Forslaget til skattesatser 2017

Stig Flesland

Regjeringens forslag til skattesatser i 2017.

 

2016-regler Forslag 2017 Endring
2016 – 2017
Skatt på alminnelig inntekt
Personer1 25 pst. 24 pst. -1 pst.enhet
Bedrifter2 25 pst. 24 pst. -1 pst.enhet
Trinnskatt
Trinn 1
Innslagspunkt 159 800 kr 164 100 kr 2,7 pst.
Sats 0,44 pst. 0,93 pst. 0,49 pst.enheter
Trinn 2
Innslagspunkt 224 900 kr 230 950 kr 2,7 pst.
Sats 1,7 pst. 2,41 pst. 0,71 pst.enheter
Trinn 3
Innslagspunkt 565 400 kr 580 650 kr 2,7 pst.
Sats3 10,7 pst. 11,52 pst. 0,82 pst.enheter
Trinn 4
Innslagspunkt 909 500 kr 934 050 kr 2,7 pst.
Sats 13,7 pst. 14,52 pst. 0,82 pst.enheter
Trygdeavgift
Nedre grense for å betale trygdeavgift 49 650 kr 54 650 kr 10,1 pst.
Opptrappingssats 25,0 pst. 25,0 pst.
Sats
Lønnsinntekt 8,2 pst. 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass4 8,2 pst. 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,4 pst. 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv. 5,1 pst. 5,1 pst.
Arbeidsgiveravgift5
Sone I 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone Ia 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone II 10,6 pst. 10,6 pst.
Sone III 6,4 pst. 6,4 pst.
Sone IV 5,1 pst. 5,1 pst.
Sone IVa 7,9 pst. 7,9 pst.
Sone V 0,0 pst. 0,0 pst.
Maksimale effektive marginale skattesatser
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 46,9 pst. 46,7 pst. -0,2 pst.enheter
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,5 pst. 53,3 pst. -0,2 pst.enheter
Pensjonsinntekt6 43,8 pst. 43,6 pst. -0,2 pst.enheter
Næringsinntekt4 50,1 pst. 49,9 pst. -0,2 pst.enheter
Utbytte7 46,6 pst. 46,6 pst.
Personfradrag
Klasse 1 51 750 kr 53 150 kr 2,7 pst.
Klasse 2 76 250 kr 78 300 kr 2,7 pst.
Minstefradrag i lønnsinntekt
Sats 43,0 pst. 44,0 pst. 1 pst.enhet
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense8 91 450 kr 94 750 kr 3,6 pst.
Minstefradrag i pensjonsinntekt
Sats 29,0 pst. 29,0 pst.
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 73 600 kr 75 000 kr 1,9 pst.
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9 31 800 kr 31 800 kr
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 kr 51 804 kr
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt beløp 29 880 kr 29 940 kr 0,2 pst.
Nedtrapping, trinn 1
Innslagspunkt 184 800 kr 188 700 kr 2,1 pst.
Sats 15,3 pst. 15,3 pst.
Nedtrapping, trinn 2
Innslagspunkt 278 950 kr 284 350 kr 1,9 pst.
Sats 6,0 pst. 6,0 pst.
Skattebegrensningsregelen
Avtrappingssats 55,0 pst. 55,0 pst.
Skattefri nettoinntekt
Enslig 139 400 kr 143 150 kr 2,7 pst.
Gift 128 150 kr 131 600 kr 2,7 pst.
Formuestillegget
Sats 1,5 pst. 1,5 pst.
Enslig 200 000 kr 200 000 kr
Gift 100 000 kr 100 000 kr
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
Klasse 1 15 500 kr 15 500 kr
Klasse 2 15 500 kr 15 500 kr
Sjømannsfradraget
Sats 30,0 pst. 30,0 pst.
Øvre grense 80 000 kr 80 000 kr
Fiskerfradraget
Sats 30,0 pst. 30,0 pst.
Øvre grense 150 000 kr 150 000 kr
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.
Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr 63 500 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38,0 pst. 38,0 pst.
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr 166 400 kr
Særfradrag for store sykdomsutgifter10
Nedre grense 9 180 kr 9 180 kr
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning 15 000 kr 15 000 kr
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid
Sats per km 1,50/0,70 kr 1,56/0,76 kr 4 pst./8,6 pst.
Nedre grense for fradraget 22 000 kr 22 000 kr
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 25 000 kr 25 000 kr
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. 3 850 kr 3 850 kr
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)
Sats for skattefradrag 20,0 pst. 20,0 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kr 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kr 300 000 kr
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn
Øvre grense
Ett barn 25 000 kr 25 000 kr
Tillegg per barn utover det første 15 000 kr 15 000 kr
Formuesskatt11
Kommune
Innslagspunkt 1 400 000 kr 1 480 000 kr 5,7 pst.
Sats 0,7 pst. 0,7 pst.
Stat
Innslagspunkt 1 400 000 kr 1 480 000 kr 5,7 pst.
Sats 0,15 pst. 0,15 pst.
Verdsettingsrabatter
Primærbolig 75 pst. 75 pst.
Sekundærbolig og næringseiendom12 20 pst. 20 pst.
Aksjer og andre driftmidler for formuesskattepliktige 10 pst. 10 pst.enheter
Finansskatt på lønn 5 pst. 5 pst.enheter
Avskrivningssatser
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst. 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)13 20/22 pst. 24 pst. 4/2 pst.enheter
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)14 20 (30) pst. 20 pst. -(10) pst.enheter
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst. 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst. 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst. 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)15, 16 4 (6/10) pst. 4 (6/10) pst.
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst. 2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 pst. 10 pst.


Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2016 og Regjeringens forslag for 2017.

Kilde: Statsbudsjettet.no/Regjeringen.no.

NB! Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2016 til 2017 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 2,7 prosent, konsumprisveksten til 2,0 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,9 prosent.