Arbeidsgivere kan bli straffet for å ikke rapportere inn frynsegoder

Stig Flesland

Fra og med 2019 kommer det nye regler for naturalytelser. Reglene kommer til å medføre at arbeidsgivere må ha kontroll på mye mer enn i dag.

 

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem av finansminister Siv Jensen (Frp) i dag. Og Jensen hadde, kanskje litt overraskende, med seg en rekke endringer som angår arbeidstakere som mottar ulike frynsegoder. Og ikke minst angår det arbeidsgivere.

Regjeringen foreslår lovendringer som medfører at arbeidsgiver har plikt til å innrapportere, gjøre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle naturalytelser de ansatte mottar i arbeidsforholdet. Dette gjelder også når ytelsene kommer via en forretningsforbindelse.

Hvis arbeidsgiver ikke rapporterer inn disse opplysningene risikerer den å bli straffet med tilleggsskatt.

Strammer inn personalrabatter

I tillegg foreslår regjeringen en god del endringer i regelverket om personalrabatter. For det første skal naturalytelser nå i større grad verdsettes til omsetningsverdien i «sluttbrukermarkedet».

I tillegg heter det at rabatter ikke skal overstige 50 prsoent av markedsprisen på den enkelte varen eller tjenesten. Det blir også innført en øvre beløpsgrense for den samlede verdien av rabatter som ansatte kan ta imot skattefritt i løpet av et år. Denne grensen har ikke blitt fastsatt nå, men regjeringen varsler at den kommer tilbake til den i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

Fjerner skattegunstig barnehage

Hvis du er blant dem som nyter godt av skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til barnehage, kan det også være slutt på dette fra og med neste år. Regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for denne naturalytelsen.

Skattefritaket for overtidsmat blir også forenklet. Ansatte som på grunn av overtid jobber minst 10 timer sammenhengede i løpet av en arbeidsdag, kan få dekket et måltid skattefritt.

Utvider mulighet til fri avis

Regjeringen foreslår også å forenkle reglene for fri avis, slik at alle som har et «tjenstlig behov» for avis eller andre nyhetstjenester på grunn av arbeidet sitt, kan få dette dekket skattefritt av arbeidsgiver. Dette utvider dagens ordning ganske mye, og regjeringen varsler at terskelen for definisjonen av «tjenstlig behov» skal være lav.

Det legges opp til at disse endringene samlet sett skal være utligne hverandre. For å gi arbeidsgivere tid til å gjennomgå regler, rutiner og system for ytelser til de ansatte, vil regjeringen at endringene først skal tre i kraft fra inntektsåret 2019.