Innkalling til generalforsamling 2016

Stig Flesland

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Skattebetalerforeningen. Generalforsamlingen avholdes torsdag 12. mai 2016 klokken 18.00 i foreningens lokaler i Kongens gate 14, Oslo (se lenke for kart). 

I henhold til vedtektenes § 10 behandles følgende saker:

 1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder, i dennes fravær av nestleder.
 2. Prøvelse av generalforsamlingens lovlighet.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
 5. Styrets årsberetning.
 6. Regnskap med revisors beretning.
 7. Kontrollkomiteens rapport.
 8. Fastsettelse av kontingent for følgende år. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å foreta kontingentfastsettelsen senere samme år.
 9. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for det forløpne år og til styrets medlemmer for det kommende år.
 10. Valg av styrets leder.
 11. Valg av styremedlemmer.
 12. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen.

Vedlegg:

Årsregnskap Skattebetalerforeningen 2015

Styrets årsberetning 2015

Revisjonsberetning 2015 Skattebetalerforeningen