Forslag: Nå må arbeidsgiver skaffe seg oversikt over tips

Stig Flesland

Skattedirektoratet sendte i begynnelsen av februar ut et forslag på høring til en rekke instanser, der man foreslår «nye og klarere regler vedrørende tips».

I praksis innebærer dette en ganske stor endring for både arbeidstakere og arbeidsgivere i serveringsbransjen.

Tips er i dag skattepliktig for mottaker, på lik linje med lønn. Imidlertid har det i en periode vært uklart hva som kreves av arbeidsgiver i så måte.

Skattedirektoratet uttalte i 2016 at, basert på en tolkning av gjeldende rett og praksis, det ikke anses å foreligge rapporteringsplikt, trekkplikt eller arbeidsgiveravgiftsplikt på tips. Unntaket er en særregel for prosentlønnet serveringspersonale.

Les hele høringsutkastet hos Skattedirektoratet

Skattedirektoratet foreslår nå at arbeidsgiveren må behandle tips på linje med lønn med hensyn til arbeidsgiverforpliktelsene. Det betyr at arbeidsgiveren skal rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

Forslaget går ut på at reglene skal være like for alle typer ansatte i alle bransjer, og reglene skal gjelde uavhengig av hvilken betalingsform som benyttes fra kundens side. Direktoratet anser det heller ikke som aktuelt å ha egne regler for prosentlønnet serveringspersonale fremover.

Dette betyr at arbeidsgiverne må skaffe seg oversikt over tips som kommer inn.

Skattedirektoratet foreslår at de nye reglene skal tre i kraft fra og med 2019, dvs. samtidig som det trer i kraft endringer i bokføringsforskriften som pålegger de bokføringspliktige å holde oversikt over tips og ta dette med i dagsoppgjøret.

Høringsfristen er satt til 2. mai.