Tvangsmulkt: De «hemmelige» retningslinjene er offentliggjort

Stig Flesland

Skattebetalerforeningen har ved to forskjellige anledninger gjort forsøk på å få innsyn i retningslinjene som Skatteetaten bruker når de frafaller tvangsmulkt (dagbøter) – noe de gjør i svært mange tilfeller. Først nylig er retningslinjene offentliggjort.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dropper dagbøter

Her beskriver Skatteetaten – i detalj – i hvilke tilfeller de dropper å kreve inn tvangsmulkt.

Ifølge retningslinjene skjer dette blant annet når tvangsmulkten «slår urimelig ut», eller når
tvangsmulkten «ikke fremmer formålet om oppfyllelse (av opplysningsplikten, vår anm.)».

Les retningslinjene her

Det vil si at Skattedirektoratet som hovedregel skal frafalles hvis:

  • det viser seg senere at subjektet ikke var opplysningspliktig
  • opplysningsplikten ikke ble overholdt pga. uforutsette og akutte forhold hos den
  • opplysningspliktige selv eller medhjelper/fullmektig, for eksempel alvorlig sykdom, skade eller død
  • selskapet har krysset av på skattemeldingen at de har revisjonsplikt, men rent faktisk ikke har slik plikt. Meldingen vil da ikke overføres fra Altinn til Skatteetatens systemer.
  • opplysninger er levert, og opplysningspliktige tidligere har opptrådt aktsomt og lojalt (har levert rettidig)

Når slipper du dagbøter?

I tabellen nedenfor beskrives noen mer konkrete momenter og spørsmål som Skattedirektoratet har opplevd at ofte har dukket opp i forbindelse med klagebehandlingen.

«Selv om et moment i en sak alene ikke tilsier at tvangsmulkt frafalles, kan en kombinasjon av flere forhold (også forhold som ikke er nevnt i tabellen nedenfor) tilsi at mulkt frafalles helt eller delvis. Kun unntaksvis skal  tvangsmulkt frafalles når skattemelding ikke er levert.»

Tema Spørsmål Skattedirektoratet legger til grunn
Aktsom og lojal Kan det vektlegges at den opplysningspliktige ellers har vært aktsom og lojal, og f.eks. har en god leveringshistorikk? Ja.
Altinn Kan tvangsmulkt frafalles når den opplysningspliktige har hatt problemer med innlevering i Altinn? Dersom det kan dokumenteres at innlevering var umulig, skal tvangsmulkten frafalles.
Død Hva skjer med tvangsmulkten når den opplysningspliktige (personlig eller eneeier i ENK)
dør?
Det skal ikke ilegges tvangsmulkt hvis dødsfallet er kjent før utsendelse av varsel og vedtak.

Ilagt tvangsmulkt skal frafalles når vedkommende døde før kravet var endelig etablert. Det samme gjelder dersom avdøde er eneaksjonær og daglig leder i AS.

Feil skjema/levert i
annet format
Alle meldinger unntatt amelding:
Kan tvangsmulkt frafalles hvis opplysninger er gitt, men på feil skjema eller i annet format?
Tvangsmulkt bør frafalles der den opplysningspliktige har forsøkt å gi pliktige opplysninger, og retter feilen når han blir gjort oppmerksom på den.
Feil skjema/levert i
annet format
A-melding Meldingen skal leveres i den form Skattedirektoratet har bestemt, andre formater avvises. Hvis opplysningene ikke leveres innen fristen vil dette normalt ikke være et moment som kan tilsi at tvangsmulkt frafalles.
Feil subjekt Kan tvangsmulkt frafalles hvis opplysninger er gitt på feil subjekt? Nei, dette vil normalt ikke være et moment som kan tilsi at tvangsmulkt frafalles.
Kommunikasjons-svikt
mellom opplysningspliktig og
regnskapsfører og/eller revisor
Kan dette vektlegges i vurderingen? Skd har lagt til grunn at tvangsmulkt ikke frafalles på dette grunnlaget.

Se også omtale av «Regnskapsfører».

Konkurs Kan ilagt tvangsmulkt frafalles hvis det er åpnet konkurs i en virksomhet, dvs. både selskap og enkeltpersonforetak, og virksomheten ikke har levert pliktige opplysninger? Tvangsmulkt frafalles hvis virksomhet går konkurs før sluttkrav ble etablert (dvs. sluttkrav etableres ved levering eller at maksbeløpet nås).

Tvangsmulkt frafalles ikke hvis virksomhet går konkurs etter at endelig krav om tvangsmulkt er etablert.

Det samme gjelder ved tvangsoppløsning.

Ny meldingstype Skattemelding:
Kan tvangsmulkt frafalles der skattepliktige har fått endret meldingstype uten at det har vært noen endring i realitet?
Tvangsmulkt frafalles der meldingstype er endret uten at det har vært en endring i realiteten.
Nystiftet Generelt:
Kan tvangsmulkt frafalles der virksomheten er nystiftet, og dette er første gang de skal levere den aktuelle meldingen?
For skattemeldingen skal tvangsmulkt frafalles i slike tilfeller.

For andre meldinger legger Skd til grunn at det kan være et moment i vurderingen at virksomheten er nystiftet.

Se også «Uerfaren».

Returpost (se også «Slettet virksomhet») Alle varsel og vedtak sendes nå elektronisk. For 2017 ble det besluttet at ilagt tvangsmulkt for
aksjonærregister-oppgaven frafalles når papirvarsel kom i retur. For andre tilfeller legger
Skattedirektoratet til grunn at ilagt tvangsmulkt fastholdes i slike tilfeller da varsel og vedtak er sendt elektronisk.Den opplysningspliktige er selv ansvarlig for å sikre at adresse er korrekt og oppdatert.
Regnskapsfører Regnskapsfører har ikke levert opplysningene, selv om det følger av oppdraget, kan det frita fra tvangsmulkt? I utgangspunktet er det den opplysningspliktige selv som har ansvaret for å overholde opplysningsplikten. Det kan likevel i noen saker oppstå akutte forhold, som gjorde det umulig for den opplysningspliktige å innrette seg slik at opplysningene ble gitt rettidig. I slike tilfeller kan
tvangsmulkt frafalles.Se også omtale under
«Kommunikasjonssvikt mellom opplysningspliktig og regnskapsfører og/eller revisor»
Rus / vanskeligstilt /
manglende forståelse
Kan rusproblemer, eller det at den opplysningspliktige er «vanskeligstilt» eller har en
manglede forståelse for opplysningsplikten tilsi at
tvangsmulkt frafalles?
Skd legger til grunn at dette kan være vektige momenter i vurderingen som tilsier at tvangsmulkt frafalles.
Saksbehandlingsfeil Skattekontoret har gitt feil informasjon, hvilken betydning kan det få? Der skatteetaten har gitt feil informasjon kan det være et moment som taler for å frafalle tvangsmulkt.

Er feilinformasjonen gitt over flere år/flere ganger styrker det vekten av momentet.

Slik feilinformasjon må dokumenteres eller sannsynliggjøres.

Slettet virksomhet
(se også «Returpost»)
Kan tvangsmulkt frafalles hvis virksomheten er slettet før skattleggingsperioden/perioden opplysningsplikten gjelder er startet? Ja, da foreligger ikke plikt til å levere skattemelding og det skulle ikke vært ilagt tvangsmulkt.
Slettet virksomhet
(se også «Returpost»)
Kan tvangsmulkt frafalles hvis virksomheten er slettet i skattleggingsperioden? Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er et vektig moment for å frafalle tvangsmulkt at virksomheten ble slettet i
skattleggingsperioden.
Slettet virksomhet
(se også «Returpost»)
Mva-melding:
Når virksomheten har avgiftspliktig omsetning under registreringsgrensen på kr 50.000 kan den stå registrert i Merverdiavgiftsregisteret i to hele kalenderår etter det år omsetningen har sunket
under registreringsgrensen (mval. § 14-3 andre ledd). Når omsetningen har vært under kr 50 000 i tre hele kalenderår blir virksomheten slettet fra
merverdiavgifts-registeret. Hva med tvangsmulkt som da er ilagt i det siste året, før virksomheten er slettet?
Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er et moment for å frafalle tvangsmulkt i seg selv at
vi i etterkant av vedtaket om tvangsmulkt har slettet virksomheten.Der virksomheten er slettet, og det anføres at varsel og vedtak ikke er mottatt fordi adressen er endret etter slettingen, bør tvangsmulkt frafalles i de tilfellene vi mottar opplysningene etter fristen. Når virksomheten er slettet kan ikke innehaver melde adresseendring for selskapet i Brønnøysundregistrene.I noen saker foreligger det andre momenter, for eksempel har det for noen opplysningspliktige vært krevende å finne meldingen i Altinn. Der disse har tatt kontakt med skatteetaten for å få hjelp bør det vektlegges.
Søkt bistand Kan det vektlegges i vurderingen at den
opplysningspliktige har tatt kontakt med skatteetaten for bistand i forbindelse med levering?
Hvis tvangsmulkten har startet å løpe da den opplysningspliktige søkte bistand, kan det være grunn til å gi delvis medhold i klagen. F.eks. kan det beregnes tvangsmulkt frem til den opplysningspliktige søkte bistand, selv om opplysningene ikke kom før noe senere.
Språkvansker Kan språkvansker og rettsvillfarelse tilsi at
tvangsmulkt ikke ilegges eller frafalles?
Skd har lagt til grunn at dette i seg selv ikke er momenter som tilsier at tvangsmulkt skal frafalles. Dersom det i tillegg til språkvansker er andre momenter i saken, som f.eks. uerfarenhet, kan det tale for frafall av mulkt.
Sykdom Hvor mye dokumentasjon skal kreves dersom melding ikke er levert på grunn av sykdom? Skd har lagt til grunn at saksbehandler må vurdere den begrunnelsen som blir gitt i klagen, og hvorvidt den fremstår som sannsynlig. Med mindre det fremstår som usikkert at sykdommen har betydning for den manglende leveringen, bør legeerklæring ikke etterspørres.

Se også «Vanskelig hjemmesituasjon» for sykdom i familie etc

Tilfeldig næringsinntekt Skattemelding:
Det kan oppstå spørsmål der skattepliktig er ordinær lønnsmottaker, men enkelte år har hatt næringsinntekt i tillegg til den ordinære lønnsinntekten sin (f.eks. royalty eller som
følge av fordeling mellom ektefeller oa.). Dette medfører at vedkommende skal levere annen type skattemelding, og til annen frist. Kan dette være
et moment for å frafalle tvangsmulkt?
Skd legger til grunn at dette kan være et moment som tilsier at tvangsmulkt kan frafalles i slike enkeltstående tilfeller.
Tvangsoppløsning Tvangsoppløsning Se «Konkurs»
Uerfaren Kan det være et moment i vurderingen at den
opplysningspliktige er uerfaren?
Skattedirektoratet legger til grunn at dette kan være moment i en helhetsvurdering, men er i seg selv ikke grunnlag for å frafalle tvangsmulkt.
Undervisning Kan tvangsmulkt frafalles hvis virksomheten er opprettet som ledd i undervisning, hvis det ikke er aktivitet i virksomheten? I slike tilfeller bør tvangsmulkt frafalles.
Varetekt Kan vi unnlate å ilegge tvangsmulkt, ev. frafalle ilagt tvangsmulkt, dersom den opplysningspliktige sitter i varetekt når opplysningsplikten inntrer og i tiden etter? Ja, i slike tilfelle kan tvangsmulkten frafalles (ev. ikke ilegges hvis vi er kjent med situasjonen på ileggelsestidspunktet.)

Dersom tvangsmulkt har løpt en tid før varetekt iverksettes, kan mulkt nedsettes, f.eks. ved at den stoppes når personen settes i varetekt.

Vanskelig
hjemmesituasjon
Kan en vanskelig hjemmesituasjon vektlegges i
vurderingen av om det foreligger særlige tilfeller?
Skd har lagt til grunn at dette kan være moment som tilsier at tvangsmulkt frafalles dersom dette ikke er en tilstand som har vart over tid.
Varsel Mange hevder at de ikke har mottatt det betingede vedtaket, og ble først oppmerksomme på tvangsmulkten etter at de har fått faktura. Kan dette vektlegges i vurderingen? Skd legger til grunn at dette som hovedregel ikke tilsier at tvangsmulkt frafalles, med mindre det har vært tilnærmet umulig for den opplysningspliktige å melde fra om riktig adresse.
Økonomi Noen viser til virksomhetens økonomi, f.eks. at de har lave inntekter. Kan tvangsmulkt frafalles på dette grunnlaget? Skd har lagt til grunn at størrelsen på virksomhetens økonomi normalt ikke har betydning for fastsettelsen av tvangsmulkten.