Skatteordboken

Stig Flesland

Ofte møter du på en rekke ord og uttrykk som du lurer på hva betyr. Og i skatteretten er det tradisjon for å være svært presis med ordbruken.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Her får du en enkel innføring i språkbruken – og hva de enkelte ordene betyr.

Arbeidsreise

Et begrep som normalt sett brukes om reisen mellom boligen din og det faste arbeidsstedet. Brukes også om reiser mellom faste arbeidssteder – dersom du har flere.

Besøksreise

En reise mellom hjemmet ditt og sted for pendleropphold med overnatting utenfor hjemmet, når du skal returnere til arbeidsstedet og reisen hovedsakelig har private formål. I tillegg kan det også betraktes som en besøksreise når du, under et yrkesopphold, reiser hjem.

Bokføringspliktige

Dette er foretak som omfattes av bokføringsloven. I blant brukes også begrepet «bare bokføringspliktig», og da viser det til de som ikke har plikt til å utarbeide årsregnskap. Tidligere het dette «begrenset regnskapsplikt».

Deltakerlignet selskap (DLS)

En selskapsform som reguleres av selskapsloven. Skattemessig behandles inntektene herfra på følgende måte: Det fastsettes en nettoinntekt og nettoformue hos selskapet som deretter fordeles til beskatning hos deltakerne.

Direkte lignet bolig og fritidseiendom

Bolig og fritidseiendom hvor ligningen foretas på grunnlag av faktiske skattepliktige inntekter med fradrag for faktiske fradragsberettigede kostnader. Se under «Regnskapslignet bolig og fritidseiendom».

Driftsmiddel

Et formuesobjekt som er anskaffet til, eller faktisk brukt i, din inntektsgivende aktivitet. Her trekkes det en grense mot et formuesobjekt som du har kjøpt med formålet å selge det.

Eiendel

Omfatter både fysiske (materielle) og ikke-fysiske (immaterielle) objekter. Brukes på samme måte som begrepet formuesobjekt.

Ektefeller

Omfatter også registrerte partnere. Når ektefeller omtales, gjelder dette også visse meldepliktige samboere dersom det ikke er sagt noe annet i teksten.

Formuesobjekt

Omfatter både fysiske (materielle) og ikke-fysiske (immaterielle) objekter. Brukes på samme måte som begrepet eiendel.

Fritakslignet bolig og fritidseiendom

Bolig hvor utleieinntekter er unntatt fra beskatning og fritidseiendom hvor det gjelder særlige regler for skattlegging av utleieinntekter.

Fritidseiendom

Fast eiendom med bygning, som hovedsakelig brukes som bolig for fritidsformål.

Inngangsverdi

Synonymer er for eksempel kostpris, anskaffelsesverdi, skattemessig verdi, nedskrevet verdi og saldoverdi. Kan derfor ha forskjellig betydning avhengig av konteksten, men i utgangspunktet er det en betegnelse som brukes ved inntektsligningen for et formuesobjekt av enhver art ved en aktuell skattemessig begivenhet. Det kan for eksempel brukes ved spørsmål om direkte fradragsføring, aktivering, restbeløp til avskrivning eller ved beregning av gevinst/tap ved realisasjon.

Ikke-meldepliktig samboer

Samboere som ikke er meldepliktige etter folketrygdloven.

Inntektsgivende aktivitet

En aktivitet som gir deg inntekt. Henger til en viss grad sammen med begrepet virksomhet, men inntektsgivende aktivitet omfatter mer enn (nærings)virksomhet.

Ligningsverdi

Den verdien som brukes ved formuesligningen av et formuesobjekt.

Meldepliktig samboer

Med meldepliktige samboere menes samboere som skal behandles skatterettslig som ektefeller.

Midlertidig forskjell

Forskjell mellom regnskapsmessig verdi (finansregnskapet) og skattemessig verdi som reverseres i en senere periode. Positiv midlertidig forskjell (skatteøkende) oppstår i de tilfeller det gis skattemessig fradrag for en utgift i en tidligere periode enn den fradras regnskapsmessig, eller der skattemessig inntektsføring utsettes til en senere periode i forhold til regnskapsmessig inntektsføring. Negativ midlertidig forskjell (skattereduserende) oppstår i de tilfeller det gis skattemessig fradrag for en utgift i en senere periode enn den fradras regnskapsmessig, eller der skattemessig inntektsføring foretas i en tidligere periode enn regnskapsmessig inntektsføring.

Næringsvirksomhet

Brukes synonymt med begrepet «virksomhet». Om når en inntektsgivende aktivitet er virksomhet.

Pendleropphold

En pendlers opphold (kost, småutgifter og losji) med overnatting utenfor hjemmet.

Realisasjon

Ordet brukes i flere betydninger blant annet som vilkår for skatteplikt (som en innvinningsform) og tidspunkt for å avbryte en frist.

Regnskapslignet bolig og fritidseiendom

Bolig og fritidseiendom hvor ligningen foretas på grunnlag av faktiske skattepliktige inntekter med fradrag for faktiske fradragsberettigede kostnader.

Sekundærbolig

En boligeiendom du eier, men som ikke er hjemmet ditt. Dette kan for eksempel være en pendlerbolig eller en utleiebolig.

Statlig regulativ (særavtale)

Brukes om særavtalene for reiser for statens regning.

Skattekontor

Skattekontoret er ligningsmyndighet i første instans. Begrepet brukes i boken også ved omtale av ytre etat og den enkelte region. I noen tilfeller kan begrepet skattekontor også være benyttet som betegnelse på den lokale enheten der skattekontoret er representert.

Skattemessig verdi

Brukes på samme måte som ordet «inngangsverdi», se ovenfor.

Vedlikehold

Arbeider som utføres for å bringe et formuesobjekt tilbake i den stand det tidligere har vært, enten som nytt eller på et senere tidspunkt.

Velferdstiltak

Tiltak som henvender seg innad til de personer som er knyttet til bedriften som ansatte for å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen.

Virksomhet

Begrepet «virksomhet» er et synonym for «næringsvirksomhet».

Yrkesopphold

Opphold utenfor hjemmet (kost, småutgifter og losji) i forbindelse med en yrkesreise.

Yrkesreise

Begrepet brukes normalt om selve transporten på reise foretatt i yrket, herunder i tjeneste og virksomhet.

Årsregnskapspliktige

Foretak som har plikt til å utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven. Dette begrepet tilsvarer det tidligere begrepet «full regnskapsplikt», det vil si de som i tillegg til å være bokføringspliktig også har plikt til å utarbeide årsregnskap.

Kilde: Skatteetaten.no/Lignings-ABC