Terracina 2016: Detaljert kursplan

Stig Flesland

Skattereglene for 2016

Statsbudsjettet for 2016 medførte vesentlige endringer på flere områder innenfor skatteregelverket.

Vi vil blant annet se på den nye selskapsskatten, beskatningen av eierinntekter i 2016, det nye trinnskattesystemet, reduksjon av skatten på alminnelig inntekt, verdien av skattefradrag når skatten på alminnelig inntekt går ned, den nye bilbeskatningen ved bruk av yrkesbil, endringer i formuesbeskatningen for 2016 og endringer i rentebegrensningsregelen. Vi ser også på utredningen «Bedre skatt» og skatteforliket på Stortinget, og hva vi her kan forvente oss av endringer i skattesystemet. Avslutningsvis vil vi se på hvilke skattemessige utfordringer den nye «delingsøkonomien» medfører.

Skatteforvaltningsloven

Forslaget om ny skatteforvaltningslov innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet samles i en uttømmende skatteforvaltningslov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, administrative reaksjoner og søksmål. Slike regler er i dag gitt i mange ulike skatte- og avgiftslover, i ligningsloven og i forvaltningsloven.

Vi vil på disse 3 timer gjennomgå den nye loven, med fordypning i de materielle endringer.

Merverdiavgift – nyheter, delingsøkonomi og utland  

Alle som starter en virksomhet som selger momspliktige varer og tjenester må registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret når omsetningen kommer over 50.000 kroner. Men hva betyr dette i praksis? Skal du fakturere med moms hvis den første fakturaen er på 63.000 kroner, og kan fakturaen i så fall deles opp, eller kan du som selger etterfakturere kunden for momsen som skal legges til?

Dette er noen av problemstillingene som nye næringsdrivende må forholde seg til. Det er også spørsmål du som regnskapsfører eller rådgiver bør kunne svaret på. Ander spørsmål vi tar for oss er om man kreve fradrag for mva på varer og tjenester som er kjøpt før registreringen, når kan virkningen av registreringen settes 6 måneder tilbake i tid og når kan virksomheter bli forhåndsregistrert?

Delingsøkonomi er et nyord, men hva betyr det egentlig og hvordan blir skatte- og mva-reglene?

Norske mva-regler gjelder først og fremst innenlandsk omsetning. Hvordan blir da avgiftsberegningen ved import og eksport av varer? Skal det faktureres uten mva hvis kjøperen er en kunde i utlandet? Skal selger være mva-registrert hvis alt salg skjer til utlandet? Hvem må betale innførselsmoms?

Omsetning av fjernleverbare tjenester kan være momspliktig omsetning. Spørsmålet er da om det er selger som skal fakturere mva eller om kjøper må beregne mva etter reglene om snudd avregning.

Vi ser også på hvilke plikter og rettigheter som gjelder for utenlandske virksomheter som omsetter varer og tjenester i Norge.

GRFS

Vi ser på hva Finanstilsynet legger vekt på ved sine kontroller og i sine rapporter vedrørende regelverket for god regnskapsførerskikk. Vi ser også på Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker sin praksis i klagesaker og konsekvensene av brudd på regelverket for den enkelte regnskapsfører eller for regnskapsførerselskapet. Praktisk anvendelse av GRFS i virksomheten, hvitvasking, risikostyring og IKT sikkerhet vil også bli behandlet.

Aktuell jus for regnskapsførere og revisorer

Vi ser på jus med nær tilknytning til regnskapsfører og revisors arbeid. Hvem som trenger testament og fremtidsfullmakt, og hvordan eierforhold blant ektefeller og samboere påvirker fordelingen ved generasjonsskifte skilsmisse er blant temaene vi ser på. I tillegg ser vi på hva slags metode en skal bruke for å analysere kundenes behov, og hvordan vi skal få dem til foreta seg viktige og nødvendige handlinger på det juridiske området. I denne sammenheng går vi også inn på riktig tidspunkt for overføring av sakene til advokat og samarbeidet med denne.

Overgangen til IFRS – verdivurdering og opp- og nedskriving

Nye IFRS regler siger stadig inn over oss og forskjellene på regnskapsmessig- og skattemessige verdier vil stadig øke. For fremtiden må vi regne med å fylle ut mange forskjellsskjemaer. Notekravene vil bli endret med reduksjon på noen områder og skjerping på andre. Vi ser på de endringene vi kan forvente oss.  Vi ser også på grunnreglene for verdivurderinger, opp- og nedskrivninger i denne sammenheng.

Nyheter bokføring og etikk

Vi ser på eventuelle endringer i bokføringslovgivningen. Oppbevaringstid, ny forskrift om kasseapparater og endringer i NBS og GBS vil bli tatt opp. I tillegg ser vi på etiske problemstillinger for regnskapsfører og revisor.