10 vanlige spørsmål om selvangivelsen – og svarene

Stig Flesland

Skattebetalerforeningen får veldig mange spørsmål om selvangivelsen fra sine medlemmer. Her er noen av de vanligste spørsmålene og svarene.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Må jeg betale skatt når jeg leier ut egen bolig?

Bor du selv i boligen og leier ut en mindre del av boligen er inntektene skattefrie. Leier du ut en større del eller hele boligen husker mange fortsatt en skatteregel (182 dagers-regelen) som forsvant for fem år siden. Den gav boligeiere rett til å leie ut hele boligen inntil halve året – skattefritt. Denne regelen er fjernet, og det som nå gjelder er en beløpsgrense. Dersom årlig brutto leieinntekter er på 20.000 kroner eller mindre, er inntektene skattefrie. Som en naturlig konsekvens er faktiske driftskostnader da heller ikke fradragsberettigede.

Skatter du av leieinntektene, regnskapsligning, har du fradragsrett for utgifter til vedlikehold som relaterer seg til utleieenheten, samt andre utgifter knyttet til leieforholdet. Har boligen store vedlikeholdsbehov, kan regnskapsligning være svært gunstig.

Alle kostnader pådratt i forbindelse med skattepliktig inntekt, her utleieinntekt, kan som utgangspunkt kreves fradragsført (skjemaet RF-1189 må benyttes).

Eksempler på kostnader kan typisk være:

  • Kommunale avgifter til vann, kloakk og renovasjon (i skjemaet post 2.2.)
  • Forsikringspremier for utleieenheten (i skjemaet post 2.2)
  • Eventuelt betalt eiendomsskatt på utleieboligen (i skjemaet post 2.2)
  • Kostnader til strøm, oppvarming, renhold dersom dette er inkludert for leietaker i husleien (i skjemaet post 2.8)
  • Utgifter knyttet til vedlikehold (i skjemaet post 2.4).
  • Kostnader knyttet til kjøring til utleiebolig.

 

Hvilken skatteklasse tilhører jeg? Kan jeg spare noe her?

Personfradraget (skatteklasse) for skatteåret 2012 er på 45.350 kroner. Du finner ikke noen post i selvangivelsen for dette fradraget, noe som skyldes at det legges inn av skattemyndighetene ved beregningen av skatten. Personfradrag er noe annet enn minstefradraget.

De aller fleste, både gifte, samboere og enslige, lignes i klasse 1. Da får man ett klassefradrag.

Det er bare enslige forsørgere, eller de som har ektefeller uten inntekt (eller med svært lav inntekt), som kan kreve å bli lignet i klasse 2. Det betyr at de får et ekstra personfradrag (med 2012-tall innebærer dette til sammen 90.700 kroner). Ett ekstra personfradrag (klasse 2), reduserer skatten med 12.698 kroner (28 prosent av 45.350 kroner) for inntektsåret 2012.

Fra og med inntektsåret 2013 endres reglene for hvem som kan få skatteklasse 2. Les mer om dette på skatt.no eller på skattebetaleren.no.

Hvordan virker det nye skattefradraget for alderspensjonister?

I 2011 kom det nye skatteregler for pensjonister. Det nye skattefradraget kan redusere skatten din med maksimalt 29.300 kroner i selvangivelsen for 2012. Fradraget avhenger av størrelsen på pensjonen, pensjonsgrad og hvor stor del av året du har fått utbetalt pensjon.

Hvis samlet brutto pensjonsinntekt er høyere enn 165.000 kroner reduseres fradraget. Er pensjonsinntekten din over cirka 518.900 kroner vil ikke skattefradraget ha noen effekt.

Eksempel:

Lars hadde en samlet pensjonsinntekt på 270.000 kroner i 2012 og tok ut 100 prosent pensjon. Skattefradraget hans reduseres fordi pensjonsinntekten var høyere enn 165.000 kroner. Skattefradraget avkortes med 15,3 prosent av pensjonsinntekten mellom 165.000 og 251.700 kroner og med 6 prosent av overskytende av dette igjen.

Dermed blir skattefradraget til Lars redusert på følgende måte:

Fullt skattefradrag 29.300 kroner

– (251.700-165.000) x 15,3 % = 13.265 kroner

– (270.000-251.700) x 6 % = 1.098 kroner

= Avkortet skattefradrag 14.379 kroner

Hvorfor har ligningsverdien på boligen min økt kraftig?

Fra 2010 ble det innført et nytt system for å fastsette ligningsverdien på boliger. Dermed blir verdien av boligen din automatisk justert opp eller ned avhengig av prisendringen på boliger. Grunnen til økningen er altså at boligprisene har gått kraftig opp. Systemet gjelder boligen du bor i selv og såkalte sekundærboliger – men ikke fritidsboliger.

Målet med reglene er at ligningsverdi av egen bolig skal utgjøre 25 prosent av omsetningsverdi. Systemet hensyntar boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Tomtestørrelse og mer subjektive kriterier som utsikt og standard blir ikke tatt hensyn til. Det kan derfor være fornuftig å sjekke hva boligprisene i nabolaget er. Dersom ligningsverdien av egen bolig er høyere enn 30 prosent av markedsverdien kan du klage og få satt ned ligningsverdien.

Les mer om dette

Må jeg føre gaver eller lån til barn i selvangivelsen?

Arv og gave er ikke skattepliktig. Det skal altså ikke betales inntektsskatt av arv og gave. Men du kan måtte betale arveavgift dersom beløpet overstiger fribeløpene. Har du mottatt gaver for minst 100.000 kroner i løpet av fjoråret må du oppgi dette i selvangivelsen.

Lån til barn eller barnebarn skal føres i selvangivelsen. Det bør lages en ordinær låneavtale hvor det er bestemt rente, avdrag og så videre. Aller helst bør det også tinglyses sikkerhet. Har du lånt ut penger skal dette føres i «Poster som ikke er forhåndsutfylt». Oppgi barnet/barnebarnets navn og fødselsnummer (11 siffer). Størrelsen på lånet skal føres som formue og renter som inntekt. Dette må gjøres hvert år. De som har lånt penger må også gjøre det samme.

Jeg har kjøpt feriebolig i utlandet. Hvordan fører jeg dette i selvangivelsen?

Fast eiendom i utlandet skal medtas som formue i Norge. Det samme gjelder utleieinntekter etter norske regler (ved kombinert utleie/egen bruk vil det si 85 % av de inntektene som overstiger 10.000 kroner). Dette utgangspunktet kan riktignok være begrenset av en skatteavtale mellom Norge og det landet hvor du har bolig.

I selvangivelsen fører du boligen opp under «Poster som ikke er forhåndsutfylt» (post 4.6.1). Ligningsverdien fastsettes som om boligen hadde ligget i din hjemkommune her i Norge. I snitt ligger ligningsverdiene i Norge på omtrent 20-25 prosent av markedsverdi, så du kan ta utgangspunkt i dette forholdstallet. Det er skattekontoret som fastsetter endelig ligningsverdi. I feltet for andre opplysninger opplyser du mer om kjøpesum, beliggenhet osv.

Kan jeg få fradrag for utgiftene ved kjøp av bolig?

Du får dessverre ikke fradrag for kostnadene her, men dersom du selger med skatteplikt kan gebyrer og avgifter legges til kjøpsprisen.

Når du kjøper bolig er det bare lånegebyret som kan trekkes fra på selvangivelsen. Lånegebyret er normalt forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Tinglysningsgebyr og dokumentavgift legges til kjøpsprisen, og vil redusere gevinst ved senere salg. Normalt er det ikke det så veldig interessant, i og med at egen bolig normalt kan selges skattefritt.

NB: Hvis dere senere refinansierer lånet, kan dere kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst.

Kan jeg selge boligen min skattefritt?

Hvis du oppfyller kravene til skattefritt salg av bolig kan du selge den skattefritt.

Disse kravene er at du må ha eid eiendommen i mer enn ett år og at du har brukt den som egen boligeiendom i minst ett av de to siste årene før salg (eller annen realisasjon). Det vil si at flere bruksperioder innenfor de siste to årene før salget kan legges sammen, og at det ikke er krav om at brukstiden skal være sammenhengende.

Kan jeg føre opp fradrag jeg glemte i fjor?

Vanligvis er det for sent å rette tidligere års ligning etter at klagefristen har gått ut. Men et unntak er såkalt «summarisk endring» hvor endringene som gjelder de to siste inntektsårene kan tas med ved årets ligning.

Ordningen gjelder bare for netto tillegg eller fradrag som ikke overstiger 30.000 kroner, eller eventuelt 50.000 kroner i formue.

Les mer om denne muligheten

Har jeg krav på pendlerfradrag?

Dersom du, på grunn av arbeid, må bo hjemmefra kan du ha krav på fradrag for merutgifter som for eksempel utgifter til kost, losji og besøksreiser til hjemmet.

For å anses som pendler må du oppfylle visse vilkår. Det er to hovedtyper pendlere skattemessig. Familiependler og enslig pendler.

Som familiependler regnes person som bor sammen med ektefelle/registrert partner, egne barn eller søsken som du forsørger. Det stilles ingen spesifikke krav til hvor ofte du pendler, men det antas at du må ha ca. 3-4 hjemreiser med overnattinger i året. Det stilles heller ingen konkrete krav til boligen du pendler til eller fra. Du antas å ha ditt virkelige hjem der familien din bor.

For enslige pendlere er kravene strengere.

Her stilles det krav til både boligen du bor midlertidig i og hvor ofte du reiser mellom hjem og arbeidssted.

Pendlerfradrag kan utgjøre et betydelig beløp, og dermed redusere skatten din kraftig.

 

NB! Dette er en sak fra vårt arkiv. Satsene og eksemplene kan ha endret seg. For oppdaterte råd, kontakt oss på 22 97 97 00.