Tips: Arbeidsopphold i utlandet

Stig Flesland

En av våre ansatte skal ha et arbeidsopphold i Dubai, og vi lurer på hvordan skatten blir?

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Når en nordmann flytter til utlandet vil skatteplikten til Norge som bosatt her henge igjen i flere år. Det vil si at en nordmann på arbeidsopphold i f. eks. Dubai fortsatt vil være like skattepliktig til Norge som de som fortsatt bor og jobber her i landet, for alle inntekter og all formue uansett hvor inntekten er opptjent og hvor formuen befinner seg.

Emigrasjon

For å bli helt fri fra norsk beskatning (skattemessig emigrert) kan man

  1. ikke disponere bolig her i landet (ei heller ens nærstående – samboer/ektefelle/mindreårige barn),
  2. man kan ikke oppholde seg her i landet mer enn maks 61 dager i året, og
  3. man må ha tatt fast opphold i utlandet – i motsetning til f. eks. et midlertidig arbeidsopphold.

Dersom alle disse tre vilkårene er oppfylt i tre år etter utflyttingsåret, kan man skattemessig emigrere fra det fjerde året etter utflyttingsåret. I de mellomliggende årene vil den fulle skatteplikten til Norge vedvare som vanlig. Emigrasjon er som regel et lite aktuelt alternativ for de som er på arbeidsopphold i utlandet på grunn av de strenge vilkårene, og fordi man henger så lenge igjen i det norske skattesystemet.

Ettårsregelen

Spørsmålet er da om det finnes andre regler som kan brukes for å lempe beskatningen i Norge i et slikt tilfelle. Ofte vil også arbeidslandet ønske å skattlegge den ansattes lønn, og man havner da i en dobbeltbeskatningssituasjon som må løses. Dette er ikke tilfelle for Dubai. Her er det så vidt meg bekjent ingen inntektsskatt, så det er ikke snakk om noen dobbeltbeskatning. Norge har heller ikke noen skatteavtale med De forente arabiske emirater som kunne løse et eventuelt dobbeltbeskatningsproblem.

Det finnes imidlertid en regel i norsk skattelov som kan lempe beskatningen på lønn i Norge, som ikke avhenger av at det er betalt skatt i utlandet. Regelen heter ettårsregelen og finnes i skatteloven § 2-1 tiende ledd. Denne regelen er veldig gunstig, og særlig for de som ikke betaler skatt i arbeidslandet. Den gjelder kun lønnsinntekt. All annen inntekt/formue (globalt) skal skattlegges fullt ut i Norge. Regelen innebærer at lønnen først tas med til beskatning fullt ut i Norge, og man beregner en «vanlig» skatt. Deretter får skattyter en skattenedsettelse i Norge som tilsvarer den delen av den totale skatten som skyldes utenlandsinntekten. Hvis vedkommende ikke har andre inntekter i Norge enn lønnen fra utlandet vil det i praksis si at lønnen er skattefri i Norge. Har vedkommende andre inntekter vil skattebelastningen på disse andre inntektene bli noe høyere enn om utenlandsinntekten ikke hadde vært der, fordi man ikke får full utnyttelse av alle fradrag – deler av fradraget må tilordnes lønnsinntekten.

Det er noen vilkår som må være oppfylt for at ettårsregelen skal kunne brukes:

  1. Oppholdet må vare i minst 12 måneder
  2. Opphold i Norge kan ikke overstige 72 dager i enhver 12-måneders-periode (snitt 6 dager per måned)
  3. Arbeidet må ikke i hovedsak foregå utenfor et lands territorium

Nedsettelse av skatt etter ettårsregelen kan hensyntas i skattekortet til skattyter etter søknad til ligningsmyndighetene. I selvangivelsen må man redegjøre for at vilkårene er oppfylt, og fylle ut RF1150-skjema hvor skattenedsettelsen kreves.

Trygdeavgift

Det er viktig å påpeke at skattenedsettelsen ikke gjelder trygdeavgift. Trygdeavgiften lever sitt eget liv, og reglene for om vedkommende fortsatt skal være med i norsk trygd må undersøkes med NAV. Hovedregelen her er at man er trygdet i det landet man jobber i. Det er mulig å søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Har du spørsmål om skatt eller avgift? Bruk medlemsfordelen din i Skattebetalerforeningen og spør oss om hjelp!