– Mange viktige – og riktige – skatteendringer

Stig Flesland

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 peker riktig vei, spesielt for norske bedrifter, mener Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– Hovedtrekkene i budsjettet, slik vi ser det, er at det er et godt budsjett for norske bedrifter og det er et budsjett som også gir skattelette til folk flest, sier Lothe.

Han mener næringslivet bør være fornøyde med både budsjettforslaget og med retningen som regjeringen peker ut i forslaget til skattereform.

Samtidig mener Lothe at det er enkelte ting som ikke er så oppløftende.

– Det er nødvendig å kutte selskapsskatten, slik også Scheel-utvalget foreslo, men vi mener at man ikke behøver å kutte skatten på nettoinntekten for personer. Dette skaper et unødvendig behov for inndekning, som man må ta igjen ved å øke bruttobeskatningen for denne gruppen. En viktig konsekvens av dette er at fradragene blir mindre verdt. I tillegg koster det mye penger å kutte skatten for personlige skattytere, og det gjør at man må dekke dette inn på andre måter. Vi frykter for at flere gode skattefradrag kan forsvinne i dragsuget når man nå gjør disse grepene.

Viktigste endringer

I tillegg til kuttene i selskaps- og personbeskatningen mener Lothe at de viktigste forslagene i budsjettet er:

  • Forslaget om å endre skattereglene for lån fra selskap til aksjonær radikalt: Slike lån skal nå skattlegges som aksjeutbytte på aksjonærens hånd.
  • Forslagene til endringer i landbruksbeskatningen. Her foreslås det at gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk ikke skal skattlegges som personinntekt, men som alminnelig inntekt med 25 prosent. Samtidig oppheves skattefritaksregelen for overdragelser av slik eiendom innen familien.
  • Forslag til nye kutt i formuesskatt.
  • Forslag om økning av utbytteskatt. Her er vi positive til at regjeringen ikke foreslår å øke eierbeskatningen ut over dagens nivå, når en ser selskap og aksjonær under ett. Dette er viktig for å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter.

– Det er også veldig godt å lese at regjeringen både skjermer primærboligen både med tanke på formuesskatt og med tanke på skattefri utleie, sier Lothe.