Skattedirektoratet: Far er ikke i «nær familie»

Stig Flesland

Illustrasjonsbilde, Colourbox

I flere bindende forhåndsuttalelser fra desember har Skattedirektoratet sagt sin mening om hva som kan betraktes som en brukshindring.

Og den ene av uttalelsene snur kanskje litt opp-ned på det du trodde om din egen familie.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Måtte flytte hjem

I denne saken hadde en dame måttet flytte ut fra sin egen bolig og inn hos sin gamle far for å pleie sin ham. Faren var tilårskommen, og klarte seg ikke selv.

I tillegg til å flytte hjem til barndomshjemmet sa hun også opp sin faste stilling for å være fulltids omsorgsperson for faren. Sin egen bolig leide hun ut med varighet på cirka 4 år. Basert på farens alder og helse anså hun at omsorgsansvaret var midlertidig, og planen var hele tiden å flytte tilbake til sin egen bolig.

Men flere år etter at hun flyttet hjem igjen til barndomshjemmet viser det seg at faren fremdeles er avhengig av mye omsorg for å kunne bo hjemme. Det har medført at datteren tilbringer det meste av tiden i barndomshjemmet, og fortsatt har omsorgsansvar.

Imidlertid hadde dette etterhvert fått en kostnadsside, så for å nedbetale gjelden og få midler til livsopphold slik at hun kunne fortsette å passe på sin gamle far, skulle hun selge boligen. Spørsmålet var da: Skatt eller ikke?

«Nær familie»

For å oppfylle kravene om brukshindring, og dermed slippe skatt, måtte det ha oppstått helsemessige eller lignende grunner som gjør at eieren er forhindret fra å bruke boligen. Det forutsettes også at selger ikke kjente til brukshindringen da han/hun kjøpte boligen.

I disse tilfellene regner Skatteetaten med at du ville bebodd boligen, godskriver deg tiden du ikke har kunnet bebo boligen og dermed kan du selge skattefritt.

I henhold til ligningspraksis omfattes brukshindring som følge av omsorgsansvar for nær familie av skattefritaket.

Men det er ikke presisert noe sted hva som menes med «nær familie». Datteren argumenterte for at foreldre er personlig nærstående – på lik linje med ektefelle og barn – og at det derfor burde legges til grunn at denne type omsorg for foreldre omfattes.

Motsatt oppfatning

Skattedirektoratet kom til at farens sykdom var noe datteren ikke kunne forutse – på linje med hva datteren hevdet.

Imidlertid var ikke Skattedirektoratet enige med datteren i at faren var i nær familie i denne sammenhengen.

I uttalelsen skrives det:

«Lovforarbeider og ligningspraksis sitert foran viser at det er en begrenset krets av personer fra skattyters husstand som er omfattet av brukshindringsregelen i skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b annet punktum. Skattyter, dennes ektefelle og hjemmeboende barn er omfattet.

Brukshindringer for skattyters samboer, jf Lignings-ABC 2013/14 s. 249 pkt. 9.3.2 og samboers særkullsbarn er ikke omfattet, jf. BFU 104/02.

På tross av mer moderne samlivsformer er ikke personkretsen, som er omfattet av brukshindringer, utvidet. Innsender har vist til BFU 52/02 og BFU 32/04 som eksempler på brukshindring som følge av omsorgsansvar.

Skattedirektoratet skal bemerke at i disse sakene er personkretsen også ektefelle og barn. I BFU 52/02 var det ektefellen som ble rammet av sykdom og som var årsaken til brukshindringen til boligen. I BFU 32/04 var det mindreårig barns samvær med begge sine foreldre som utgjorde brukshindringen.

Å ha omsorgsansvaret for gamle foreldre synes ikke å være omfattet av brukshindringsunntaket. Likeledes er ikke voksne barn som har flyttet hjemmefra omfattet av bestemmelsen. Blir voksne barn syke kan således ikke mor flytte fra sin bolig for å stelle dem og påberope seg brukshindring til egen bolig.»

Søkte støtte i Zimmer

Datteren hadde også henvist til Frederik Zimmers Lærebok i Skatterett, der det står å lese at «helsemessige eller lignende grunner» er tolket som å omfatte brukshindring som følge av et familiemedlems helsemessige situasjon.

Skattedirektoratet viste også til Zimmer i sitt svar, og bemerket at professoren og forfatteren ikke tar stilling til hvilke familiemedlemmer som er omfattet, «men på siden foran, s. 246 i 7. utgave, har forfatteren i parentes etter familien konkret nevnt ektefelle og mindreårige barn.»

Dermed konkluderte Skattedirektoratet med at datteren og faren ikke var i nær nok familie til at det oppstod en brukshindring.

«Gevinstbeskatningsregelen ved salg av egen bolig er i utgangspunktet en «snill» bestemmelse idet man bare behøver å eie og bebo eiendommen ett år for å kunne selge skattefritt. Skattyter kan således oppnå skattefritt salg ved å flytte tilbake til sin bolig i ett år før hun selger.

På denne bakgrunn konkluderer Skattedirektoratet med at skattyter ikke har en brukshindring etter skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b annet punktum.»


Reglene om brukshindring

Reglene om brukshindring innebærer at man får godskrevet botid uten at man fysisk har bodd i boligen. Dette forutsetter at du har vært forhindret fra å bruke boligen på grunn av eget eller ektefelles arbeid, helsemessige eller lignende grunner.

Er vilkårene for brukshindring oppfylt vil altså ikke-bruk bli likestilt med faktisk bruk, og bokravet kan være oppfylt.

Samboere og barn

Brukshindring anses også å foreligge for samboere med felles mindreårige barn hvor den ene samboeren eksempelvis må flytte på grunn av arbeidet, og den andre samboeren flytter med for å ivareta omsorg for felles barn.

Regelen anvendes både der boligen må fraflyttes før kravet til botid er oppfylt, og der boligen ikke kan tilflyttes som planlagt på grunn av slike omstendigheter.

Ikke kjenne til

I tillegg til at det må foreligge en viss type hindring er det et vilkår om at du ikke må kjenne til (eller burde kjenne til) brukshindringen i det boligen blir anskaffet. Brukshindringen må med andre ord inntre etter at boligen er ervervet.

Det er også et vilkår at du ikke samtidig bor i annen bolig du eier. Flytter du til en annen bolig som du selv eier, kan du ikke fortsatt opparbeide botid for den boligen du har fraflyttet, selv om flyttingen skyldes slike grunner som nevnt.

Oppfylles vilkårene for brukshindring, kan du altså leie ut boligen og samtidig opparbeide botid grunnet ikke-bruk. Kjøper du derimot en ny bolig i tillegg til den gamle, opphører botiden i den gamle boligen, og du må selge innen ett år dersom gevinst skal være skattefri.