Årets sydenkurs 2016: Faglig innhold

Stig Flesland

Til kurssiden og påmelding

Til oversikt over praktiske opplysninger

 

Det årlige skattekurset – juristdelen

På Skattebetalerforeningens årlige skattekurs ser vi på de nye skatteregler for 2017 og forslagene i statsbudsjettet for 2018. Vi ser på de siste lovendringer, dommer og uttalelser. For 2017 har det skjedd vesentlige endringer på skatteområdet som endringer i formuesskatten, ny aksjesparekonto og finansskatt. Vi ser her konturene av et nytt skattesystem. I forlengelsen av dette ser vi på utredningen «Bedre skatt», og hvilket retning Stortinget vil peke ut fremover. Blant annet vurderes endringer i formuesskatten gjennom fritak eller reduksjon av skatten på «arbeidendekapital», samt nødvendige regelendringer for å sikre skattegrunnlaget knyttet til virksomhet over landegrenser og delingsøkonomi. Videre ser vi på erfaringene med den nye skatteforvaltningsloven.

Det årlige skattekurset – revisordelen

I «Revisordelen» av Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs ser vi på endringene på merverdiavgiftsområdet og bokførings- og regnskapsregelverket som har skjedd i løpet av året, samt hvilke endringer vi kan forvente oss fremover. Vi tar for oss endringer i lovgivningen, dommer og uttalelser. Nye uttalelser og endringer innen god regnskapsskikk (GRS), god bokføringsskikk (GBS) og endringer i standardene NBS og NRS vil bli gjennomgått. Regnskapsregelverket er under endring ved at omlegging til IFRS stadig siger nærmere inn på oss. Vi ser på hva dette innebærer. Endringer og fokusområder på aksjelovens område vil avslutningsvis bli behandlet.

God regnskapsførerskikk 2017

Vi ser på nyheter og endringer innenfor GRFS frem til kursstart. Videre ser vi på de nyeste tilsynssakene for å hente erfaringer rundt hva Finanstilsynet finner av feil og fokuserer på ved kontroll både for regnskapsførere og revisorer. Vi ser også på de senest foretatte tematilsyn og erfaringene fra disse.

Endringer i eierstruktur

I de aller fleste bedrifter vil man oppleve at det på et eller annet tidspunkt vil oppstå situasjoner der eierskapet endres.

Kurset vil gi en oversikt over sentrale økonomiske, regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige konsekvenser av ulike typer eierendringer. Kjøp og salg av aksjer/innmat/enkeltmannsforetak, fusjoner og fisjoner samt kapitalforhøyelser og –nedsettelser vil bli gjennomgått. Viktige konsekvenser illustreres med tall eksempler.

Etikk

Etikk – Rød tråd fra Sokrates til Trump med relevante temaer og praktiske eksempler fra arbeidslivet. Som regnskapsfører, revisor eller advokat er en vant til å forholde deg til en rekke normer som direkte fremgår av lovgivningen. I tillegg må vi forholde oss til etiske retningslinjer og vurderinger innen våre fagområder som ikke er direkte nedfelt. Etikk som har sitt utspring i filosofien er en livslang øvelse på å finne ut hva som er rett og galt i forskjellige situasjoner hvor det må foretas valg når vi ikke har konkrete normer å forholde oss til.

Opprettelse av juridiske dokumenter innen privatretten

På mange områder innen privatretten er det viktig å inngå avtaler og lage nødvendige dokumenter for å sikre kundenes interesser. Mange kunder forstår ikke selv sine egne behov på dette området og trenger bistand og ofte også et «dytt i ryggen» for å få avdekket og «løst» disse på en tilfredsstillende måte. Vi ser på behovet for opprettelse av samboeravtaler, ektepakter, gavebrev, testamenter, fremtidsfullmakter og skifteavtaler. Vi kommer samtidig inn på hva som er vesentlig ved opprettelse av slike dokumenter med anbefalinger om konkret fremgangsmåte. Det juridiske regelverket rundt de forskjellige avtalene vil samtidig bli belyst.

Rådgivers rolle – rådgiver gir råd – ledelsen har ansvaret

Hva kan og bør styret og eiere av et selskap forvente og kreve av egen organisasjon, ekstern regnskapsfører, revisor og andre rådgivere?

Gjennom en rekke praktiske eksempler belyses regnskap-, skatt og selskapsrettslige problemstillinger som regnskapsfører og andre rådgivere må ta stilling til. Blant annet ser vi på skatteplikt for deltakelse på turer og arrangement for styre, ansatte og forretningsforbindelser, i hvilken grad en kan dele ut gaver uten at dette anses som utbytte for aksjonær, tilordning av inntekter innen et konsern, konsekvenser av feil, transaksjoner med gjenkjøpsrett mellom aksjonær og selskap og styreansvar og ansvaret for informasjon direkte til styret. Det tas utgangspunkt i relevante dommer og uttalelser med tilhørende konsekvenser og etterfølgende læring.

Oppdateringstimer

Regnskapsførere: 8 timer skatte- og avgiftsrett, 4 timer finansregnskap, 3 timer bokføring, 5 timer GRFS, 3 timer rettslære og 3 timer etikk (annet).

Revisorer:8 timer skatterett, 3 timer regnskap, 4 timer revisjon, 8 timer annet og 3 timer etikk

Advokater: 26 timer oppdatering