Skatteetaten vil ha bort dette fradraget

Stig Flesland

I en fersk rapport som Skattedirektoratet leverte til Finansdepartementet i begynnelsen av oktober, tar eksperter i Skattedirektoratet til orde for å fjerne flere skattefradrag. Det vil spesielt ramme alle som pendler og/eller har lang reisevei til jobb.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Rapporten, som har fått navnet «Analyse av bruk, relevans og forvaltningskostnader ved fradragsposter, del 1», ble ferdigstilt 4. oktober. I rapporten omtales tre poster i skattemeldingen, og dommen er hard.

Fjerne fradrag

Fradragene som er under lupen er fradrag for reiseutgifter og merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet (post 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9 i skattemeldingen). I konklusjonen skriver Skattedirektoratet at:

«Vi finner at fradraget for arbeidsreiser (3.2.8) er særlig svakt begrunnet i lovforarbeider, spesielt med tanke på at fradrag for arbeidsreiser har en side mot dekning av private kostnader som i liten grad er problematisert fra lovgivers side.»

Dette fradraget, som veldig mange årlig drar nytte av, mener Skattedirektoratet nå at har utspilt sin rolle.

«Innholdet i reglene om fradrag for arbeidsreiser har i stor grad utviklet seg over tid, men det er grunnlag for å anta at omfanget av fradragsretten for arbeidsreiser i dag favner en langt videre krets enn lovgivers opprinnelige intensjon tilsa.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Det er i stor grad permanente brukere rundt de store byene, som tilkjennes små fradrag. For 90 prosent av brukerne utgjør fradraget mindre enn 10 prosent av alminnelig inntekt.

Et fradrag med en verdi gitt ved ligning på omtrent 6 milliarder NOK spres altså tynt utover en skatteytermasse hvis inntektsposisjon tilsier kun en liten inntektseffekt av fradraget, og ikke tilstrekkelig for å kunne begrunne valg av bopel.»

Enighet om kutt i fradrag

Fradragsretten knyttet til merkostnader (post 3.2.7) er foreslått innskjerpet i statsbudsjettet, og Skattedirektoratet er enig med Finansdepartementet i at det er behov for det.

Les også: Strammer inn for pendlere

«Blant annet kan det synes som om lovgiver ønsket at kun de skattytere som hadde opphold utenfor hjemmet av en mer midlertidig art skulle kunne kreve fradrag for merkostnader knyttet til arbeidsoppholdet.»

Skattedirektoratet er også kritiske til at mange skattytere fra utlandet drar nytte av disse fradragene.

«Mye tyder på at lovgiver opprinnelig ikke tiltenkte å åpne for en alminnelig fradragsrett for besøksreiser (post 3.2.9) innunder bestemmelsen om fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet. Rimelighetsbetraktninger gjorde etterhvert at bla. skattemyndighetene mv. tolket regelverket mindre strengt og åpnet opp for fradrag for besøksreiser (post 3.2.9). Over 29 prosent av det totale fradraget gitt ved ligning tilkjennes skatteytere med bopel utenfor Norge.»