Våre eksperter svarer på vanlige spørsmål om skattemeldingen

Per-Ole Hegdahl

tips

Denne saken vil bli oppdatert fortløpende med nye spørsmål og svar. Dersom du er medlem i Skattebetalerforeningen kan du lese disse tipsene – og mange andre – i vårt medlemsblad Skattebetaleren og vår egen Skattehåndboken.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er du medlem og har et spørsmål du vil ha svar på? Kontakt våre rådgivere!

Jeg har gitt en gave til en veldedig organisasjon, men den har ikke kommet med på skattemeldingen. Kan jeg endre dette selv?

Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til en frivillig organisasjon eller til et tros- og livssynssamfunn, kan du få fradrag for dette. Maksimalt fradrag som innrømmes, og som gir fradrag i alminnelig inntekt, er på 40 000 kroner. Merk at om du har gitt mer enn 40 000 kroner gir ikke dette fradragsrett for det overskytende, og fradraget kan heller ikke fordeles mellom ektefeller.

Er gaven ikke med på skattemeldingen må du ta kontakt med organisasjonen og få denne til å innrapportere dette. Dette er ikke noe du selv kan korrigere for i skattemeldingen. Har du derimot gitt gave til en utenlandsk organisasjon kan du selv føre inn dette i skattemeldingen. Men, forvent at skatteetaten vil etterspørre dokumentasjon for gaver til utenlandske organisasjoner.

Jeg får underholdsbidrag fra tidligere ektefelle. Er dette skattepliktig?

Underholdsbidrag omtales i skatteretten som regelmessig økonomisk bidrag. Verken barnebidrag eller underholdsbidrag fra ektefelle, samboer, foreldre eller barn er skattepliktig for mottaker. Underholdsbidrag fra separert eller fraskilt ektefelle derimot, er skattepliktig. Men, bare dersom det er gitt som en regelmessig ytelse – typisk at du får et månedlig bidrag.

Tipset er å få den fraseparerte ektefellen til å gi deg et engangsbeløp en gang for alle. Denne ytelsen vil være skattefri. Du kan imidlertid trøste deg med at fra og med 01.01.2020 er underholdsbidraget ikke skattepliktig for deg samtidig som tidligere ektefelle heller ikke kan kreve fradrag for denne ytelsen lenger.

Jeg er student med BSU, hvorfor får jeg ikke skattefradrag når jeg har spart 25 000 kroner?

Boligsparing for ungdom (BSU) er på mange måter en «gavepakke» til alle som er under 34 år og som har god nok økonomi til at de kan spare på en BSU-konto. Du kan maksimalt spare 25 000 kroner i året, og til sammen ikke mer enn 300 000 kroner.

Du trenger ikke å spare maksbeløpet, og sparer du mindre får du kun skattefradrag for 20% av spart beløp.

Det mange ikke er klar over er at du må ha tilstrekkelig høy inntekt til at det utlignes skatt med 5 000 kroner eller mer. Forutsatt at du ikke har andre fradrag må du ha minst 75 000 kroner i lønnsinntekt for å kunne nyttiggjøre skattefradraget på 5000 kroner ved sparte 25 000 kroner.

Hva er en verdsettingsrabatt i formuen og er det noe alle får?

Verdsettingsrabatt er en rabatt som gis på enkelte eiendeler som skal medtas i formuesskattegrunnlaget. Hovedregelen er at alle formuesgjenstander skal verdifastsettes til markedsverdien ved utløpet av inntektsåret (2019).

Men, for enkelte formuesobjekter er det innrømmet verdsettingsrabatter, og disse er; primærbolig 75% rabatt, sekundærbolig 10% rabatt, næringseiendom 25% rabatt, jord- og skogbruk 25% rabatt, og den samme 25% rabatten for aksjer, andeler og driftsmidler i inntektsgivende aktivitet.

Har du en av de nevnte formuesobjekter skal disse være inntatt i skattemeldingen med den nevnte rabatten. Dette skal med andre ord være forhåndsutfylt. Likevel kan det være smart å sjekke at utgangspunktet for verdsettelsesrabatten er korrekt. Merk også at dersom du har gjeld vil samme rabatt gjelde for den forholdsmessige delen av gjelden som representerer de fleste rabatterte formuesobjektene.

Det innebærer at gjeldsfradraget også kan bli redusert. Men for gjeld relatert til primærboligen din foretas det ingen gjeldsreduksjon. Har du kun en primærbolig med gjeld, vil du i forhold til formuesbeskatningen nyte godt av verdsettingsrabatten på 75% på primærboligen og samtidig nyte godt av fullt fradrag for all gjeld.

Når må jeg betale formuesskatt?

Formuesskatt er en eier-skatt som skattytere med nettformue over bestemte beløpsgrenser må betale. Enkelte mener at formuesskatten er bra fordi den bidrar til omfordeling i samfunnet, mens andre mener at formuesskatten best kan sammenlignes med konfiskering.

At formuesskatten betales av nettoformuen innebærer at skattyter kan ta formuen og trekke fra gjelden for å finne skattegrunnlaget.

Formuesskatten for inntektsåret 2019 er på 0,85% av nettoformuen som overstiger 1,5 MNOK. Ektefeller kan nyttiggjøre seg av to bunnfradrag og kan derfor ha samlet nettoformue på 3 MNOK uten å betale formuesskatt.

Hva er forskjellen på inntekt og alminnelig inntekt?

Din samlede inntekt omtales gjerne som pensjonsgivende inntekt eller som personinntekt. Personinntekten er den inntekten som er beregningsgrunnlag for trygdeavgift og trinnskatt. Alminnelig inntekt derimot er den inntekten som gjerne omtales som nettoinntekt, og som du kun betaler 22% skatt av.

Alminnelig inntekt fastsettes ved å ta personinntekten og trekke fra alle fradrag, som minstefradrag, personfradrag, renteutgifter og andre fradrag.

Hvorfor er lønnen min lavere i skattemeldingen enn det jeg har avtalt med min arbeidsgiver?

Din avtalte årsinntekt er ikke det som innrapporteres fra arbeidsgiver til skatteetaten. Det skyldes at arbeidsgiver er pålagt å trekke feriepenger som du får utbetalt i forbindelse med ferien i året etter inntektsåret.

Feriepenger er skattepliktig i utbetalingsåret og når arbeidsgiver trekker 10,2% i feriepenger for de som har 4 uker ferie og 12% i feriepenger for de som har 5 ukers ferie, vil lønnen din reduseres tilsvarende i ditt første arbeidsår. I dine senere arbeidsår derimot vil både utbetalt inntekt gjennom året pluss feriepenger opparbeidet og fastsatt med utgangspunkt i foregående år, bli innrapportert som skattepliktig inntekt.

Hva er et minstefradrag?

Minstefradraget er et sjablongfradrag som alle med arbeidsinntekter og pensjoner innrømmes. Minstefradraget hadde tidligere som mål å dekke kostnader forbundet med arbeidsinntekter, men er i dag et inntektsfradrag som primært har som formål å bidra til skattesystemets progressivitet. At skattesystemet er progressivt vil si at de med høyest inntekt betaler mest skatt, mens de med lavere inntekt betaler forholdsmessig mindre i skatt.

Minstefradraget er på 45% av lønnsinntekten, men minimum kr 31 800 og maksimalt kr 100 800 for inntektsåret 2019. På pensjonsinntekter er fradraget 31%, men minimum kr 4 000 og maksimum kr 85 050.

Kan jeg trekke fra bompenger på skatten?

Du har kun fradragsrett dersom bilbruk til og fra jobb fører til at du får minst to timer kortere reise- og ventetid enn du ville gjort med kollektiv transport, regnet under ett for hver gang du reiser hjemmefra til du kommer hjem igjen. For å få fradrag må samlede utgifter til bom og ferge overstige 3.300 kroner per år. Er vilkårene oppfylt får du fradrag for de samlede utgiftene.

Kan jeg trekke fra kostnader til flytting?

Har du måttet flytte på grunn av arbeidet kan du kreve fradrag for kostnadene forutsatt at du har akseptert tilbudet om stilling før flyttingen starter. Beløpet inngår imidlertid i minstefradraget, og vil derfor kun være aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter som overstiger minstefradraget.

Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av ny arbeidsgiver.

Kan jeg få fradrag for refinansiering av lånet mitt?

Dersom du refinansierer lån kan du trekke fra både gebyret til banken (som ved nytt lån), utgifter til tinglysing av ny pantobligasjon og dessuten eventuelle utgifter til ny takst i forkant av refinansieringen. Det er bare gebyret til banken som er forhåndsutfylt. Tinglysingsgebyr og utgifter til ny takst må du selv føre opp i skattemeldingen.

Jeg har hjemmekontor. Får jeg fradrag for det?

Fradraget for hjemmekontor er et fradrag for deg som har et rom hjemme som er i eksklusiv bruk i jobb for arbeidsgiver. Det holder altså ikke at du har en kontorpult i stua eller sitter ved kjøkkenbordet. Fradraget settes sjablongmessig til 1.850 kroner året, eller alternativt til de faktiske utgifter til strøm, og utgifter til boligen som kan tilordnes dette rommet.

Fradraget inngår i minstefradraget, og vil derfor kun være aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter og dette overstiger minstefradraget. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Lånt penger fra arbeidsgiver? Pass på dette!

Har du lån fra arbeidsgiver, og har betalt renter – eller er skattlagt for rentefordelen, husk på å kreve rentefradrag. Dette rentefradraget er nemlig ikke forhåndsutfylt.

Hva er forskjellen på tvangsmulkt og tilleggsskatt?

Tvangsmulkt vil normalt bli ilagt dersom du oversitter en frist for å innrapportere opplysninger til skatteetaten. Tvangsmulkter skal primært bidra til etterlevelse av opplysningspliktene. Tilleggsskatt derimot, eller straffeskatt som mange også omtaler det som, er skatteetatens sanksjonsmiddel dersom du gir uriktige opplysninger i skattemeldingen som kunne ha medført skattemessige fordeler.