Dette brevet kan gi deg problemer

Stig Flesland

Har du fått brev fra Skatteetaten om at du skal betale skatt på salg av boligen din? Det er all grunn til å gjennomgå brevet nøye. Spesielt fordi det slettes ikke er sikkert at du skal betale skatt i det hele tatt.

En rekke skatteytere som selger bolig i 2015 mottar relativt kort tid etterpå brev fra skattemyndighetene med foreløpig beregning av gevinst eller tap i forbindelse med salget. I brevet kan du lese at Skatteetaten, ut fra de «opplysninger de har om eiendommen», har fylt ut skjema RF-1318. Du blir også bedt om å rette opp feil innen fire uker.

– Det er all mulig grunn til å se nøye på dette brevet, og ikke ta Skatteetatens utgangspunkter for «god fisk», sier Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater.

– Vi har for eksempel sett flere eksempler på at det Skatteetaten tror er en skattepliktig gevinst viser seg å ikke være skattepliktig. Årsakene kan være flere, for eksempel feilrapportering eller at du som eier har en brukshindring som gjør at du ikke skal skattlegges, sier Hansen.

Advokaten oppfordrer alle til å kontakte ham eller en annen skatterådgiver dersom de trenger bistand. Hansen har utarbeidet en liten sjekkliste for å finne ut hva man skal gjøre:

Er salget skattepliktig? Dersom du har eid boligen i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst ett av de siste to årene før salget er utgangspunktet at gevinsten er skattefri. Ofte er man i tvil om brukskravet er oppfylt. Da er viktig å huske på at skatteloven har regler om at ikke-bruk på grunn av f. eks. arbeid skal godkjennes som brukstid, og ektefeller kan også godskrives hverandres brukstid. Husk også at det gjelder egne regler for fritidsboliger. De kan like gjerne gjelde leiligheten i byen som hytta på fjellet.

Feil tallgrunnlag. Dersom salget er skattepliktig (eller tap fradragsberettiget), blir oppgaven å kontrollere gevinst-/tapsberegningen nærmere. Her er det viktig å få med omkostninger i forbindelse med kjøpet og salget. Ikke minst kan påkostninger på boligen, som for eksempel ulike oppgraderinger, øke kostprisen (og dermed redusere gevinsten/øke tapet) din betraktelig.

Tidspunktet for kjøp. Er det snakk om boliger som er ervervet før 1992 er det også spesielle regler om oppregulering av kostpris som kan hjelpe på skatteregningen.

Spar deg for tid. Opplysningene som skattemyndighetene legger til grunn og som de ber om tilføyelser eller korrigeringer til, fører de på din forhåndsutfylte selvangivelse. Dette er ikke noe endelig ligningsoppgjør. Det skjer først etter at du har kontrollert og sendt inn selvangivelsen (eller stilltiende akseptert den forhåndsutfylte selvangivelsen innen utløpet av fristen 30. april).

Du sparer deg imidlertid for senere arbeid dersom du har tatt stilling til spørsmålene tidligst mulig, og helst bør du ha inngitt kommentarer til brevet i tide slik at selvangivelsen blir korrekt.

Her henter Skatteetaten tallene fra

Ifølge Skatteetaten får de opplysningene sine fra tinglyste omsetninger over fast eiendom (bolig, tomt og fritidseiendom) fra Kartverket (Grunnboken). Disse opplysningene blir deretter koblet med opplysningene i Skatteetatens eiendomsregister (SERG) opp mot eietid og botid (partsregisteret/folkeregisteret) for å avdekke om salget kan være skattepliktig.

Der det er kjent at det er brukshindringer, noe som kan medføre at salget kan være skattefritt, er det tatt hensyn til, skriver Skatteetaten i en epost.

Samtidig finnes det en rekke muligheter til å justere både inngangsverdien og utgangsverdien på boligen når det er snakk om et skattepliktig salg. Det har imidlertid Skatteetaten ikke informert så nøye om i brevet.

– Det fremkommer ikke tydelig i brevet som er sendt ut at både inngangsverdien på boligen og salgssummen i mange tilfeller skal justeres. Hvorfor ikke?

– Skattyter får en oversikt over de opplysningene vi har tilgjengelig. Skattyter blir i brevet oppfordret til å sende inn nødvendige korreksjoner på RF-1318 Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt. Dette gjelder alle postene inkludert eiertid, botid, inngangsverdi og salgssum. Vi har ikke i brevet presisert alle poster som kan endres. Det vi preutfyller av inngangsverdi og salgsverdi er tinglyste verdier, og er et forslag hvor det i utgangspunkt ikke vil være behov for å endre verdiene. Men skattyter står selvsagt fritt til å endre både inngangsverdien og salgssummen hvis de kan dokumentere det, uttaler Eve V. Bergli, avdelingsdirektør i Skatteetaten.