Innkalling til generalforsamling

Stig Flesland

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Skattebetalerforeningen. Generalforsamlingen avholdes torsdag 11. mai 2017 klokken 17.30 i foreningens lokaler i Kongens gate 14, Oslo.

I henhold til vedtektenes § 10 behandles følgende saker:

 1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder, i dennes fravær av nestleder
 2. Prøvelse av generalforsamlingens lovlighet
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
 5. Styrets årsberetning (Styrets årsberetning 2016)
 6. Regnskap med revisors beretning (årsregnskap 2016, Revisjonsberetning 2016)
 7. Kontrollkomiteens rapport (denne deles ut på generalforsamlingen)
 8. Fastsettelse av kontingent for følgende år. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å foreta kontingentfastsettelsen senere samme år
 9. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for det forløpne år og til styrets medlemmer for det kommende år
 10. Valg av styrets nestleder
 11. Valg av styremedlemmer
 12. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen
 13. Valg av medlemmer til valgkomiteen