Regelendringer fra 1. juli 2017

Stig Flesland

Finansminister Siv Jensen (Foto: Werner Juvik)

Finansdepartementet har publisert en liste over regelendringer som gjelder fra og med 1. juli i år. Her har du listen over skatte- og avgiftsendringer:

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap

Fra 1. juli 2017 blir det innført en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap som i gjennomsnitt over året har færre enn 25 årsverk og årlige driftsinntekter og/eller balansesum som ikke overstiger 40 mill. kroner. I ordningen blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for personlige skattytere for aksjeinnskudd i kvalifiserte aksjeselskap for opptil 500 000 kroner årlig.

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Det innføres en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift. Ordningen vil tre i kraft 1. november 2017.

Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing

Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende økes fra 4 pst. til 6 pst. av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt

Det gis en skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten

Det gjøres tre endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Engangsavgiften for motorsykler

Engangsavgiften for motorsykler legges om i miljøvennlig retning ved å innføre en progressiv avgift på CO2-utslipp, som erstatter avgiften på motoreffekt og stykkavgiften. Endringen gjelder for motorsykler med registrerte CO2-utslipp. Endringen skal gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2017.

Konsernbidragsreglene endres

Konsernbidragsreglene endres for å motvirke tilpasningsmuligheter som gjør det mulig å unngå finansskatt på overskudd i finansforetak. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Unntaksregelen fra finansskatteplikt justeres

Unntaksregelen fra finansskatteplikt justeres for virksomheter som i høy grad driver merverdiavgiftspliktig, finansiell virksomhet. Endringen trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2017.

Endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven

Det gjøres endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven for overdragelser av fast eiendom mv. som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger med virkning fra og med 1. januar 2017.

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvides for friskoler

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvides for friskoler med voksne elever uten rett til videregående opplæring med virkning fra og med 1. januar 2017.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2017. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner.