Dette kommer i statsbudsjettet – og dette kommer ikke

Stig Flesland

Finansminister Siv Jensen (foto: Tor Martin Bærum/Finansdepartementet)

Mandag 8. oktober kommer statsbudsjettet for 2019. Her er det vi vet/tror kommer – og noe vi definitivt ikke tror kommer.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Eiendomsskatt

Det kommer nye begrensninger for hva kommunene kan kreve i eiendomsskatt.

Ifølge en lekkasje i VG, blir kommunene tvunget til å bruke SSBs modell (som også Skatteetaten legger til grunn) for beregning av boligverdien.

Denne anslåtte verdien skal også reduseres med 30 prosent. Den maksimale satsen kommunene kan kreve i eiendomsskatt skal reduseres fra 7 til 5 promille.

Drikkepenger

Det kommer antageligvis nye regler for drikkepenger, eller tips, som er svært aktuelt for blant annet serveringsbransjen. Et høringsforslag som Skattedirektoratet sendte ut tidligere i år inneholdt detaljerte forslag om endringer i regelverket.

Ifølge forslaget skal tips fremover behandles på lik linje med lønn. Det har tidligere ikke vært praksis for at arbeidsgiver rapporterer, trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift når servitører får tips direkte fra kunder.

Hvis dette nå blir avgiftspliktig og skattepliktig, betyr det at arbeidsgiver ikke bare må trekke skatt av beløpet, men også betale 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift.

Beløpsgrenser naturalytelser

I forbindelse med revidert budsjett la regjeringen også frem nye regler for naturalytelser, derunder personalrabatter. Det ble også varslet at man ville komme tilbake med konkrete beløpsgrenser i statsbudsjettet.

Disse grensene vil gi svaret på når frynsegoder er skattefrie og når de er skattepliktige, samt hva du som arbeidsgiver/arbeidstager kan gi/få i rabatt uten å måtte tenke på skatt.

Delingsøkonomi: Innberetningsplikt for selskaper

Delingsøkonomien har medført en rekke utfordringer for Skatteetaten. Ikke minst fordi man ikke har oversikt over omfanget og hvem som gjør ulike transaksjoner.

I en høring i 2018 er det foreslått å innføre en innberetningsplikt for selskaper som formidler utleie av bolig. Forslaget er nok i særdeleshet myntet på Airbnb, men også andre selskaper må innrette seg.

Dersom forslaget blir lagt til grunn, må selskapene rapportere alle relevante opplysninger rundt leieforhold. Det vil si hvem som leier ut, hvem som leier, pris, dato og så videre.

Verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital

Denne rabatten ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2017, og medfører at det blir eiendeler som aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandelen av andeler i verdipapirfond, andeler i deltakerlignede selskap samt driftsmidler ikke verdsettes til full verdi.

Denne «rabatten» er nå på 20 prosent, men vi tror den kan øke videre fremover. Årsaken er at man på denne måten kan redusere formuesskatten gradvis.

Hoteller, formuesskatt

Eiere av hoteller har fått merke at skatten på eiendom ikke bare har gått ned. Årsaken er at næringseiendom har fått økt verdsettelse skattemessig de siste årene, og dermed har også skattene økt.

Les mer hos NHO: Reiselivet venter utålmodig på ESA-avklaring om hoteller og formuesskatt

Finansdepartementet har jobbet med europeiske konkurransemyndigheter for å finne ut hvordan man kan innføre en verdsettelsesrabatt for hotellene – slik at belastningen ikke blir unødig stor.

I statsbudsjettet for 2018 ble det lovet at Finansdepartementet ville gå i dialog med ESA for å avklare hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen. Videre skulle departementet komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av denne dialogen.

Det er ventet at regjeringen i hvert fall vil si litt om fremdriften i denne saken.

350-kronersgrensen

Sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner inkludert frakt og forsikring, er toll- og avgiftsfrie. Det betyr at du verken skal betale merverdiavgift eller toll.

Stadig flere forventer at regjeringen tar tak i problemstillingene knyttet til grensen. Blant annet fordi dette er et tiltak som medfører at utenlandske og norske bedrifter behandles svært forskjellig.

Stortinget ba regjeringen i anmodningsvedtak 11. juni 2018 (vedtak nr. 869 (2017-2018)) om å utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

Finansminister Siv Jensen har bekreftet at denne utredningen kommer i budsjettet.

Forenklinger i rapportering? 

Ordningen med tvangsmulkt har vært trukket frem som en suksess – av regjeringen. Bedrifter i næringslivet er nok neppe like enige.

I forbindelse med Bedriftsforbundets aksjon mot tvangsmulkt, en aksjon vi i Skattebetalerforeningen stilte oss bak i sommer, fremkom det at regjeringen skulle se på oppgavepliktene til de næringsdrivende.

Det er antageligvis for tidlig å forvente resultater fra dette arbeidet, men budsjettet kan gi en pekepinn på videre arbeid.

Ytterligere endringer

Det er ellers knyttet spenning til hva som skjer i arbeidet med kildeskatt på royalty, rentebegrensning og lovfesting av omgåelsesnormen.

Dette kommer ikke!

Det er snart ti år siden det ble innført et nytt system for verdsettelse av boliger. Helt siden den gang har det vært jobbet med å få på plass et nytt system som også gjelder hytter og fritidsboliger.

Imidlertid har det ikke lykkes å lage et system som fanger opp de store forskjellene på fritidsboliger. Da regjeringen lekket saken om eiendomsskatt fremkom det også, implisitt, at man fortsatt sliter med å få på plass dette systemet.

Har du spørsmål knyttet til statsbudsjettet, endringene som foreslås og hva dette betyr for deg?

Medlem: Kontakt oss! 
Ikke medlem? Se hva vi kan gjøre for deg – og meld deg inn!