Får erstatning for feil i Skatteetaten

Stig Flesland

Skatteetaten gav en feil uttalelse til en skattyter. Det endte med klage, medhold og erstatning til skattyteren – dersom Sivilombudsmannens uttalelse blir fulgt opp.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hva bør man kreve av en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten? Helt åpenbart at den er bindende, men ifølge en fersk uttalelse fra Sivilombudsmannen bør man også forvente at vurderingene som er lagt til grunn er forsvarlige.

Et selskap ba i 2014 om en bindende forhåndsuttalelse for å avgjøre om virksomheten med forsikringsformidling var omfattet av avgiftsunntaket for finansielle tjenester (forsikringsformidling) eller om det måtte regnes som merverdiavgiftspliktig omsetning av tjenester. Selskapet vedla relevant dokumentasjon, og argumenterte selv for at det skulle være unntatt avgiftsplikt.

Skatt sør avga deretter en bindende forhåndsuttalelse hvor det ble konkludert med at forsikringsformidlingen ikke var unntatt avgift.  Selskapet ba om at denne forhåndsuttalelsen ble omgjort, og i en ny bindende forhåndsuttalelse kom Skatt sør så til at selskapet likevel var unntatt avgift.

Selskapet ba om å få erstattet sakskostnadene fra Skatteetaten, men dette ble ikke tatt til følge.

Sivilombudsmannen konkluderer imidlertid med at selskapet like fullt bør få erstatning for sakskostnadene, og begrunner blant annet det med at Skatt sør åpenbart har gjort feil i saken.

Les hele uttalelsen til Sivilombudsmannen her

«Skattedirektoratet har konkludert med at Skatteetaten var i faktisk og rettslig villfarelse ved den første bindende forhåndsuttalelsen. Skatt sør hadde «feilvurdert» rettskildene, men Skattedirektoratet ville ikke karakterisere vurderingen som uaktsom.

Ombudsmannen deler ikke dette synet. Skatteetaten forvalter riktignok et stort og ofte komplisert regelverk. I noen grad må det være relevant hvor komplisert og/eller uklar rettstilstanden er. Det skal heller ikke være slik at «feil» er synonymt med uaktsomhet. I så fall ville det i realiteten være tale om et objektivt ansvar, noe det ikke er grunnlag for. Imidlertid er det på det rene at rettsutviklingen etter Redcats-dommen og Finansdepartementets forståelse av dommens begrensede rekkevidde fremgår av sentrale rettskilder, jf. Merverdiavgiftshåndboken 10. utgave 2014 side 160 følgende. I alle tilfelle kunne Skatt sør, dersom de oppfattet spørsmålet som for komplisert, ha avstått fra å avgi bindende forhåndsuttalelse eller oversendt saken til Skattedirektoratet.»

Dermed mener Sivilombudsmannen at Skatteetaten har ansvar for det økonomiske tapet som selskapet ble påført som følge av den første feilaktige bindende forhåndsuttalelsen.