10 poster du bør passe på i næringsoppgaven

Stig Flesland

Det er mange som svetter over næringsoppgaven i mai. Vi har samlet noen tips til enkeltposter som kan være problematiske.

Arbeidstøy (post 6500)

Det er bare fradrag for arbeidstøy hvis du har en type jobb hvor det kreves spesielt arbeidstøy (som vernetøy), klær som ikke kan brukes privat (som sceneklær for en musiker) eller hvor det er spesielt stor slitasje på tøyet.

Det vil si at dersom du ser en gruppe musikere med sære klær, så kan det være en skattemessig årsak til nettopp det.

Bil – Bruk av privat bil i næring (post 7080)

Hvis du i løpet av året bruker din private bil i virksomheten, får du fradrag for 4,05 kroner per kilometer inntil 6.000 kilometer per bil. Maksimalt fradrag per bil blir dermed 24.300 kroner. Du har ingen plikt til å føre kjørebok, men en korrekt utfylt kjørebok som viser hvor mye du faktisk har kjørt i næringen vil ofte ha stor bevismessig verdi overfor skattemyndighetene, og er derfor helt klart å anbefale. Krever du fradrag etter kilometersats trenger du ikke levere bilskjema (RF-1125).

Bil – Privat bruk av næringsbil (post 7099)

Hvis kjøringen i næringen overstiger 6.000 kilometer per år per bil, betraktes bilen som et driftsmiddel for virksomheten din.  Det medfører at du vil få fradrag for alle faktiske kostnader ved bilholdet, men må «tilbakeføre» noe av dette (altså inntektsføre et beløp) hvis du også bruker bilen privat.

Den private fordelen for bruk av næringsbil blir tillagt inntekten med det laveste av to alternativer, og i praksis vil oftest alternativ 2 være det laveste:

  • Alternativ 1. Sjablong som brukes for ansatte som har fri bil, dvs. 30 prosent av bilens listepris opp til 280.100 kroner og 20 prosent av det overskytende. Er bilen eldre enn tre år, blir bilens listepris redusert med 25 prosent.
  • Alternativ 2. Den private fordelen skal maksimalt utgjøre 75 prosent av alle driftsutgifter, inklusive verdiforringelse. Alle driftskostnader tas med, for eksempel årsavgift, forsikring og drivstoff. Er bilen leaset tas leasingleien med, eier man bilen tas det 17 prosent avskrivning av bilen.

Egen pensjonssparing (post 5950)

Selvstendig næringsdrivende får fradrag for frivillig pensjonssparing. Maksimal sparing er 4 prosent av personinntekt (pensjonsgivende inntekt) mellom 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) og 12 G. I tillegg kan du, dersom du har en slik pensjonssparing, velge å sikre deg ved uførhet. Det gis også fradrag for det du betaler for innskuddsfritak ved uførhet. Premien skal føres til fradrag i næringsoppgaven post 5950, ikke i selvangivelsen. Dette gjør ordningen særlig gunstig siden du da kan få en skattebesparende effekt på inntil 50,4 prosent avhengig av din marginalskatt. Du kan få fradrag i næringsoppgaven for 2014 for premie som innbetales innen 31. mars 2015.

Kjøp av driftsmiddel (post 6000)

Hvis du for eksempel har kjøpt verktøy eller kontormøbler og verdien per enhet er under 15.000 kroner, kan du fradragsføre hele beløpet direkte. Det stilles krav til at driftsmiddelet hovedsakelig er anskaffet til bruk i næringen og at det verdiforringes ved slit og elde. Fradraget føres i nærings- oppgaven post 6500. Dersom verdien er 15.000 kroner eller mer må driftsmiddelet tas inn på saldo og avskrives.

Kontingenter (post 7495)

Hvis du er medlem av en yrkes- eller næringsorganisasjon kan du få fradrag for betalt kontingent. Det stilles krav til at organisasjonen er landsomfattende og har som formål å ivareta faglige og økonomiske interesser. Fradraget er begrenset til 3.850 kroner eller 2 promille av virksomhetens samlede lønnsutbetaling året forut for inntektsåret. I tillegg er kontingent som du betaler til serviceorganisasjoner fradragsberettiget uten noen beløpsbegrensning. Liste over godkjente serviceorganisasjoner finnes på skatteetaten.no/ serviceorganisasjoner.

Overtidsmat (post 7165)

Hvis du har ekstra lange arbeidsdager (over 12 timer borte fra hjemmet) kan du som selvstendig næringsdrivende fradragsføre matutgifter inntil 84 kroner.

Reise og diett, ikke oppgavepliktig (post 7165)

Som næringsdrivende er du underlagt bokføringsplikt, noe som betyr at alle kostnader må kunne dokumenteres (med originalbilag). Du kan altså ikke kreve fradrag for reise- og diettkostnader etter satser. Dersom du for enkelte perioder mangler dokumentasjon eller har vanskeligheter med å skaffe dokumentasjon, men du likevel kan sannsynliggjøre utgiftene, kan du benytte Skatteetatens satser som utgangspunkt for skjønnsmessig fradrag. Beskriv i så fall dette i eget vedlegg til næringsoppgaven. Gir du ikke opplysninger kan du i verste fall bli ilagt tilleggsskatt på grunn av mangelfulle opplysninger.

Du kan fradragsføre alle reisekostnader som er pådratt i næringen, for eksempel reise til kunder, kurs, møter og lignende. Faktiske reise- og diettkostnader føres i næringsoppgaven post 7165. I tillegg til dokumenterte merkostnader til kost ved yrkesopphold utenfor hjemmet (ikke pendlerreise), kan du som næringsdrivende kreve fradrag for småutgifter med 100 kroner per døgn. Andre reiseutgifter, for eksempel daglig reise til kontoret (eller annet fast arbeidssted), eller reise på grunn av pendling, følger vanlige regler og føres direkte inn i selvangivelsen.

Telefon og bredbånd (post 6995 og 7098)

Hvis du ikke har hjemmekontor, kan utgifter til fasttelefon og bredbånd (elektroniske kommunikasjonstjenester) som er knyttet til kontoret føres til fradrag i sin helhet. Men hvis du bruker mobiltelefonen både på jobb og privat, får du imidlertid bare delvis fradrag. Fradraget for mobiltelefonbruken reduseres med sjablongbeløpet for privat bruk, 4.392 kroner. Dette beløpet gjelder også om du har bredbåndabonnement som brukes både privat og i næring.

Utdanning (post 7700)

Du kan kreve fradrag for kostnader til kurs som du tar for å vedlikeholde din utdannelse eller holde deg à jour med utviklingen innen ditt fagfelt. Forutsetningen er at du bruker denne utdannelsen i ditt daglige arbeid. Utgifter til grunnutdannelse og videreutdannelse er det ikke fradragsrett for.