Skatte- og avgiftssatsene for 2017/2018

Stig Flesland

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Lønnsveksten anslås til 3 prosent, konsumprisveksten til 1,6 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,2 prosent.

2017 2018 Endring 
Skatt på alminnelig inntekt
Personer1 24 pst. 23 pst. -1 pst.enhet
Bedrifter2 24 pst. 23 pst. -1 pst.enhet
Skatt på grunnrentenæringer
Petroleum (særskatt)3 54 pst. 55 pst 1 pst. enhet
Vannkraft (grunnrenteskatt) 34,3 pst. 35,7 pst. 1,4 pst. enhet
Trinnskatt
Trinn 1
Innslagspunkt 164 100 kr 169 000 kr 3 pst.
Sats 0,93 pst. 1,4 pst. 0,47 pst.enheter
Trinn 2
Innslagspunkt 230 950 kr 237 900 kr 3 pst.
Sats 2,41 pst. 3,3 pst. 0,89 pst.enheter
Trinn 3
Innslagspunkt 580 650 kr 598 050 kr 3 pst.
Sats4 11,52 pst. 12,4 pst. 0,88 pst.enheter
Trinn 4
Innslagspunkt 934 050 kr 962 050 kr 3 pst.
Sats 14,52 pst. 15,4 pst. 0,88 pst.enheter
Trygdeavgift
Nedre grense for å betale trygdeavgift 54 650 kr 54 650 kr
Opptrappingssats 25 pst. 25 pst.
Sats
Lønnsinntekt 8,2 pst. 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass5 8,2 pst. 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,4 pst. 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv. 5,1 pst. 5,1 pst.
Arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone Ia6 14,1/10,6 pst. 14,1/10,6 pst.
Sone II 10,6 pst. 10,6 pst.
Sone III 6,4 pst. 6,4 pst.
Sone IV 5,1 pst. 5,1 pst.
Sone IVa 7,9 pst. 7,9 pst.
Sone V 0 pst. 0 pst.
Maksimale effektive marginale skattesatser
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 46,7 pst. 46,6 pst. -0,1 pst. enheter
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,3 pst. 53,2 pst. -0,1 pst. enheter
Pensjonsinntekt7 43,6 pst. 43,5 pst. -0,1 pst. enheter
Næringsinntekt8 49,9 pst. 49,8 pst. -0,1 pst. enheter
Utbytte8 46,6 pst. 46,6 pst.
Personfradrag
Klasse 1 53 150 kr 54 750 kr 3 pst.
Klasse 2 78 300 kr avviklet
Minstefradrag i lønnsinntekt
Sats 44 pst. 45 pst. 1 pst. enhet
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense9 94 750 kr 97 610 kr 3 pst.
Minstefradrag i pensjonsinntekt
Sats 31 pst. 31 pst.
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 81 200 kr 83 000 kr 2,2 pst.
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt10 31 800 kr 31 800 kr
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 kr 51 804 kr
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt beløp 29 940 kr 29 950 kr 0 pst.
Nedtrapping, trinn 1
Innslagspunkt 188 700 kr 193 250 kr 2,4 pst.
Sats 15,3 pst. 15,3 pst.
Nedtrapping, trinn 2
Innslagspunkt 284 350 kr 290 700 kr 2,2 pst.
Sats 6 pst. 6 pst.
Skattebegrensningsregelen
Avtrappingssats 55 pst. 55 pst.
Skattefri nettoinntekt
Enslig 143 150 kr 147 450 kr 3 pst.
Gift 131 600 kr 135 550 kr 3 pst.
Formuestillegget
Sats 1,5 pst. 1,5 pst.
Enslig 200 000 kr 200 000 kr
Gift 100 000 kr 100 000 kr
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
Klasse 1 15 500 kr 15 500 kr
Klasse 2 15 500 kr avviklet
Sjømannsfradraget
Sats 30 pst. 30 pst.
Øvre grense 80 000 kr 80 000 kr
Fiskerfradraget
Sats 30 pst. 30 pst.
Øvre grense 150 000 kr 150 000 kr
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.
Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr 63 500 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38 pst. 38 pst.
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr 166 400 kr
Særfradrag for store sykdomsutgifter11
Nedre grense 9 180 kr 9 180 kr
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell -pensjonsordning12 40 000 kr 40 000 kr
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid
Sats per km 1,56/0,76 kr 1,56/0,76 kr
Nedre grense for fradraget 22 000 kr 22 350 kr 1,6 pst.
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 30 000 kr 30 000 kr
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. 3 850 kr 3 850 kr
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)
Sats for skattefradrag 20 pst. 20 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kr 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kr 300 000 kr
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn
Øvre grense
Ett barn 25 000 kr 25 000 kr
Tillegg per barn utover det første 15 000 kr 15 000 kr
Formuesskatt13
Kommune
Innslagspunkt 1 480 000 kr 1 480 000 kr
Sats 0,7 pst. 0,7 pst.
Stat
Innslagspunkt 1 480 000 kr 1 480 000 kr
Sats 0,15 pst. 0,15 pst.
Verdsettelsesrabatter14
Primærbolig 75 pst. 75 pst.
Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 10 pst. 10 pst.
Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og -tilordnet gjeld 10 pst. 20 pst.
Finansskatt
Finansskatt på lønn 5 pst. 5 pst.
Avskrivningssatser
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst. 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)15 24/30 pst. 24/30 pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst. 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst. 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst. 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16,17 4 (6/10) pst. 4 (6/10) pst.
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst. 2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 pst. 10 pst.

 1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 20,5 pst. i 2017 til 19,5 pst. i 2018.
 2) Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. i 2017 og foreslås videreført på samme nivå i 2018.
 3) Friinntekten i særskatten foreslås redusert fra 5,4 pst. i 2017 til 5,3 pst. 2018.
 4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,52 pst. i trinn 3 i 2017 og økes til 10,4 pst. i 2018.
 5) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.
 6) I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2018 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.
 7) For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,7 pst. med regjeringens forslag.
 8) Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2017 er selskapsskatten 24 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,24. I 2018 er selskapsskatten 23 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,33.
 9) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 97 610 kroner for 2018.
10) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
11) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2017-regler.
12) I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 er det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i den nye ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.
13) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
14) Verdsettelsesrabattene gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.
15) Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.
16) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
17) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

Kilde: Finansdepartementet.