Få staten til å dekke utgiftene dine

Stig Flesland

Har du hatt kostnader til advokat, kan det være verdt å ta en ekstra runde og vurdere om staten kan være med å dekke hele eller deler av dine kostnader.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

I noen tilfeller vil du ha krav på dekning av sakskostnader fra skattemyndighetene, og i noen tilfeller kan du også kreve fradrag for advokatutgifter i selvangivelsen.

Det er flere måter det offentlige kan bistå deg med advokatregningen. Noen av de mest kjente er nok ordningene med fri rettshjelp og fri sakførsel. Men det finnes flere muligheter du kan benytte deg av.

Skatteloven inneholder ingen særskilt regel om fradrag for advokatutgifter. Det er dermed den alminnelige fradragsregelen (skattelovens § 6-1) som er styrende for fradragsretten.

Etter denne bestemmelsen kan du kreve fradrag for alle kostnader som er pådratt for å «erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt».

Eksempler

Hva skal så til for at advokatutgiftene kommer inn under dette?

Vi kan gi noen konkrete eksempler:

  • Utgifter til advokat i forbindelse med arbeidstvister er normalt fradragsberettiget (i den utstrekning de overstiger minstefradraget).
  • Det er som utgangspunkt ikke fradragsrett for advokatutgifter ved skilsmissesak – men hvis saken også gjelder ektefellebidrag, er den delen av advokattimene som gjelder dette fradragsberettiget.
  • I saker om erstatningsoppgjør er utgangspunktet at fradragsretten beror på om erstatningen ville være skattepliktig/fradragsberettiget.
  • Advokatutgifter i tvistesaker som gjelder fast eiendom kan være fradragsberettiget, dersom løpende skattepliktig inntekt kan bli påvirket av utfallet av tvisten – saken gjelder for eksempel inndrivelse av skattepliktig leie.

Les mer om i hvilke andre tilfeller du kan få staten til å ta regningen

Det har ikke betydning for fradragsretten om du vinner eller taper saken.

Bistand til selvangivelsen og i skattesaker

Kostnader til skatteplanlegging er ikke fradragsberettiget. I utgangspunktet er det heller ikke fradragsrett for kostnader du måtte ha til bistand med utfylling av selvangivelsen.

Imidlertid kan du få fradrag for utgifter til bistand med utfylling av ligningsoppgaver og bistand med avklaring under den ordinære ligningsbehandlingen – dersom kostnadene har sammenheng med skattepliktig inntekt eller inntektserverv.

Det vil være tilfellet for mange næringsdrivende – hvor utgifter til slik bistand kan ses på som alminnelige driftskostnader. Spørsmålet er behandlet i en høyesterettsdom fra 2005 (Rt. 2005 s. 1434, Total E&P Norge m.fl.), der retten ga klart uttrykk for at det ikke er vilkår for fradragsrett at kostnaden påvirker en inntektsstrøm direkte. Synspunktet er videreført i Lignings-ABC.