Hvordan sjekke at skatteoppgjøret er riktig?

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Når skatteoppgjøret kommer er det fortsatt mulig å rette opp feil og få med fradrag du har glemt – på en relativt enkel måte.

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret ved St. Hans-tider, og prøver å glemme alt som har med skatt å gjøre inntil neste års selvangivelse skal leveres. Det kan imidlertid være kostbart å tro at alt er i orden.

Du bør derfor ta deg tid til å se over skatteoppgjøret ditt et par minutter for å kontrollere at alt er riktig.

Lønnstakere og pensjonister som ikke får skatteoppgjøret 22. juni 2016, vil få det så snart selvangivelsen er ferdig behandlet, og senest 12. oktober 2016. Næringsdrivende får skatteoppgjøret fortløpende fra august, og senest 12 oktober 2016.

Punktene du bør sjekke

Vårt råd er: Ta deg tid til å se over skatteoppgjøret ditt. Har du ikke gjort noen endringer på den forhåndsutfylte selvangivelsen, vil du mest sannsynlig ha fått et skatteoppgjør i tråd med den innsendte selvangivelsen – men feil kan selvsagt gjøres, så ta en sjekk likevel.

Dersom du gjorde endringer på den forhåndsutfylte selvangivelsen, bør du kryssjekke det ferdige oppgjøret mot kopien av den innsendte selvangivelsen (som du forhåpentligvis har tatt vare på). Dette er viktig! Det er som regel ikke nok å sjekke kolonnene i «utskrift av ligningen» mot hverandre.

Dette er eksempler på punkter som bør sjekkes:

  • om de ekstra fradragene har kommet med
  • at de postene du strøk ikke er tatt med
  • at skattekontoret har fordelt gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom mellom deg og den du eier sammen med, slik dere hadde ført opp
  • at du har fått riktig skatteklasse
  • at formuesgjenstander (bil, båt, hus) du solgte i løpet av året ikke har kommet med som formue
  • at du har fått BSU-fradraget
  • at du har fått fradrag for skatt betalt i utlandet, eller annet fradrag pga. inntekts-/formuesforhold i utlandet

Les også: Så du trodde feriepengene var skattefrie?

Hvis du finner feil

Dukker det opp feil bør du klage. En klage må være skriftlig og inneholde opplysninger om hva klagen gjelder og en begrunnelse. Du må i klagen redegjøre for hva du mener er feil ved ligningen/vedtaket og hvorfor du mener den er feil. Formelt fremkommer kravene til innholdet i en klage av ligningsloven § 9-2 nr. 2.

Hvis du leverer en «foreløpig klage» uten å redegjøre nærmere for din påstand, men bare viser til at ligningen/vedtaket må være feil, oppfyller ikke dette lovens krav.

Det er viktig at du i klagen gir skattemyndighetene alle opplysninger som kan ha betydning for ligningen. Er du i tvil om hvor mye dokumentasjon som skal vedlegges klagen, kan du i klagen nøye deg med å vise til den dokumentasjonen du har og at denne kan fremlegges dersom skattemyndighetene ønsker det. Dette kan jo særlig være praktisk hvis du har mange bilag.

At saken belyses best mulig er viktig. Hvis saken senere ender i rettsapparatet vil retten vurdere ligningsvedtaket ut fra de opplysningene skattemyndighetene hadde tilgjengelig da vedtaket ble fattet. Retten kan ikke ta hensyn til nye opplysninger som du først legger frem under domstolsbehandlingen.

Når klagen er ferdig kan den sendes elektronisk via Altinn (RF-1117 «Klage på ligning») eller som brev til skattekontoret. Det er det samme hvilket skattekontor du sender klagen til. Skattemyndighetene vil selv fordele klagen til det aktuelle skattekontoret som skal behandle din klage.

Når må du klage?

Klagefristen er 6 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt til deg, men klagefristen utløper likevel tidligst den 10. august. Klagefristen på endringsvedtak er tre uker beregnet fra det tidspunktet du mottok vedtaket. Ofte vil skattemyndighetene angi en eksakt utløpsdato i oversendelsesbrevet som følger vedtaket.

For å overholde klagefristen holder det at klagen er sendt (poststemplet hvis du sender brev) samme dag som fristen går ut. Det er ikke noe krav at klagen skal ha kommet fram til skattemyndighetene innen fristen.

Rekker du ikke å få sendt inn klagen før fristen går ut, kan du be om utsettelse. Det er imidlertid viktig at en slik forespørsel sendes skattekontoret innen klagefristens utløp.

Skattekontoret har i de fleste tilfeller en lovpålagt plikt til å varsle om endring av ligningen. Likevel skjer det at skattemyndighetene stryker fradragsposter eller forhøyer inntektsposter uten å varsle deg. I så fall løper klagefristen fra det tidspunkt du ble klar over endringen. Da må klagen sendes innen tre uker fra du oppdaget feilen, men ikke senere enn tre år etter inntektsåret det gjelder.

Renter ved restskatt og tilgode

Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i det aktuelle året (likningsåret). Denne renten skal reduseres med 27 prosent. Reduksjonen er begrunnet i at rentegodtgjørelse og rentetillegg ved avregningen ikke skal tas med som skattepliktig inntekt eller komme til fradrag, slik tilfellet er for andre typer renter.

For inntektsåret 2015 er renten 0,55 prosent per år. For 2016 er ikke satsen fastsatt ennå. Det er samme sats for rentegodtgjørelse som for rentetillegg.

Ved restskatt beregnes det renter fra 1. juli 2015 (15. mars 2016 for upersonlige skattytere) frem til forfall første termin restskatt i 2016, dvs. tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt.

Dersom du innbetaler tilleggsforskudd innen 31. mai 2016 slipper du imidlertid å betale renter. Dette gjelder både for lønnstakere/pensjonister og næringsdrivende. Du finner informasjon om konto- og KID-nummer for betaling av tilleggsforskudd i selvangivelsen din.

Restskatt (med rentetillegg) under 100 kroner kreves ikke inn. Uførepensjonister, mottakere av overgangsstønad, etterlattepensjon, pensjon til familiepleiere eller supplerende stønad til person med kort tid i Norge som får skattebegrensning pga. lav inntekt, slipper rentetillegg på restskatt.

Har du penger til gode, vil det også bli beregnet renter. Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret skal det beregnes rentegodtgjørelsen fra 1. juli 2015 (15. mars 2016 for upersonlige skattytere) til skatteoppgjøret blir sendt deg i 2016.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai skal du godtgjøres renter fra 31. mai 2016 til skatteoppgjøret blir sendt deg. Tilgodebeløp (med rentegodtgjørelse) på kr 99 eller lavere vil ikke bli tilbakebetalt.