Sørlandskommune fikk eiendomsskattekritikk

Stig Flesland

Colourbox

Sivilombudsmannen kritiserte i en uttalelse Grimstad kommune for behandlingen da en hytteeier klaget på taksten på sin hytte.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Da den sakkyndige klagenemnden behandlet saken endte den opp med å oppjustere de såkalte indre og ytre faktorene for fritidseiendommen.

Problemet var at de nærliggende eiendommene hadde til dels betydelig lavere indre og ytre faktor enn hva tilfellet var for eiendommen til klagerne. Dette selv om disse nærliggende eiendommene hadde «flere av de samme kvalitetene». 

Misfornøyd

Klagenemnda mente imidlertid at oppjusteringen av faktorene for fritidseiendommen gjorde at verdivurderingen for denne nå var «på linje med vurderingen av andre sammenlignbare eiendommer i kommunen».

Det var en avgjørelse Sivilombudsmannen var misfornøyd med.

«Det sentrale spørsmålet for ombudsmannens undersøkelser i denne saken har vært om likhetshensynet stenger for at sakkyndig klagenemnd ved klagebehandlingen i 2015 kunne oppjustere indre og ytre faktor for fritidseiendommen, og på den måten øke eiendomskattetaksten for denne eiendommen, som nemnda mente var blitt satt for lavt ved den ordinære takseringen i 2014.»

Kritikkverdig

I uttalelsen fremkommer det at klagenemnda kan ha gjort sine verdivurderinger ved besiktigelser knyttet til klagebehandlingen på helt selvstendig grunnlag, løsrevet fra de generelle vurderingene og sjablongstørrelsene brukt ved den alminnelige omtakseringen i 2013.

Det mener Sivilombudsmannen i så tilfelle medfører at klagenemnda ikke har ivaretatt likhetshensynet ved klagebehandlingen, noe Ombudsmannen mener er kritikkverdig.

«Likebehandlingsprinsippet kan ikke gjenopprettes ved å taksere alle sammenlignbare eiendommer på nytt i tråd med verdivurderingene som er riktig etter sakkyndig klagenemnds vurdering. I tillegg til å være feil forståelse og anvendelse av likhetsprinsippet, vil dette innebære en skjult omtaksering, uten hjemmel i eigedomsskattelova.  Grimstad kommune bes derfor om å foreta en ny vurdering av A og Bs klage, i lys av de merknadene som fremgår ovenfor, jf. sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd.

For ordens skyld: Ombudsmannen vil presisere at det følger av ombudsmannens standpunkt ovenfor, at det vil være feil av Grimstad kommune å holde fast ved intensjonen om å oppjustere eiendomskattetaksten for de øvrige strand- og/eller bryggeeiendommene i området. Det gjelder enten kommunen mener å finne hjemmel for slik retting i eigedomsskattelova § 17 annet ledd annet punktum, eller i en annen av eigedomsskattelovas regler.»