Skattlegger flere lån fra selskap

Stig Flesland

Med virkning fra 7. oktober 2015 ble lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skattlagt som utbytte.Imidlertid ble ikke lån fra deltakerlignede selskaper, som for eksempel ansvarlige selskap og komandittselskap, ikke medregnet. Dette endres fra og med 11. mai 2016. 

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ifølge Finansdepartementet er lån fra deltakerlignede selskaper til personlig deltaker antageligvis lite utbredt i praksis, men de vil likevel sikre seg at det er en likebehandling mellom selskapsformer.

Derfor foreslår regjeringen at reglene om skattlegging av lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær i skatteloven § 10-11 fjerde til sjette ledd skal gjelde tilsvarende for lån fra deltakarlignet selskap til personlig deltaker i slike selskap.

Det kan også tenkes at det finnes tilfeller der en personlig deltaker i et ansvarlig selskap får lån fra et selskap det ansvarlige selskapet eier aksjer i. Disse tilfellene er ikke omfattet av konserndefinisjonen i aksjeloven eller allmennaksjeloven, og vil derfor ikke bli omfattet av skatteloven § 10-11 fjerde ledd slik denne regelen er utformet i dag.

Finansdepartementet foreslår derfor at dette leddet blir endret slik at reglene omfatter lån til personlige skatteytere fra selskap de direkte eller indirekte eier aksjer eller andeler i.

Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft straks med virkning fra og med 11. mai 2016.

 

Banner bli medlem 2016