Innkalling til generalforsamling i Skattebetalerforeningen

Stig Flesland

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Skattebetalerforeningen.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. mai klokken 17.30 i foreningens lokaler i Kongens gate 14, Oslo.

Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har oppmøte- og stemmerett.

I henhold til vedtektenes § 10 behandles følgende saker:

 1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.
 2. Prøvelse av generalforsamlingens lovlighet.
 3. Valg av møteleder,
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
 5. Godkjenning av styrets årsberetning.
 6. Godkjenning av regnskap med revisors beretning.
 7. Kontrollkomiteens rapport.
 8. Fastsettelse av kontingent for følgende år. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å foreta kontingentfastsettelsen senere samme år.
 9. Valg av revisor.
 10. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for det forløpne år og til styrets medlemmer for
  det kommende år.
 11. Valg av styrets nestleder.
 12. Valg av kontrollkomiteens medlemmer.
 13. Valg av valgkomiteens medlemmer.

Dokumenter til generalforsamlingen: 

Årsrapport 2018

Styrets årsberetning

Årsregnskap med noter

Revisjonsberetning