Spar skatt: 10 grep du kan ta før nyttår!

Per-Ole Hegdahl Per Ole Hegdahl

Hvilke skattegrep kan du ta før nyttår? Vi gir i dagens utgave av Finansavisen noen råd til deg som er på jakt etter gode grep på slutten av året.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Aksjesparekonto

Siste frist for å flytte aksjer over til aksjesparekonto (ASK) uten realisasjonsbeskatning er 31.12.2019. Har du et latent tap på aksjer kan det være smart å ikke overføre disse til ASK, men heller selge disse aksjene før nyttår. Dette for å få fradrag for tapet.

Har du en latent gevinst kan det være smart å flytte aksjene over på en ASK for på denne måten å få utbytter skattefritt inn på aksjesparekontoen og samtidig kunne selge og kjøpe aksjer innenfor aksjesparekontoen uten at det skjer noen fortløpende gevinstbeskatning.

Formuesverdsettelser

Formuesgjenstander skal som hovedregel verdsettes til markedsverdi pr 01.01. i skattefastsettingsåret. Det innebærer at de formuesverdier du skal oppgi i skattemeldingen for 2019 skal verdifastsettes den 01.01.2020.

For boliger, sekundærboliger, fritidsboliger, næringseiendom, aksjer, verdipapirer og andeler i deltakerfastsatte selskaper, er det egne verdsettelsesregler som er lavere enn markedsverdien. Sjekk at verdiene ikke er satt for høyt, og krev dem nedjustert dersom reglene åpner for det. Her kan det være penger å spare dersom du er i formuesskatteposisjon.

Mange benytter anledningen til å redusere formuesskatten ved å gi bort penger til barn eller barnebarn. Merk imidlertid at dersom gavemottaker er student med behov for studielån, kan høy formue også gi avkorting av den delen av lånet som omgjøres til stipend.

For fast eiendom kan endring av formuesskatteverdien også ha innvirkning på eiendomsskatten der kommunen benytter skatteetatens formuesverdi for å fastsette eiendomsskattegrunnlaget. I disse tilfellene kan m.a.o. redusert formuesskattegrunnlag ha dobbel effekt ved at både formuesskatten og eiendomsskatten reduseres.

Arveavgift

Et ytterligere argument for å overføre verdier til barn og barnebarn – er faren for at arveavgiften gjeninnføres. Blir det regjeringsskifte vet vi at denne type avgiftsregler kan gjeninnføres over natten. Er du engstelig for at arveavgiften gjeninnføres kan det kanskje være fornuftig å begynne å tenke på hvordan denne kan reduseres.

Fradrag for gaver

Gaver til frivillige organisasjoner kan fradragsføres med maksimalt kr 50 000 for inntektsåret 2019 (i 2018 var maksbeløpet kr 40 000).

IPS

Individuell pensjonssparing (IPS) gir rom for å pensjonsspare inntil kr 40 000 i året. Spart beløp på maks kr 40 000 kan fradragsføres i skattemeldingen og gir en skattereduksjon på kr 8 800.

I tillegg er midlene som står på en IPS-konto fritatt for formuesskatt. Ved senere uttak beskattes pengene som alminnelig inntekt med 22% (etter dagens satser).

BSU

Er en gavepakke til de som evner å spare kr 25 000 i året, eventuelt et noe mindre beløp. Sparing kan skje inntil året skattyter fyller 33 år og maks sparebeløp over alle år er kr 300 000.

Sparer du maksbeløpet på kr 25 000 pr år får du kr 5 000 i skattefradrag. Det vil mao si at staten «gir» deg en belønning på kr 5 000 dersom du benytter deg av ordningen.

Merk imidlertid at skattefradraget (belønningen) kun inntreffer dersom du har skattepliktig inntekt stor nok til at du kan nyttiggjøre skattefradraget. I praksis innebærer dette at du må ha en inntekt på minst kr 75 000 for å nyttiggjøre skattefradraget fullt ut.

Oppstartsselskaper

Investering i oppstartsselskaper som er 6 år eller yngre gir rett til et inntektsfradrag på inntil kr 500 000. Å investere i et oppstartsselskap er forbundet med risiko, men for å motivere til dette har regjeringen etablert gunstige skatteregler.

Ikke bare får du et inntektsfradrag på inntil kr 500 000 som gir en skattereduksjon på kr 110 000. Skulle selskapet «gå nedenom og hjem» vil du også kunne kreve fradrag for tap ved realisasjon av aksjene hvilket vil kunne gi deg et nytt inntektsfradrag på 110 000.

Som vi ser vil investeringen på kr 500 000 i verste fall ikke koste deg mer enn kr 280 000. Et tips her er å sjekke grundig om alle vilkårene for å komme inn under disse gunstige reglene er oppfylt.

Betaling over bank

Skal du kunne utgiftsføre en kostnad mot inntekter som er skattepliktige, må betalingen ha skjedd via bank for alle betalinger på mer enn kr 10 000. I motsatt fall mister du retten til å kunne utgiftsføre denne kostnaden.

Naturytelser og rabatter

Har du en raus arbeidsgiver kan det være smart å minne arbeidsgiver om de nye reglene for naturalytelser. Reglene er mange og kompliserte, men det er åpning for at arbeidstaker kan motta kr 2 000 i året i annet enn penger (med andre ord; en naturalytelse) under forutsetning av at dette er en generell ordning i virksomheten.

I tillegg kan arbeidstakere gis rett til å kjøpe varer som omsettes arbeidsgivervirksomheten med inntil kr 8 000 i rabatt pr år. Og rabatten kan være alt fra 1% til 100%, så lenge verdien eller fordelen du mottar gjennom rabatter ikke overstiger kr 8 000. I teorien kan med andre ord alle som jobber i dagligvarehandelen gis rett til å ta ut mat og drikke med inntil kr 8 000 pr år uten at de fordelsbeskattes for dette.

Fri avis

Fri avis dekket av arbeidsgiver, er skattefritt for arbeidstaker så lenge den ansatte har behov for avis i jobbsammenheng. Det er fra og med 2019 ikke lenger et krav om at arbeidstaker også har et eget abonnement på avis for at avisen dekket av arbeidsgiver skal kunne mottas skattefritt.