykehjem og får fast opphold der, oppstår noen utfordringer.

Den første er hva du gjør med primærboligen, om den skal beholdes, lånes bort til familie, leies ut eller selges. Den andre er hvordan boligen behandles i skattemeldingen.

Hvis du velger å beholde boligen selv, som de aller fleste nok gjør, skal den betraktes som din primærbolig. Det har Skatteetaten selv lagt til grunn i sin Skatte-ABC og i brev til Seniorsaken.

Her står det at dersom skattyter kan sannsynliggjøre at han/hun ikke kan bruke boligen som sitt hjem på grunn av forhold som vedkommende ikke har rådighet over, skal den fortsatt anses som primærbolig. Dette kan for eksempel være alder eller helsemessige grunner.

Forutsetningen er at boligen ikke har vært utleid i det aktuelle tidsrommet.

Dette kan slå svært hardt ut for eldre som betaler formuesskatt.

Trenger du skattebistand? Bli medlem i Skattebetalerforeningen! Les mer om medlemstilbudet

For å vise det med et eksempel: Eva eier en bolig i Oslo som har markedsverdi på 6 millioner kroner. Hun bruker ikke denne på grunn av at hun bor på sykehjem. Boligen har en formuesverdi (2017) på 1,5 millioner kroner som primærbolig, men dersom boligen regnes som sekundærbolig er formuesverdi (2017) på hele 5,4 millioner kroner.

For inntektsåret 2017 må Eva dermed betale 33.150 kroner mer i formuesskatt dersom boligen klassifiseres som sekundærbolig.

– Når folk flytter på institusjon vet ikke Skatteetaten om boligen leies ut eller ikke. Hvis boligen ikke leies ut til andre, er det fortsatt din primærbolig. Hvis boligen leies ut, blir det din sekundærbolig. Hvis boligen er leid ut i løpet av det siste året, er det ikke sikkert at vi har oppdaterte opplysninger om dette. Derfor må den enkelte sjekke skattemeldingen og endre/fylle inn opplysningene slik at det blir riktig, skriver Skatteetaten i en epost til oss.

Dersom du som medlem i Skattebetalerforeningen oppdager at primærboligen feilaktig er registert som sekundærbolig kan du enten ta kontakt med Skatteetaten eller du kan ta kontakt med oss.

Pensjon fra Sverige eller Danmark? Du kan miste fradrag!

Fra og med i fjor ble pensjon fra Sverige og Danmark forhåndsutfylt i skattemeldingen. Det kan koste norske pensjonister dyrt å stole på tallene Skatteetaten har ført inn for dem.

I fjor var det over 20.000 skattebetalere som hadde pensjon fra de to landene. Dersom de ikke følger ekstra godt med risikerer de å miste pensjonsfradrag de har krav på.

Årsaken er at Skatteetaten i et ukjent antall tilfeller har forhåndsutfylt pensjonsinntekt fra Sverige og Danmark i feil post i skattemeldingen. Pensjonister som er rammet må selv rette opp dette. Hvis ikke vil skatten bli for høy.

Pensjoner som kan sammenlignes med norsk folketrygd skal stå i post 2.2.3. Pensjonen kvalifiserer da til det såkalte skattefradraget for alderspensjonister.

Men Skatteetaten har – i år som i fjor – valgt å plassere all pensjon fra Sverige og Danmark i post 2.2.2, en post for pensjoner som ikke gir grunnlag for skattefradraget.

Her har de altså plassert private pensjoner, tjenestepensjoner ol. som skal stå i denne posten, men også offentlige pensjoner som egentlig skal stå i post 2.2.3.

Skatteetaten har bekreftet overfor Skattebetalerforeningen at opplysningene kan være ført opp i feil post. Samtidig sies det at den enkelte pensjonist er «ansvarlig for å oppgi fullstendig informasjon om eventuelle pensjonsutbetalinger, og føre dette i skattemeldingen.»

PS! Hadde du i 2017 full pensjon fra Folketrygden i Norge hele året i tillegg til pensjon fra utlandet, trenger du ikke å foreta deg noe.

Fordeling av kapitalinntekter og kapitalutgifter

I skattemeldingen har Skatteetaten forhåndsutfylt inntektene og fradragene hos den ektefellen som de er innrapportert på. Det er imidlertid ikke sikkert at dette er den fordelingen som gir ektefellene lavest skatt samlet sett.

Som gift, registrert partner eller meldepliktig samboer kan dere velge hvordan dere vil fordele enkelte inntekts- og fradragsposter mellom dere. I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter, som kan fordeles fritt i tillegg til formuen og gjelden.

Siden skatten på alminnelig inntekt beregnes med en flat sats på 24 prosent (2017), vil det i de fleste tilfeller ikke spille noe rolle hvem av dere som fører kapitalinntektene eller kapitalutgiftene i skattemeldingen.

Vær likevel oppmerksom på at dersom en av dere har nettoinntekt (skattemeldingens post 3.6) som er lavere enn personfradraget i klasse 1 på 53.150 kroner, lønner det seg å føre kapitalutgifter over til den ektefellen som har nettoinntekt som overstiger personfradraget.

Alternativt kan kapitalinntekter overføres til den som har nettoinntekt lavere enn personfradraget.

Eksempel: Ektefellene Jon og Oda har lønnsinntekter på henholdsvis 500.000 kroner og 86.000 kroner. Rentene på boliglånet på totalt 80.000 kroner er fordelt med en halvpart på hver i skattemeldingen.

Etter minstefradraget og fradrag for gjeldsrenter utgjør ektefellenes alminnelige inntekt (skattemeldingens post 3.6) henholdsvis 365.250 kroner og 8.160 kroner.

Denne fordelingen av gjeldsrentene medfører at skatter og avgifter vil bli fastsatt i skatteklasse 2. Samlet sett blir skatten da 128.545 kroner. Dersom fradraget for gjeldsrenter føres i Jons skattemelding i sin helhet, vil skatter og avgifter bli fastsatt i skatteklasse 1. Da blir skatten 120.463 kroner.

Ektefellene sparer altså i overkant av 8.000 kroner i skatt på å føre gjeldsrentene i Jons skattemelding.

Alders – og AFP pensjonister

Fordelingen av kapitalinntekter og kapitalutgifter mellom ektefellene kan også påvirke størrelsen på samlet skatt. Dette gjelder for eksempel dersom du mottar alderspensjon eller offentlig AFP, og en av dere har lav inntekt. Dette skyldes at skattefradraget for pensjonsinntekt ikke kan overstige summen av beregnede inntektsskatter og trygdeavgift.

Eksempel: Christian har betydelige kapitalinntekter. Hans ektefelle Tone har pensjon på 116.000 kroner. Tone har i utgangspunktet krav på et skattefradrag på 29.940 kroner i 2017, siden pensjonen er lavere enn 188.700 kroner.

Skattefradraget kan imidlertid ikke overstige beregnet skatt, og hennes skatt på pensjonen utgjør bare 12.927 kroner. Hun får altså ikke utnyttet skattefradraget fullt ut.

I denne situasjonen vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter på 70.888 kroner fra Christians skattemelding til Tones skattemelding. Som en følge av overføringen reduseres Christians skatt med 17.013 kroner.

Tones skatt øker i utgangspunktet med 17.013 kroner, men i og med at skattefradraget øker tilsvarende vil skatten hennes være uforandret.