Estoril 2015: Detaljert kursplan

Stig Flesland

Undervisningen er fordelt slik:

Mandag 14. september, kl. 16.00-19.00

MVA på fast eiendom og nyheter innen moms:

Vi går igjennom nyheter på merverdiavgiftsområdet. Nye Lovendringer, uttalelser og rettsavgjørelser vil bli gjennomgått. Vi vil også se på aktuelle problemområder som har vært i fokus siste år.

Tirsdag 15. september, kl. 9.00-12.30 og kl. 16.00-19.00

Skatt og moms på fast eiendom, Kurset omfatter skatte- og avgiftsmessige problemstillinger som angår forvaltning av fast eiendom fra kjøpsfasen/byggefasen via forvaltningsfasen til en eventuelt omorganiserings- eller salgsfase. Kurset er praktisk rettet og har til formål å gi en god oversikt over skatte- og avgiftshåndteringen av fast eiendom i næringsvirksomhet. Kurset gjennomgår blant annet;

 • Grunnleggende skatte- og avgiftsregler for fast eiendom i næring
 • Valg av selskapsform og eierstruktur
 • organisering og bruk av holdingsselskap
 • Skattefri omdanning til aksjeselskap
 • Saldoavskrivninger
 • Behandling av driftskostnader – skatt og mva.
 • Vedlikehold og påkostning – skatt og mva.
 • Armlengdeprinsippet og internprising
 • Rentebegrensningsregelen ved lån mellom nærstående parter
 • Utdeling og skattemessig behandling av overskudd/underskudd
 • Formue- og eiendomsskatt, Fisjon, fusjon og salg – skatt og mva.
 • Merverdiavgift ved oppføring av bygg
 • Frivillig registering for mva.
 • Fordeling av mva. ved delt bruk
 • Justeringsreglene for fast eiendom

Onsdag 16. september, kl. 9.00-12.30

Del 2: Skatt på fast eiendom fortsetter

Torsdag 17. september, kl. 9.00-12.30 og kl. 16.00-19.00

Rettslære for regnskapsførere og revisorer. Kurset går inn på rettsområder regnskapsførere og revisorer støter på i sitt arbeid som ligger utenfor eller i grenseland av deres normale virksomhet. Vi kommer blant annen inn på, omsetning av fast eiendom, ekteskapslovgivningen, arv og skifte, generasjonsskifte, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, ny vergemålslov og fremtidsfullmakter. Grensene i forhold til domstolsloven og eiendomsmeglerloven drøftes. Hvordan få til et effektivt samarbeider med advokater og andre rådgivere og å lære å kjenne sine egne begrensninger i denne sammenheng vil være sentralt.

Finansregnskap og bokføringsreglene. Kurset vil ta for seg en rekke praktiske eksempler knyttet til avleggelsen av et årsregnskap med spesielt vekt på regnskapsføring av nærstående parter transaksjoner, estimater- herunder markedsverdier og gjennomgang av poster utenfor balansen «off balance». Videre vil kurset omfatte hva som er nytt for regnskapsavleggelse for 2015.  Kurset vil videre inneholde typiske feil/mangler i et årsregnskap sett fra en revisors ståsted samt sentrale forhold innenfor god bokføringsskikk.

Vi ser på:

 • Nyheter NRS 8 – god regnskapsskikk for små foretak
 • Nærstående parter – transaksjoner, vurdering og dokumentasjon
 • Estimater og skjønnsmessige poster

Fredag 18. september, kl. 9.00-12.30

Finansregnskap og bokføringsreglene fortsetter med

 • Markedsverdier og «off balance» poster
 • 10 på topp av vanlige «feil/mangler» knyttet til regnskapsavleggelser

Bokføringsreglene; Hva er «hot» og hva er nytt i 2015? og konsekvenser ved brudd på regelverket
Oppdateringstimer:

For advokater: 24 timer oppdatering

For revisorer: 12 timer skatte- og avgiftsrett, 7 timer regnskap, 4 timer annet og 1 time etikk

For autoriserte regnskapsførere: 12 timer skatte- og avgiftsrett, 2 timer bokføring, 4 timer rettslære, 5 timer finansregnskap og 1 time etikk