Skatterefs for Skatteetaten

Stig Flesland

Tre bokstaver og ni tall manglet på fakturaen. Det mente Skatteetaten og klagenemnda for merverdiavgift var nok til å ilegge tilleggsavgift.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

I en sak som ble klaget inn for Sivilombudsmannen har Skatteetaten og klagenemnda for merverdiavgift fått refs for sin praksis – av Skattedirektoratet. Grunnen var en altfor streng praktisering av regelverket.

Saken ble avgjort i fjor, men Sivilombudsmannen publiserte uttalelsen først denne uken. Les hele uttalelsen til Sivilombudsmannen her.

Feilen som førte til at et selskap i eiendomsbransjen ble nektet fradrag for moms og dessuten ble ilagt tilleggsavgift, var at det på grunn av tekniske problemer ikke stod «MVA» eller et organisasjonsnummer på en faktura som ble sendt internt i konsernet.

Selskapet fikk først beskjed av skattekontoret, i vedtaks form, om at inngående merverdiavgift ville bli tilbakeført, og at det ble ilagt tilleggsavgift, fordi en faktura ikke oppfylte kravene til salgsdokumentasjon. Fakturaen manglet selgers organisasjonsnummer og bokstavene MVA.

Deretter ble saken klaget videre til klagenemnda for merverdiavgift, uten at det hjalp. Klagenemnda fastholdt, riktignok under dissens (4-1), skattekontorets vedtak.

Men etter at Sivilombudsmannen, og i sin tur Skattedirektoratet, kom på banen, ble det endringer.

I et brev fra Sivilombudsmannen ble Skattedirektoratet spurt om klagenemnda «kunne ha lagt til grunn en for streng tolkning av dokumentasjonskravene». Skattedirektoratet svarte at klagenemndas avgjørelse var i strid med gjeldende rett.

«Etter dette kan vi ikke se at denne saken skiller seg fra det som omtales i Merverdiavgiftshåndboken 10. utgave 2014 på side 801, og som klager (og ombudsmannen) også har vist til: Er selger registrert i avgiftsmanntallet, er de forhold formreglene i merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd, jf. bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd, skal ivareta rent faktisk oppfylt, og kjøper vil da ha fradragsrett for inngående avgift selv om ikke selgers organisasjonsnummer og/eller bokstavene MVA er påført fakturaen. Det kan også vises til eksempelvis Borgarting lagmannsretts dom 26. april 2006 (Haugo-dommen) om dette spørsmålet:

«Selv om det ikke er relevant i vår sak (Skd.bem: selgerne var ikke registrert i avgiftsmanntallet), bemerker retten at det må foretas en innskrenkende fortolkning av reglene i de tilfellene der selger faktisk er registrert i avgiftsmanntallet, men har unnlatt å påføre fakturaen sitt organisasjonsnummer og/eller bokstavene MVA. Her vil en registrert kjøper lovlig kunne trekke fra inngående merverdiavgift på sin omsetningsoppgave – til tross for at det underliggende bilaget ikke tilfredsstiller vilkårene i forskrift nr. 2 (Skd.bem: nå bokføringsforskriften). Det avgjørende i disse tilfellene vil være at kjøpers fradrag faktisk korresponderer med selgers innkreving av avgift og videre innbetaling av denne til staten.»

Deretter konkluderte Skattedirektoratet med at avgjørelsen, både til skattekontoret og til klagenemnda, ikke var riktig.

«Vår konklusjon er at klagenemndas avgjørelse er i strid med gjeldende rett.

Med henvisning til dette brev, vil vi be skattekontoret om å anmode Klagenemnda for merverdiavgift om å omgjøre sitt vedtak og oppheve den foretatte etterberegningen.»

Klagenemnda omgjorde senere sitt vedtak.