Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon, og basert på den meldte interessen kommer mange til å benytte seg av denne muligheten.

Justeringer i foreslåtte regler

Et utkast til forskrift ble sendt på høring har tidligere vært på høring.

Les forskriften på Lovdata

På bakgrunn av innspill i høringsrunden, er det gjort enkelte endringer sammenlignet med utkastet, der de viktigste er:

 • Forskriften begrenser muligheten til å knytte forsikringer til spareavtalene. Under dagens IPS-ordning er adgangen til å tegne uføre- og etterlatteforsikring svært lite benyttet. Adgangen begrenses derfor til forsikringer som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet.
 • Minimumsgrensen for hvor lenge kunden skal motta pensjonsutbetalinger under ordningen øker fra 77 til 80 år.
 • Det er gjort enkelte justeringer i reglene for hvordan institusjonene kan beregne og kreve inn kostnadene sine fra kundene.
 • Det er gjort presiseringer i reglene om flytting av avtaler under ordningen fra en institusjon til en annen.
 • Kravet om at det skal utstedes pensjonskapitalbevis når kunden starter uttak av pensjon, er tatt ut av forskriften.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Viktigste ting å vite om IPS

 • Du får fradrag i alminnelig inntekt ved innskudd.
 • Uttak skattlegges som alminnelig inntekt.
 • Innestående midler i den nye ordningen skal være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.
 • Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner, noe som vil si at dersom du sparer maksimalt i ordningen i år sparer du også 9 600 kroner i skatt.
 • Det er ikke et tak for samlet sparing i ordningen.
 • Utbetaling av pensjon kan tidligst starte ved fylte 62 år.
 • Pensjon må utbetales minst til en fyller 80 år og uansett minst i 10 år. Dette gjelder ikke dersom opptjent pensjonskapital er så liten at en med disse kravene til utbetalingstid vil få en årlig utbetaling som er mindre enn om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Utbetalingstiden kan i slike tilfeller settes ned til det antall år som vil gi en årlig alderspensjon på om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.
 • Dersom du dør går pensjonen over til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke brukes til slike ytelser, utbetales til dødsboet.