«Betal tilbake eiendomsskatten!»

Stig Flesland

Kommunen skyldte på snø, men Sivilombudsmannen mente at den unnskyldningen ikke holdt mål. (Foto: Colourbox)

Midtre Gauldal kommune vedtok i desember 2014 å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen. Imidlertid gikk ikke alt som planlagt. Det kan kommunen nå få svi for.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ifølge eiendomsskatteloven skal eiendomsskatten skrives ut «så langt råd er … før 1. mars i skatteåret». I trønderkommunen Midtre Gauldal takserte man eiendommene i perioden mai – august 2015, og den endelige utskrivingen ble ikke gjort før 15. september 2015, altså ni måneder etter at kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

«Omfattende arbeid»

En privatperson klaget derfor til Sivilombudsmannen over at eiendomsskatten var skrevet ut for sent på hans eiendom i Midtre Gauldal kommune.

Sivilombudsmannen begynte derfor å undersøke saken, og ba kommunen om forklaring på hvorfor den ikke hadde holdt tidsfristen i loven. Svaret til kommunen kom forholdsvis kort tid etter, og her skrives det at man har gjort ting så raskt som mulig. Innledningsvis påpekte kommunen at fristen i loven ikke er noen absolutt frist, og at man i særlige tilfeller innrømmes en tilleggsfrist for utskriving.

«Kommunen mener at den har handlet i et slikt tempo som rimeligvis kan kreves i forbindelse med eiendomsskatteutskrivningen for skatteåret 2015 og anser utskrivningen for gyldig. Så snart det var fattet vedtak om innføring av eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, påbegynte kommunen arbeidet med å forberede og tilrettelegge for utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2015.

Det ble blant annet anskaffet nødvendige dataprogrammer, foretatt kvalitetssikring av byggdata mm, utarbeidet informasjonsbrosjyrer til kommunens innbyggere osv. Videre ble det i løpet av få uker opprettet kontakt med kompetente takseringsfirmaer, og avtale ble inngått med Eskan AS så raskt som mulig og forsvarlig. Deretter startet det omfattende arbeidet med å besiktige og taksere kommunens eiendommer.»

Ventet på snøsmelting

Dernest påpekte kommunen at været også var en faktor som måtte hensyntas.

Nærmere bestemt: Snø.

«Som nevnt ville snøforholdene i kommunen ha gjort befaring og taksering på et tidligere tidspunkt svært vanskelig. Ved å befare de aktuelle eiendommer først etter at snøen hadde forsvunnet, sikret kommunen en effektiv og ikke minst forsvarlig verdsettelsesprosess. Det understrekes og at Midtre Gauldal kommune dekker et areal på 1 860 kvadratkilometer. Til sammenligning er hele Vestfold fylke 2 225 kvadratkilometer.

Geografiske, topografiske og klimamessige forhold tilsier at den befaringsjobben kommunen utførte, ble gjort så raskt som omstendighetene tillater, og at det har vært en effektiv prosess fra kommunens side. I lys av dette kan kommunen heller ikke sies å ha brukt uforholdsmessig lang tid på takseringsarbeidet.»

Kommunen hevdet også at det var et moment at få skattytere klaget på at eiendomsskatten ble skrevet ut sent.

«Til informasjon angis at kommunen skrev ut 4299 skattesedler, og har mottatt og behandlet frem til nå 378 klager. Av disse var kun 9 klager, før klagefristens utløp, spørsmål knyttet til utskrivningstidspunkt, og etter klagefrist mottok kommunen ytterligere 7 klager knyttet til samme tema.»

Bør overholde fristen

Sivilombudsmannen var enig med kommunen i at det tar tid å innføre eiendomsskatten.

«Det er utvilsomt tid- og arbeidskrevende å gjennomføre en ny alminnelig taksering. Selv om en kommune har hatt eiendomsskatt på enkelte eiendommer fra før, er det ikke unaturlig at det tar tid å etablere takstnemnder og administrasjon, og sørge for kunnskap om regelverket.»

Samtidig peker ombudsmannen på at det er kommunens ansvar å «igangsette takseringen tilstrekkelig tidlig til at det er realistisk å anta at skatten blir skrevet ut innen 1. mars i skatteåret.»

«Formålet med fristen er at skattyterne tidlig i året skal få vite hvor stor eiendomsskatt det blir på eiendommen. Fristbestemmelsen viser avveiningen mellom hensynet til kommunens arbeidsbyrde med utskrivingen av eiendomsskatten, og hensynet til at borgeren tidlig i året skal bli kjent med byrden som kommunen pålegger ham eller henne.

Skattyteren vil som oftest være kjent med skattesatsen som bestemmes i forbindelse med budsjettbehandlingen året før utskrivingen, men taksten – som er en vesentlig faktor – vil først bli kjent ved utleggingen av skattelistene.»

Fristen er ikke endelig, noe ombudsmannen også påpeker, men samtidig skal det mye til å fravike denne.

«Ordlyden i eigedomsskattelova § 14 angir, slik kommunen skriver, en ikke absolutt frist. Hvilke forhold som kan begrunne en forsinkelse, og hvor stor forsinkelsen kan være, må vurderes konkret. Enkelte rammer vil likevel gjelde generelt. Det er naturlig å forstå «[s]å langt råd er» som en henvisning til det som så vidt mulig er praktisk å gjennomføre. Etter § 14 første ledd er det eiendomsskattekontoret som står for utskrivingen av skatten. Det er derfor nærliggende å tolke bestemmelsen slik at det siktes til praktiske utfordringer eiendomsskattekontoret støter på ved utskrivingen.»

Absolutt frist overskredet

Ifølge Sivilombudsmannen viser både juridisk teori og Finansdepartementets uttalelser til den samme forståelsen, at kommunen har ansvar for å beslutte og påbegynne en taksering tidsnok til at man har en mulighet til å rekke fristen 1. mars.

«En stor kommune med spredt bebyggelse der flere eiendommer ligger vanskelig tilgjengelig deler av året, vil utvilsomt være arbeidskrevende å taksere. Dette er imidlertid faktorer som kommunen må ta høyde for ved utarbeidelsen av en realistisk fremdriftsplan. Midtre Gauldal kommune har ikke hatt en fremdriftsplan der det var mulig å få skrevet ut taksten før 1. mars 2015.»

Deretter skriver Sivilombudsmannen at utgangen av juni er en «yttergrense» for når en kommune kan skrive ut eiendomsskatt. Ifølge loven er dette også den absolutte fristen for første gangs utskriving av eiendomsskatt.

Midtre Gauldal kommunes behov for inntektene i 2015 «for å opprettholde et godt og forsvarlig tjenestetilbud» for kommunens innbyggere, mener Sivilombudsmannen er «et viktig og prisverdig formål, men ikke avgjørende ved fortolkningen av eigedomsskattelovas fristregler».

Må betale tilbake skatten

I sin konklusjon skriver Sivilombudsmannen at den har forståelse for at kommunen innfører eiendomsskatt, og innser at kommunen har utfordringer med takseringsarbeidet. Men samtidig mener ombudsmannen at dette er noe kommunen også må ta med i beregningen.

«I alle tilfelle gir ikke eigedomsskattelova hjemmel til å skrive ut eiendomsskatten 15. september i skatteåret, altså etter utgangen av juni måned i skatteåret.

Følgen av dette blir at Midtre Gauldal kommune må tilbakebetale eiendomsskatten for 2015 til alle skattyterne, uavhengig av om de har klaget på eiendomsskatten. Midtre Gauldal kommune bes orientere ombudsmannen om når dette vil bli iverksatt.»

Som en trøst for kommunen: Den slipper antageligvis å taksere boligeiendommene på nytt. Takstene fra 2015 kan dermed gjenbrukes i 2016 og fremover.