Kritisk til skatterapport

Stig Flesland Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen

Rolf Lothe

Skattebetalerforeningen mener en rekke av forslagene til skatteendringer Scheel-utvalget kommer med må jobbes langt mer med.

Scheel-utvalget, som la frem sin rapport i desember, foreslo omfattende endringer i skattesystemet. Deriblant at skattesatsen på alminnelig inntekt skulle kuttes for både selskaper og personlige skattytere og at en rekke fradrag skulle fjernes.

Nå har Skattebetalerforeningen sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementet.

Les vår høringsuttalelse her

Delvis enig i skattekutt

Vi er enige med utvalget i at det er behov for å gjøre noe med skattesatsen for bedrifter, men derfra og videre er Skattebetalerforeningen uenige med utvalget i en rekke spørsmål.

  • Vi mener Scheel-rapporten var veldig uferdig, og savner konsekvensutredninger en rekke steder.
  • Vi er uenige i det foreslåtte skattekuttet i alminnelig inntekt for andre enn bedrifter.
  • Vi er uenige i at skatten på egen bolig skal skjerpes.
  • Vi er uenige i at en rekke fradrag skal fjernes.

– Vi mener lavere selskapsskattesats er sentralt for å møte den internasjonale skattekonkurransen. Vi støtter derfor utvalgets forslag om å senke skattesatsen for selskaper, og er enig i at den bør være vesentlig lavere enn i dag, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen. Men han mener at dette skattekuttet bør begrenses til bedriftene.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

– Etter vårt syn bør skattesatsen på alminnelig inntekt for andre skattytere ikke endres, når meningen ikke er å gi skattelette til andre enn bedrifter. Konsekvensen av lavere skatt på nettoinntekten er at beskatningen i for stor grad vris over på bruttobeskatning av lønnsmottakere og pensjonister, noe som er i strid med skatteevnesynspunkter. En slik vesentlig omlegging vil også skape nye skjevheter, og derfor bør et slikt forslag uansett utredes vesentlig grundigere enn dette, påpeker Lothe.

Nettopp det med at forslag bør utredes nærmere er også en generell innvending Skattebetalerforeningen har til Scheel-utvalgets rapport. På mange måter fremstår rapporten som uferdig, i den forstand at flere forslag er svært vage i formen og flere punkter foreslås utredet nærmere av Finansdepartementet.

– Dette gjør det vanskeligere å kommentere Scheel-utvalgets rapport, og Skattebetalerforeningen forventer derfor at et mer fullstendig lovforslag, men konkrete forslag til lovendringer, også blir sendt på høring, sier Lothe.

Fjerning av fradrag

Scheel-utvalget foreslår i sin rapport å fjerne en rekke skattefradrag. Dette dreier seg blant annet om:

  • Pendlerfradraget
  • BSU-fradraget
  • Foreldrefradraget
  • Fradraget for fagforeningskontingent

– Utvalgets drøftelser av de ulike fradragene er svært korte og overfladiske, og bærer etter vårt syn preg av at utvalget «leter etter penger» til inndekning av sine øvrige forslag, sier Rolf Lothe.

For eksempel er pendlerutgifter utgifter man har fordi man må bo borte fra hjemmet på grunn av arbeidet. Etter Skattebetalerforeningens syn er det da mest naturlig å se på pendlerfradraget som et inntektstilknyttet fradrag.

Det er også  gode argumenter for å beholde de øvrige fradragene, argumenter som ikke fremkommer hos Scheel-utvalget.

Egen bolig er ikke investeringsobjekt

Utvalget foreslår også at formuesskatten legges om, noe som kan komme til å medføre at boliger blir skattlagt hardere enn i dag. Konkret foreslås det at ligningsverdien av primær- og sekundærbolig og næringseiendom økes til 80 prosent av antatt markedsverdi.

I dag er primærboliger verdsatt til 25 prosent av antatt markedsverdi, mens sekundærboliger og næringseiendom er verdsatt til 70 prosent av antatt markedsverdi.

Vi mener primært at formuesskatten bør oppheves. Når det gjelder utvalgets konkrete forslag er vi sterkt imot å øke skatten på egen bolig. En større andel av befolkningen eier sin egen bolig i Norge, sammenlignet med i andre land. Forholdsvis gunstige skatteregler har nok bidratt til dette, og den høye andelen er et positivt resultat av en villet politikk. Vi ser ingen grunn til å endre på dette – det å eie sin egen bolig gir sosial trygghet og stabilitet.

– Egen bolig gir ikke likviditet til å betale skatt, og du kan heller ikke forvente av norske skattebetalere at de må selge boligen og heller investere pengene i noe som kaster mer av seg eller gir økt likviditet. Den boligen du selv bor i er ikke et investeringsobjekt, sier Lothe.