Skattemeldingen: Leide du ut bolig i fjor?

Stig Flesland

Mange leier ut hele eller deler av boligen sin. Det kan gi fine ekstrainntekter, men pass på at du navigerer deg riktig frem når skatten skal betales!

Leieinntekter er som hovedregel skattepliktige. Leier man ut en del av boligen man selv bor i, er leieinntektene i mange tilfeller likevel skattefrie. For at leieinntektene skal være skattefrie må boligen fritaksbehandles. Det er kun eneboliger eller tomannsboliger som eier selv bor i, som kan fritaksbehandles.

I fritaksbehandlet bolig er leieinntekten skattefri dersom eier selv benytter minst 50 prosent av boligen, regnet etter utleieverdi.

Utleie av hele boligen deler av året er i utgangspunktet skattepliktig. Dette gjelder også når eieren benytter boligen selv den resterende delen av året.

For å skjerme lave utleieinntekter og kortere utleieperioder, er årlig brutto leieinntekter på 20.000 kroner eller mindre likevel skattefrie. Du vil da heller ikke kunne kreve fradrag for kostnader ved utleien.

Det er et krav for skattefrie leieinntekter at eieren selv benytter boligen i et minst like langt tidsrom som den er utleid i løpet av året.

Skattepliktig utleie av bolig

Utleie av bolig som eier ikke bruker som egen bolig vil alltid være skattepliktig inntekt, og boligen skal regnskapsbehandles. Tilsvarende gjelder når en bruker boligen selv, men leier ut mer enn 50 prosent av utleieverdien, jf. ovenfor under omtalen av reglene for skattefri utleie.

Beregning av skattepliktig inntekt

Skattepliktig inntekt er faktiske leieinntekter med fratrekk for relevante kostnader. Typiske utgifter det gis fradrag for er utgifter til vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter, husleie til borettslag, møbler, annonsering, eiers reiser til utleieobjektet mv.

Skjemaet RF-1189 «Årsoppgjør for utleie mv. av fast eiendom» skal vedlegges skattemeldingen.

Møblert utleie

Dersom du leier ut møblert, gis det fradrag for kostnader til møbler, i utgangspunktet etter de ordinære regler for driftsmidler. Enkeltgjenstander med en kostpris på under 15.000 kroner kan utgiftsføres i ervervsåret, mens øvrig innbo saldoavskrives med en sats på 20 prosent.

Vedlikehold og påkostning

I regnskapsbehandlet bolig (dvs. skattepliktige leieinntekter) har du krav på løpende fradrag for vedlikeholdsutgifter. Utgifter til påkostninger gir ikke løpende fradragsrett, og må tillegges inngangsverdien. Påkostninger reduserer således en eventuell skattepliktig gevinst eller øker et eventuelt fradragsberettiget tap.