Foreslår flere nye skatteendringer

Stig Flesland

Finansdepartementet sendte fredag 21. november på høring forslag om en ny skatteforvaltningslov.

Les hele dokumentet og begrunnelsene her (ekstern lenke)

– Forslaget vil gi et enklere og mer brukervennlig regelverk, og styrke skattyternes rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Skatteforvaltningsloven vil erstatte ligningsloven. I tillegg vil den nye loven erstatte en rekke skatteforvaltningsregler i annet regelverk, blant annet merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, svalbardskatteloven og artistskatteloven.

Den vil også i hovedsak erstatte forvaltningsloven der den gjelder på skatteområdet. Som et neste ledd i revisjonen, tar departementet sikte på å samle alle forskrifter om skatteforvaltning i en samleforskrift til den foreslåtte loven.

For at loven skal være enkel å få oversikt over og ikke bli for omfattende, er regelverket harmonisert og samordnet.

På noen punkter foreslås det imidlertid større innholdsmessige endringer. De viktigste endringene er:

Ny modell for fastsetting av formues- og inntektsskatt. De nye reglene er utformet i tråd med hvordan ligningen i praksis foregår i dag. Forslaget går ut på at skattyter fastsetter skattepliktig formue og inntekt når vedkommende leverer selvangivelse eller ved stille aksept av en forhåndsutfylt selvangivelse

Nye frister for endring av skattefastsettinger. Det foreslås å innføre en felles frist på fem år som den klare hovedregel. Unntak fra femårsfristen skal bare gjelde i spesielle tilfeller. Det skal for eksempel ikke være noen frist for endring til gunst for skattepliktige når det er åpenbart at vanskelige livsforhold hos den skattepliktige har ført til uriktig skjønnsfastsetting.

Nye regler om tilleggsskatt og andre reaksjoner. Det foreslås et felles reaksjonssystem med tvangsmulkt for å fremtvinge pliktige opplysninger, tilleggsskatt som reaksjon på opplysningssvikt og overtredelsesgebyr ved unnlatt medvirkning til kontroll.

Klageadgang på bindende forhåndsuttalelser. Departementet foreslår at når skattyterne ber om en bindende forhåndsuttalelse om skattespørsmål, skal uttalelsen kunne påklages.

Hovedformålet med forslaget er, ifølge departementet, å øke tilgjengeligheten for brukerne gjennom et helhetlig, systematisk og oversiktlig regelverk. Forhåpentligvis skal dette også styrke skattyternes rettssikkerhet.

Høringsfristen er 2. mars 2015, og Skattebetalerforeningen kommer til å jobbe med sitt svar til Finansdepartementet frem til da.