Fradrag for kost og losji: Nye regler gir utslag fra 2020

Stig Flesland

Det blir ikke presentert som en skattenyhet i 2020, men kommer likevel til å få stor effekt for mange for første gang i år.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fra 2018 det ikke lenger mulig å kreve fradrag for kost for pendlere som har mulighet til å kunne oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. Man kan heller ikke motta skattefri kostgodtgjørelse dersom en bor i en pendlerbolig med kokemuligheter. Fra 2020 fjernes fradraget for kost, uavhengig av overnattingstype ved arbeidsstedet, når pendleroppholdet har hatt en varighet på mer enn 24 måneder.

Eksempel: Victor har pendlet siden 1. januar 2017. Han har hele perioden bodd på brakke uten kokemuligheter og krevd fradrag for merkostnader til kost etter sats. Fra 2020 kan Victor ikke lenger kreve fradrag for merkostnader til kost.

Fradrag for losji

Fra 2020 fjernes fradraget for losji når pendleroppholdet har hatt en varighet på mer enn 24 måneder.

Eksempel: Simon har pendlet siden 1. januar 2017. I 2017, 2018 og 2019 krevde han fradrag for losji med 144.000 kroner. Fra 2020 kan Simon ikke lenger kreve fradrag for merkostnader til losji.

NB! Arbeidsgiver kan fortsatt dekke losji skattefritt, selv om pendleroppholdet har en varighet på mer enn 24 måneder.

Eksempel: Kai pendler mellom Kristiansand og Stavanger og krever fradrag for merkostnader til losji. I 2019 utgjorde fradraget 132.000 kroner. Fra 2020 taper han omtrent 30.000 kroner fordi han ikke lenger får fradrag for losji. Kai avtaler med arbeidsgiver at de dekker faktiske kostnader til losji (kr 132.000) mot at han går ned tilsvarende i lønn.

Hvordan slår dette ut for Kai og arbeidsgiver?

Kai har i dag en lønn på 950.000 kroner. Hvis Kai går ned 132.000 kroner i lønn, mot at arbeidsgiver dekker kostnadene til losji, vil dette slå ut omtrent slik for Kai og arbeidsgiver:

Kai

Sparte pendlerkostnader kr 132.000

– redusert inntekt kr 132.000

+ redusert skatt pga. bortfalt inntekt kr 57.550 (ca. 43 % skatt)

= Sum kr 57.550

Kai tjener altså i utgangspunktet i 2020 i overkant av 57.000 kroner på at arbeidsgiver dekker kostnadene til losji.

Selv om Kai taper feriepenger på ca. 7.600 kroner og noe pensjonsopptjening fra arbeidsgiver, kommer han bedre ut enn om han dekket kostnadene selv.

Arbeidsgiver

Spart lønn kr 132.000

+ Spart arbeidsgiveravgift kr 18.612

+ Sparte feriepenger kr 13.464

– Dekning av pendlerkostnader kr 132.000

= Sum kr 32.076

Arbeidsgiver sparer i utgangspunktet omtrent 32.000 kroner på at de dekker kostnadene til losji, mot at Kai reduserer lønnen tilsvarende. I tillegg sparer de noe på redusert pensjonsinnbetaling på Kais lønn.

Kost og losji for pendlere – nærmere om 24-månedersregelen

Med virkning fra og med 2018 gjelder fradragsretten for kost og losji ved pendleropphold bare for en periode på 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis. For skattyter som allerede var pendler per 1. januar 2018, og som fikk fradrag for merkostnader per utgangen av inntektsåret 2017, regnes 24-månedersperioden fra 1. januar 2018, slik at skal bortfallet av fradragsrett for kost- og losjikostnader først skjer fra 1. januar 2020.

Hvis pendleren skifter både arbeidssted og pendlerbolig til en annen kommune, kan skattyter gis fradrag i en ny 24-månedersperiode. Den nye 24-månedersperioden regnes fra det tidspunktet skattyter faktisk gis fradrag som følge av merkostnader i den nye arbeids-/oppholdskommunen.

Er det først gitt pendlerfradrag i 2018 eller senere, løper imidlertid 24- månedersperioden som hovedregel uansett. For eksempel fortsetter 24-månedersperioden å løpe dersom skattyter går over fra å kreve fradrag til å få pendlerkostnadene dekket av arbeidsgiver. Etter utløpet av 24-månedersperioden kan det ikke lenger kreves fradrag.

Eksempel: Simon har pendlet siden 1. juni 2018. I 2018 krevde han fradrag for merkostnader til losji. Fra 2019 har arbeidsgiver dekket merkostnadene til losji. I august 2020 begynner Simon i ny stilling hvor arbeidsgiver ikke dekker merkostnadene. Siden det er mer en 24 måneder siden Simon begynte å pendle kan han ikke kreve fradrag for merkostnader til losji i 2020.

Har skattyter vært pendler og fått dekket merkostnadene sammenhengende, men senere begynner i ny stilling/får endrede vilkår hvor arbeidsgiver ikke dekker merkostnadene, begynner 24-månedersperioden først å løpe fra det tidspunktet hvor kostnadsdekningen opphører, og det gis fradrag for kostnader som skattyter dekker selv.

Eksempel: Simon har pendlet siden 1. januar 2017. Arbeidsgiver har dekket merkostnadene til losji hele perioden. I august 2020 begynner Simon i ny stilling hvor arbeidsgiver ikke dekker merkostnadene. Simon kan kreve fradrag for merkostnader til losji i 24 måneder fra og med august 2020.