Vil endre bilskatten

Stig Flesland

Skattedirektoratet vil i et høringsforslag endre skattereglene for bilbeskatning, og det er i hovedsak tre grupper/tilfeller som forslaget omfatter:

  • Yrkesbiler i varebil klasse 2 (og lette lastebiler, under 7.500 kg).
  • Yrkeskjøring utover 40.000 kilometer.
  • Avklaring av «sporadisk bruk» – tilfeller der arbeidsgiver stiller bil til disposisjon for arbeidstaker.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Skattedirektoratet skriver i høringsforslaget at det er behov for å gjennomgå reglene for individuell verdsettelse av yrkesbiler som bare kan benyttes til reiser mellom hjem og arbeidssted. Reglene tillater i dag ikke privat bruk ut over arbeidsreise. Dersom yrkesbilene benyttes privat utover arbeidsreiser medfører dette fordelsbeskatning. Dette fører til urimelige utslag for berørte skattytere.

Forslaget til Skattedirektoratet er derfor at man kan velge mellom to alternativer, et valg som gjøres av arbeidsgiver, og som må gjøres på årsbasis.

Redusert listepris

Det første alternativet er at man reduserer listeprisen i sjablongmodellen med 100.000 kroner Dette er den løsningen som er enklest å administrere, både for arbeidsgiver og myndighetene, men den kan fortsatt gi deg som skattyter en kraftig skatteregning.

Eksempel 1: Bil med listepris kr 300.000 er registrert som varebil klasse 2. Bilen er stilt til disposisjon for montør som frakter verktøy og varer til ulike oppdragssted. Arbeidsgiver kan ikke legge frem tilstrekkelig dokumentasjon for hvor mange kilometer som er kjørt og hva slags type kjøring det dreier seg om. Det er benyttet satser for inntektsåret 2015. På bakgrunn av dette fastsettes fordelen til følgende:

Listepris kr 300.000
Kr 200.000 utgjør nytt beregningsgrunnlag etter reduksjon med bunnfradrag
Kr 200.000 x 30 % = kr 60.000 utgjør fordelen

Eksempel 2: Bil med listepris kr 500.000 er registrert som varebil klasse 2. Bilen er stilt til disposisjon for snekker som oppbevarer arbeidsutstyr i bilen. Bilen benyttes også til å frakte bygningsmaterialer ut til de forskjellige oppdragsstedene. Arbeidsgiver kan ikke legge frem tilstrekkelig dokumentasjon for hvor mange kilometer som er kjørt og hva slags type kjøring det dreier seg om. Det er benyttet satser for inntektsåret 2015. På bakgrunn av dette fastsettes fordelen til følgende:

Listepris kr 500.000
Kr 400.000 utgjør nytt beregningsgrunnlag etter reduksjon med bunnfradrag
Kr 286.000 x 30 % = Kr 85.800 for verdi under innslagspunkt trinn 2
Kr 114.000 x 20 % = Kr 22.800 for verdi over innslagspunkt trinn 2
Fordelen etter reduksjon med bunnfradrag utgjør dermed kr 108.600.

Elektronisk kjørebok

Det andre alternativet er at man lener seg på elektronisk kjørebok. Verdsettelsen av fordelen for skattyter baserer seg dermed på den faktiske bruken.

Eksempel 1: Bil med listepris kr 300.000 er registrert som varebil klasse 2. Bilen er stilt til disposisjon for montør som frakter verktøy og varer til ulike oppdragssted. Arbeidsgiver legger frem dokumentasjon som oppfyller kravene. Dokumentasjonen viser at kjøringen fordeler seg slik. Det er benyttet satser for inntektsåret 2015.

Totalt utkjørt distanse for bilen 30.000 kilometer
Dokumentert yrkeskjøring 20.000 kilometer
Resterende distanse – total privatkjøring 10.000 kilometer

På bakgrunn av dette fastsettes fordelen til følgende:
Fastsatt fordel utgjør 10.000 x kr 3,40 Kr 34.000

Eksempel 2: Bil med listepris kr 500.000 er registrert som varebil klasse 2. Bilen er stilt til disposisjon for snekker som oppbevarer arbeidsutstyr i bilen. Bilen benyttes også til å frakte bygningsmaterialer ut til de forskjellige oppdragsstedene. Arbeidsgiver legger frem dokumentasjon som oppfyller kravene. Dokumentasjonen viser at kjøringen fordeler seg slik. Det er benyttet satser for inntektsåret 2015.

Totalt utkjørt distanse for bilen 50.000 kilometer
Dokumentert yrkeskjøring 25.000 kilometer
Resterende distanse – total privatkjøring 25.000 kilometer

På bakgrunn av dette fastsettes fordelen til følgende:
Fastsatt fordel utgjør 25.000 x kr 3,40 Kr 85.000

Dersom forslaget vedtas blir de som i dag får et tillegg for privat kjøring basert på kjøring mellom hjem og arbeidssted tvunget til å anskaffe elektronisk kjørebok dersom de vil ha samme beskatning som i dag. Alternativet vil være sjablongbeskatning, som sannsynligvis vil innebære høyere skatt.

Flere konsekvenser

De foreslåtte endringene i reglene for beskatning av firmabil får også betydning for skattytere som blir skattlagt for privat bruk av yrkesbil. Alternativene for verdsettelse av fordelen knyttet til den private bruken skal derfor også anvendes ved beregningen av tillegget for privat bruk av yrkesbil.

Etter gjeldende regler kan imidlertid ikke tilbakeføringen for privat bruk av yrkesbil settes høyere enn 75 prosent av de beregnede samlede kostnadene til bilholdet. Dette taket videreføres.

Erfaringer fra informasjons-, veilednings- og kontrollarbeid viser, ifølge Skattedirektoratet, at det i mange sammenhenger er uklart hvilken dokumentasjon som skal ligge til grunn for en påstand om at yrkeskjøringen overstiger 40.000 kilometer. Konsekvensene er av betydning for plikten til å gjennomføre forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift, spesielt om det viser seg at reduksjonen ikke er berettiget fordi yrkeskjøringen er under 40.000 kilometer.

Deretter påpekes det at arbeidsgiver har behov for regler som gir forutsigbarhet i den løpende verdsettelsen, og Skattedirektoratet foreslår derfor å oppheve regelen om redusert fordelsbeskatning for arbeidstakere som bruker bilen mer enn 40.000 kilometer i yrket.
Sporadisk adgang til privat bruk av bilen skal ikke utløse fordelsbeskatning etter standardregelen. Får adgangen til privat bruk et minstemål av regularitet eller varighet, gjelder imidlertid hovedregelen i skatteloven § 5-13.

Skattedirektoratet foreslår derfor å tallfeste hva sporadisk bruk innebærer, der begge vilkårene må være oppfylt:

  • Inntil 10 kalenderdager med faktisk bruk per år.
  • En sammenlagt privat kjørelengde på høyst 1.000 kilometer.

I høringsuttalelsen skriver Skattedirektoratet at «privat bruk som overstiger antall ganger er tilstrekkelig for at det foreligger mer enn sporadisk bruk, selv om antall kilometer ikke overstiger fastsatte grenser. Motsatt vil bruk som overstiger antall kilometer totalt for at det foreligger mer enn sporadisk bruk være tilstrekkelig, selv om antall ganger per år ikke overstiger fastsatte grenser. Et forslag skal omfatte alle typer biler.»

Vi trenger innspill!

Disse reglene skal, ifølge Skattedirektoratet, være en forenkling for arbeidsgiver og skattyter. Men det kan dukke opp uheldige konsekvenser av forslaget – og her trenger vi deres hjelp. Er det noe i forslaget dere mener er uheldig eller som gir uheldige konsekvenser, og som må adresseres? I så fall håper vi at dere kan gi oss tilbakemelding på epost: post@skatt.no