10 poster du bør passe på i næringsoppgaven

Stig Flesland

Det er mange som svetter over næringsoppgaven i mai. Vi har samlet noen tips til enkeltposter som kan være problematiske.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Arbeidstøy

Det er mulig å få fradrag for klær som du bruker i forbindelse med jobben, imidlertid er kravene ganske strenge. Det er bare fradrag for arbeidstøy hvis du har en type jobb hvor det kreves spesielt arbeidstøy (som vernetøy), klær som ikke kan brukes privat (som sceneklær for en musiker) eller hvor det er spesielt stor slitasje på tøyet.

Det vil si at dersom du ser en gruppe musikere med sære klær, så kan det være en skattemessig årsak til nettopp det. Som en digresjon: ABBA benyttet seg av denne muligheten i mange år, og har senere hevdet at en av de viktigste årsakene var skattefradragene.

 

Bil – Bruk av privat bil i næring

Hvis du i løpet av året bruker din private bil i virksomheten, får du fradrag for 4,10 kroner per kilometer inntil 6.000 kilometer (per bil). Maksimalt fradrag (per bil) blir dermed 24.600 kroner.

For å kreve fradraget anbefaler vi sterkt å bruke en kjørebok. Du har ingen plikt til å føre en slik bok, men en korrekt utfylt kjørebok som viser hvor mye du faktisk har kjørt i næringen vil ofte ha stor bevismessig verdi overfor skattemyndighetene. Kjøreboken skal inneholde dato, strekningsbeskrivelse (fra-til), hvorfor du kjørte og antall kilometer pr kjøring.

Krever du fradrag etter kilometersats trenger du ikke levere bilskjema (RF-1125).

Hvis du kjører mer enn 6.000 kilometer i næring med din egen bil, må du som hovedregel ta bilen inn i foretakets regnskap. Du kan da trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris, men i tillegg vil du bli fordelsbeskattet (les mer om det under «Bil – privat bruk av næringsbil»).

Banner bli medlem 2016

Bil – Privat bruk av næringsbil

Hvis du bruker næringsbilen både i næring og privat, kan ditt enkeltpersonforetak trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris, men du blir også fordelsbeskattet for privat bruk.

Det samme gjelder hvis du bruker din private bil i næringen, men kjøringen i næringen overstiger 6.000 kilometer per år (per bil). Da betraktes bilen som et driftsmiddel for virksomheten din, og du får fradrag for alle faktiske kostnader, men blir også fordelsbeskattet.

Den private fordelen for bruk av næringsbil blir tillagt inntekten din med det laveste av to alternativer, og i praksis vil oftest alternativ 2 være det laveste:

Alternativ 1:

Sjablong som brukes for ansatte som har fri bil, dvs. 30 prosent av bilens listepris opp til 286.000 kroner og 20 prosent av det overskytende. Er bilen eldre enn tre år, blir bilens listepris redusert med 25 prosent.

Alternativ 2

Den private fordelen skal maksimalt utgjøre 75 prosent av alle driftsutgifter, inklusive verdiforringelse. Alle driftskostnader tas med, for eksempel årsavgift, forsikring og drivstoff. Hvis du har leaset bilen inkluderer du leasingleien i driftskostnadene, mens hvis du eier bilen selv regnes det 17 prosent avskrivning av bilen.

 

Egen pensjonssparing

Selvstendig næringsdrivende får fradrag for frivillig pensjonssparing. Maksimal sparing er 4 prosent av personinntekt (pensjonsgivende inntekt) mellom 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) og 12 G. I tillegg kan du, dersom du har en slik pensjonssparing, velge å sikre deg ved uførhet. Det gis også fradrag for det du betaler for innskuddsfritak ved uførhet.

Premien skal føres til fradrag i næringsoppgaven post 5950, ikke i selvangivelsen. Dette gjør ordningen særlig gunstig, litt avhengig av din marginalskatt.

Du kan få fradrag i næringsoppgaven for 2015 for premie som var innbetalt innen 31. mars 2016.

 

Kjøp av driftsmiddel

Hvis du for eksempel har kjøpt verktøy eller kontormøbler og verdien per enhet er under 15.000 kroner, kan du fradragsføre hele beløpet direkte. Det stilles krav til at driftsmiddelet hovedsakelig er anskaffet til bruk i næringen og at det verdiforringes ved slit og elde.

Fradraget føres i næringsoppgavens post 6500. Dersom verdien er 15.000 kroner eller mer må driftsmiddelet tas inn på saldo og avskrives.

 

Kontingenter

Hvis du er medlem av en yrkes- eller næringsorganisasjon kan du få fradrag for betalt kontingent. Det stilles krav til at organisasjonen er landsomfattende og har som formål å ivareta faglige og økonomiske interesser.

Fradraget er begrenset til 3.850 kroner eller 2 promille av virksomhetens samlede lønnsutbetaling året forut for inntektsåret. I tillegg er kontingent som du betaler til serviceorganisasjoner fradragsberettiget uten noen beløpsbegrensning.

Liste over godkjente serviceorganisasjoner finnes på skatteetaten.no/serviceorganisasjoner.

 

Overtidsmat

Hvis du har ekstra lange arbeidsdager (over 12 timer borte fra hjemmet) kan du som selvstendig næringsdrivende fradragsføre matutgifter inntil 86 kroner.

 

Reise og diett, ikke oppgavepliktig

Som næringsdrivende er du underlagt bokføringsplikt, noe som betyr at alle kostnader må kunne dokumenteres (med originalbilag). Du kan altså ikke kreve fradrag for reise- og diettkostnader etter satser.

Dersom du for enkelte perioder mangler dokumentasjon eller har vanskeligheter med å skaffe dokumentasjon, men du likevel kan sannsynliggjøre utgiftene, kan du benytte Skatteetatens satser som utgangspunkt for skjønnsmessig fradrag. Beskriv i så fall dette i eget vedlegg til næringsoppgaven. Gir du ikke opplysninger kan du i verste fall bli ilagt tilleggsskatt på grunn av mangelfulle opplysninger.

Du kan fradragsføre alle reisekostnader som er pådratt i næringen, for eksempel reise til kunder, kurs, møter og lignende. Faktiske reise- og diettkostnader føres i næringsoppgaven post 7165.

 

 

Telefon og bredbånd

Hvis du ikke har hjemmekontor kan utgifter til fasttelefon og bredbånd (elektroniske kommunikasjonstjenester) som er knyttet til kontoret føres til fradrag i sin helhet. Men hvis du bruker mobiltelefonen både på jobb og privat, får du imidlertid bare delvis fradrag. Fradraget for mobiltelefonbruken reduseres med sjablongbeløpet for privat bruk, 4.392 kroner. Dette beløpet gjelder også om du har bredbåndabonnement som brukes både privat og i næring.

 

Utdanning

Du kan kreve fradrag for kostnader til kurs som du tar for å vedlikeholde din utdannelse eller holde deg à jour med utviklingen innen ditt fagfelt. Forutsetningen er at du bruker denne utdannelsen i ditt daglige arbeid. Utgifter til grunnutdannelse og videreutdannelse er det ikke fradragsrett for.