Årets viktigste sjekk

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

Skattemeldingen for inntektsåret 2017 er tilgjengelig på Altinn (www.altinn.no) fra 4. april, og sendes ut i papirformat fra samme dato.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Men selv om du kanskje får vite hva du får igjen må du vente før du får skattepengene. De sendes ikke ut før 27. juni, tidligst. Skatteoppgjøret er klart for de aller fleste da, men enkelte må også vente til etter sommeren.

Sjekk disse tallene

Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men likevel er det viktig å gjøre noen enkle kontrolløvelser. Den forhåndsutfylte skattemeldingen er nemlig ikke ferdigutfylt fra skattekontoret, men er kun et forslag. Det er du som sitter med det hele og fulle ansvar for at tallene blir korrekte.

Opplysninger som vanligvis er forhåndsutfylt er særlig rapporterte opplysninger fra arbeidsgiver, pensjonsutbetaler, bank, forsikringsselskap, boligselskap, barnehage, skolefritidsordning, fagforening og gaver til frivillige organisasjoner.

Andre opplysninger som Skatteetaten selv sitter på, er for eksempel opplysninger om fast eiendom, aksjer og motorkjøretøy. Dersom disse opplysningene ikke er korrekte, må du korrigere dem i skattemeldingen.

Sjekk at all lønn og alle godtgjørelser er kommet med. De fleste forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen er hentet fra årsoppgaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv.

Stemmer beløpene i skattemeldingen med opplysninger i lønnsoppgaver og årsoppgaver? Finner du feil, kontakt den som har sendt inn opplysningene, og rett i skattemeldingen. Inntektssiden kan bli feil ved at arbeidsgiver har innrapportert feil i A-ordningen og dermed kan eksempelvis diett ha blitt skattepliktig. Er det slike feil, eller innrapportert inntekter du er i tvil om skal beskattes, trekk ut beløpet og spesifiser årsakene i eget vedlegg.

Hvis det ikke er en egen post i skattemeldingen å føre ikke-forhåndsutfylte beløp i, oppgir du nummeret på posten og beløpet i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her».

Disse tallene må du føre på selv

Det er en rekke opplysninger som verken blir rapportert av andre eller som Skatteetaten selv sitter på, og som du derfor selv må føye til i skattemeldingen. Husk at Skatteetaten ikke mottar opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på, eller inntekter du har hatt. Pass derfor på å føre opp fradrag og inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Viktige fradrag og inntekter kan være utelatt. For eksempel gjelder det:

 • private lån eller fordringer
 • skattepliktige utleieinntekter
 • formue eller inntekt i utlandet
 • endring av skatteklasse
 • privat dagmamma
 • sykdomsfradrag
 • kjøp eller salg av bolig

Fradrag for renter på lån fra arbeidsgiver må også påføres.

Har du byttet jobb, flyttet eller arbeidsgiver har byttet adresse, kan det eksempelvis være grunnlag for å se nærmere på reisekostnader og fradrag.

Er du usikker på et fradrag? Før det opp og gi en begrunnelse i eget vedlegg.

Har du kjøpt eller solgt bolig/bil/aksjer osv., kan dette ha påvirket både formues- og gjeldssiden.

Du må kanskje også gi opplysninger om gevinst eller tap. Har du solgt aksjer eller verdipapirer, er det viktig å sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet.

Er du nygift, må du sjekke at du har blitt lignet i riktig skatteklasse.

Er du i tvil om et beløp er fradragsberettiget? Før det opp i skattemeldingen og forklar i eget vedlegg hvorfor du krever fradraget.

Leveringsfritak for lønnstakere og pensjonister

Hvis de forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen er korrekte og fullstendige slipper lønnstakere og pensjonister å levere skattemeldingen. Skattemeldingen blir da betraktet som levert med de opplysningene som er forhåndsutfylt.

Hovedregelen er nå at kommunikasjon mellom Skatteetaten og deg som skattyter er elektronisk, men du kan fortsatt velge å reservere deg mot dette – og motta skattemeldingen, skatteoppgjøret og andre meldinger fra Skatteetaten på papir. Du reserverer deg på nettsiden norge.no.

Delvis forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende

Personlige næringsdrivende får tilsendt en delvis forhåndsutfylt skattemelding med tilsvarende opplysninger som lønnstakere og pensjonister mottar. Vanligvis må de supplere skattemeldingen med næringsoppgave, personinntektsskjema og eventuelt andre aktuelle næringsskjema, for eksempel avskrivningsskjema. Vær oppmerksom på at næringsdrivende ikke kan benytte seg av ordningen med leveringsfritak. For næringsdrivende er det obligatorisk å levere skattemeldingen elektronisk.

Næringsdrivende med samlet brutto næringsinntekt på inntil 50.000 kroner kan slippe å levere næringsoppgave. Nødvendige opplysninger om næringsinntekten og fradragene skal i stedet føres opp i skattemeldingen.

Næringsdrivende som omfattes av fritaket trenger heller ikke levere personinntektsskjema (RF-1224), hvis vedkommende ønsker at beregnet personinntekt skal være lik netto næringsinntekt. Dersom skattyter ønsker en annen beregnet personinntekt må skjema (RF-1224) leveres.

Næringsrapport skatt er en elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. Næringsrapport skatt erstatter de ni mest brukte skjemaene for næringsdrivende. Sjekk om du kan benytte næringsrapport på skatteetaten.no.

Vedlegg til skattemeldingen

Vedlegg kan brukes til å gi opplysninger om beløp ført i skattemeldingen, og om inntekter som ikke er medtatt i skattemeldingen. Har du for eksempel ført opp skattepliktig gevinst ved salg av bolig i skattemeldingens post 2.8.4, bør du i et vedlegg vise hvordan gevinsten er beregnet. Leverer du elektronisk kan du skanne inn et dokument. Det er vanligvis ikke nødvendig å legge med kvitteringer og bilag, men opplys om at det kan fremlegges etter forespørsel fra skattekontoret.

Har du vedlegg, må du føre opp antall vedlegg til skattemeldingen. Alle vedlegg til skattemeldingen bør være nummerert og merket med ditt navn og personnummer. Vedleggene kan skannes.

Skjemaer

I visse tilfeller må du fylle ut/korrigere egne skjema som skal vedlegges skattemeldingen. Dette gjelder for eksempel når du:

 • har solgt aksjer eller egenkapitalbevis som ikke er kommet med i RF-1088 «Aksjer og egenkapitalbevis». Benytt da skjema RF-1059 «Aksjer og fondsandeler»
 • har leid ut bolig/fritidsbolig som skal regnskapsbehandles (skjema RF-1189 «Utleie av fast eiendom»)
 • har konto i utenlandsk bank (skjema RF-1231)
 • har arbeidet i utlandet og krever skattenedsettelse eller fradrag for utenlandsk inntektsskatt (RF-1150/RF-1147)

Underskrift

Husk underskrift og dato, hvis du leverer skattemeldingen på papir.

Glemt fradrag tidligere år?

Reglene om summarisk endring er opphevet fra og med 1. januar 2017. Dette var regler som gikk ut på at endringer som gjaldt de siste to inntektsårene kunne tas med ved årets ligning. Ordningen gjaldt bare for netto inntektstillegg eller fradrag som ikke oversteg 30.000 kroner, eventuelt 50.000 kroner i formue.

I og med at reglene er opphevet fra 1. januar 2017, kan man ikke ta med uteglemte fradrag for tidligere år i årets skattemelding. En må da i stedet be om endring for tidligere år.

Frist for levering av skattemeldingen

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister. For næringsdrivende er fristen 31. mai (obligatorisk med elektronisk levering av skattemelding via www.altinn.no).

Er du deltaker i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. og selskapet leverer selskapsoppgave elektronisk med frist 31. mai har du samme leveringsfrist som selskapet (dvs. 31. mai). Leverer du skattemelding for lønnstakere og pensjonister må du opplyse i skattemeldingen at du har utsatt frist som deltaker i slikt selskap.

Skatteoppgjøret

Arbeidet stopper ikke 30. april. Det er også viktig å sjekke skatteoppgjøret når dette kommer. Det første skatteoppgjøret (inntektsåret 2017) for lønnstakere og pensjonister er klart 27. juni 2018. Deretter blir det løpende oppgjør frem til oktober 2018. Leverer du skattemeldingen på papir har det vært slik at du får skatteoppgjøret ditt tidligst i august.