Foreslår å dobbeltbeskatte boliger

Stig Flesland

Tankesmien Agenda, som er eid av LO og Trond Mohn, ivrer for å beskatte bolig mye hardere enn i dag. I et notat de sendte ut i november 2014 tar de til orde for å gjeninnføre arveavgiften, beholde formuesskatten og innføre eiendomsskatt. Til gjengjeld skal skattesatsen på inntekt senkes, spesielt på lave inntekter.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Forslaget innebærer også at boligen din kommer til å dobbeltbeskattes. Både gjennom eiendomsskatt og gjennom formuesskatt.

– Ved en ny skatt på eiendom utenfor formuesskatten vil man både bli skattlagt gjennom formuesskatten og gjennom en ny særskatt på bolig. Særlig vil effekten bli merkbar dersom ligningsverdien av bolig settes opp til markedspris for å gi symmetri i kapitalgrunnlaget for formuesbeskatningen, skriver Agenda i notatet.

Les hele notatet her

Videre pekes det på at denne type dobbeltbeskatning allerede eksisterer i dag, om enn i en mindre utstrekning:

– En stor overvekt av norske kommuner har innført eiendomsskatt. Det er rimelig å anta at noen av disse boligene også skattlegges gjennom formuesbeskatningen, selv om de er få grunnet den lave ligningsverdien, heter det i notatet.

Ifølge notatet kan det også være aktuelt å fjerne rentefradraget. Samtidig hevdes det at tidspunktet for en omfattende endring er godt.

– Dagens lave rente gir et svært godt utgangspunkt for å øke skatten på eiendom, som man for eksempel kan se for seg kan skje over en ti-års periode. Eiendomsskatt er lite populært blant velgerne. På tross av at et nesten unisont økonomisk fagmiljø lenge har ment at det er en nødvendig og naturlig del av et framtidig skattesystem, har ingen av partiene på Stortinget programfestet at de ønsker å øke skatt på eiendom.