15 vanlige spørsmål – og svar – om a-ordningen

Stig Flesland

Det dukker opp mange spørsmål fra opplysningspliktige i forbindelse med innføringen av a-ordningen. Her er noen av de mest stilte spørsmålene som har kommet inn til E-dag-prosjektet i forbindelse med prøveordningen – og svarene på spørsmålene.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Årsoppgave

Jeg er regnskapsfører for en liten bedrift og etter hvert år sender vi lønns- og trekkoppgaver til de ansatte. Hvordan blir dette etter innføringen av a-ordningen?

Svar: A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgavene som ble sendt til skatteetaten.

Arbeidsgiver/opplysningspliktige må derfor utarbeide en egen årsoppgave som sendes til den ansatte. Oppgaven bør inneholde en årlig sammenstilling over relevante opplysninger som brutto lønn, forskuddstrekk og feriepengegrunnlag. Har du et lønnssystem bør du sjekke om systemet har en løsning for dette.

Arbeidsforhold – feriepenger

En av våre ansatte slutter og sluttdato er rapportert i siste innsendte a-melding.

I en senere periode utbetales for eksempel feriepenger. Kan vi rapportere uten å oppgi arbeidsforhold?

Svar: For utbetalinger etter et avsluttet arbeidsforhold, hvor utbetalingen er en konsekvens av arbeidsforholdet, kan sluttdatoen gjentas slik det ble innmeldt ved siste innrapportering. Men det er ikke noe krav og angivelse av sluttdato er ikke nødvendig ved utbetalinger lenge etter sluttdato, f eks feriepenger utbetalt i juni etter opptjeningsåret.

I a-meldingen skal lønnen innrapporteres på inntektsmottakeren som kontantytelse med aktuelle lønnsbeskrivelse (for eksempel feriepenger) på vanlig måte.

Arbeidsforhold – ingen endringer

Skal man rapportere selv om det ikke har vært endringer i arbeidsforholdet?

Svar: Alle aktive arbeidsforhold (kun ordinære og maritime) skal rapporteres hver måned. Husk at i a-meldingen er det status for alle arbeidsforhold i bedriften som skal rapporteres. Dette gjelder også når det ikke har vært lønnsutbetalinger.

Arbeidsforhold – styrehonorar

Vi utbetaler godtgjørelser til styremedlemmer. Skal vi rapportere yrkeskode?

Svar: Styremedlemmer har normalt ikke et arbeidsforhold som skal registreres i AA-registeret.

Styremedlemmer skal rapporteres under arbeidsforhold «Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm» og det kreves ikke at det oppgis noen yrkeskode for denne gruppen. For styremedlemmer er det ikke noe krav om innrapportering før du faktisk har foretatt en utbetaling.

Kontantprinsippet

Når skal det rapporteres for lønn som avsettes i desember 2014, men utbetales i januar 2015?

Svar: Utbetaling av lønn skal rapporteres etter kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger skal rapporteres i a-meldingen for den måneden de er foretatt.

Det er altså utbetalingsdatoen som styrer tidspunktet for rapportering i a-meldingen.

Frister

Hvor lenge før enn hendelse kan vi rapportere inn, for eksempel ved ferie? Hvor langt tilbake i tid kan vi sende inn a-melding?

Svar: Det kan rapporteres (fortrinnsvis arbeidsforhold) på forhånd, men ikke lengre enn to måneder frem i tid. Korrigeringer som gjelder før 1.1.2015 må sendes inn på de oppgavene som gjaldt da (LTO – RF1015). Du kan etterhvert sende a-melding for inntil 10 år tilbake i tid, men første måned det kan korrigeres for er januar 2015.

Feriepenger

Vi har rapportert at feriepenger ikke er trekkpliktige, men får tilbakemelding om at dette ikke er en gyldig inntektskombinasjon. Hvorfor?

Svar: Etter hovedregelen for trekk er feriepenger trekkpliktig. Det er ikke i alle tilfeller direkte sammenheng mellom trekkplikt og gjennomføring av forskuddstrekket. Det er for eksempel ikke noe krav om å gjennomføre forskuddstrekk i feriepenger som utbetales i ferieåret, og som er beregnet etter bestemmelsene i ferieloven. Men feriepenger skal oppgis som «trekkpliktig» selv om det ikke gjennomføres forskuddstrekk ved utbetalingen.

Selvstendig næringsdrivende

Hva skjer med rapportering på selvstendig næringsdrivende? (Tidligere LTO kode 401).

Svar: Det er kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk som skal rapporteres i a-meldingen. Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen.

Slike utbetalinger videreføres i en årlig rapportering som er under utvikling.

Sanksjoner

Hva skjer om man ikke leverer a-meldingen eller leverer den for sent?

Svar: Den som ikke leverer alle opplysninger innen fristen som er den 5. i hver måned vil kunne bli ilagt overtredelsesgebyr i henhold til a-opplysningsloven og tilhørende forskrift.

Gebyr eller tvangsmulkt for sent eller ikke innlevert a-melding ilegges av Skattedirektoratet.

Overtredelsesgebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret (kr 12.900).

Tvangsmulkt kan til sammen ikke overstige 1 000 ganger rettsgebyret (kr 860.000).

Rapportering

Vi har hatt en skoleelev i sommerjobb og hun tjente kr 500,-. Hvordan skal vi rapportere når beløpet er under grensen for oppgaveplikt?

Svar: Lønnen skal kun rapporteres under sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag.

Dette medfører at sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag avviker fra sum lønn og avgiftspliktige ytelser. I det hun tjener mer enn kr 1 000,- i samme inntektsår skal hele lønnen innrapporteres, inklusive tidligere utbetalt lønn under kr 1 000,-

Dersom opplysningspliktige velger å rapportere beløp under oppgaveplikten, blir det håndtert i systemet. I tilbakemeldingen vil det bli meldt avvik type «retningslinje» (dvs er opplysningene riktige, så skal det ikke korrigeres).

Direkte registrering

Hvordan registrerer man som regnskapsfører a-meldingen direkte i Altinn for kunder?

Svar: Man trenger ikke søke om å registrere a-meldingen direkte i Altinn, men det anbefales ikke å benytte denne registerringsformen hvis man har flere enn 8 ansatte. I tillegg må man sørge for å opprette riktige Altinn-tilganger og roller. Når man har sendt inn en gang, vil a-meldingen for neste periode være delvis forhåndsutfylt.

Direkte registrering – flere meldinger

Kan vi sende inn flere a-meldinger for en periode?

Svar: Det er mulig å sende flere meldinger i løpet av en periode. Ved direkte registrering i Altinn vil en ny melding erstatte den gamle og det er da kun opplysningene i den siste meldingen for kalendermåneden som gjelder.

Ved innsending fra lønnssystem vil derimot alle nye meldingene som sendes inn for kalendermåneden summeres, forutsatt at man ikke har sendt en erstatningsmelding istedenfor en ny melding.

Direkte registrering – oppdaget feil

Opplysningspliktige har oppdaget feil i en melding som er direkte registrert i Altinn, hvordan få endret til korrekte opplysninger?

Svar: Ved direkte registrering i Altinn vil det alltid være siste a-melding for måneden som gjelder.

Skal du korrigere, må den nye meldingen inneholde alle opplysninger for måneden, da den vil erstatte alle tidligere meldinger for aktuelle periode. Det er mulig å «kopiere» tidligere innsendt melding i Altinn som startgrunnlag for ny utfylling ved å velge «lag ny kopi» i Arkiverte meldinger.

A-melding avvist

Vi har sendt inn en a-melding som er blitt avvist. Antall inntektsmottagere er null selv om vi hadde inntektsmottakere med i fila. Hvorfor blir det slik?

Svar: Hensikten med tilbakemeldingen er å gi status for rapporteringsmåneden.

Brudd på regelen «avvist» medfører at forsøk på å legge til eller endre informasjonsinnhold ikke gjennomføres. Når en melding blir avvist blir opplysningene om inntektsmottakere ikke behandlet og hele meldingen må rettes og sendes på nytt.

Registrering – frivillige organisasjoner

Gjelder a-meldingen for frivillige organisasjoner?

Svar: Det vil bli en forenklet a-melding for veldedige eller allmennyttige organisasjoner som foretar utbetalinger som det ikke er plikt til å betale arbeidsgiveravgift på. Denne tjenesten er under utvikling, men det vil bli muligheter til å rapportere enten direkte i Altinn eller på papir.