– Ikke tidsfrist på riktig skatt

Stig Flesland

Foto: Werner Juvik/www.juvik.com

Solberg-regjeringen har varslet at de vil se nærmere på rettssikkerheten for norske skattebetalere. Her er våre 10 råd om regelendringer – som nylig har blitt sendt til Finansdepartementet.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen varslet en gjennomgang av rettssikkerheten til skatteytere – noe som har blitt ytterligere aktualisert gjennom artikler i Dagens Næringsliv så langt i år.

Ikke tidsfrist på rett skatt

I et brev til Finansdepartementet har Skattebetalerforeningen kommet med 10 konkrete innspill til hvordan rettssikkerheten for norske skattebetalere kan forbedres. Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, begrunner forslagene på denne måten:

– Riktig skatt må være et overordnet mål for Skatteetaten, men etter vår mening er ikke dette målet i dag. For eksempel fører bevisavskjæringsreglene til at ulikt faktum legges til grunn for avgjørelsen i retten og avgjørelsen av tilleggsskatt, sier Lothe – og legger til:

– Vi mener hensynet til skattyter i større grad må vektlegges enn hensynet til Skatteetatens behov for å sette sluttstrek i en sak. Rettferdig behandling av skattesaker bør ikke ha en tidsfrist på tre år.

Les hele brevet her

Forslagene spenner fra en forventning om hurtig forbedring av skatteklagenemndene til forslag om endring i lovreglene om klagefrister og bevisavskjæring.

Forslaget

De ti punktene er, i kronologisk rekkefølge, innenfor følgende områder:

  • Uavhengig klagebehandling
  • Tilleggsskatt
  • Bevisavskjæring ved domstolsbehandlingen
  • Saksomkostninger ved domstolsbehandlingen
  • Ettårsregelen i ligningsloven § 9-2 nr. 8
  • Treårsregelen i ligningsloven § 9-6 nr. 2
  • Treårsregelen i merverdiavgiftsloven § 18-3
  • Innkreving av restskatt før saken er endelig avgjort
  • Fradragsrett for kostnader til bistand med skatt og ligning
  • Kravet til dokumentasjon av poster i selvangivelsen

Redusert risiko for skattyter

– I rettssaker ser vi for ofte at man ikke får rettferdig behandling. Kostnadsnivået ved domstolsbehandling av skattesaker utgjør etter vårt syn et rettssikkerhetsproblem. I saker der skattemyndighetene selv har en interesse av at en problemstilling blir avklart burde skattyter ikke ha kostnader ved domstolsbehandlingen, sier Lothe.

Han mener også at tilleggsskatten bør reduseres kraftig – ettersom det i mange tilfeller ikke er risiko for skatteunndragelse.

– Tilleggsskatt bør kun brukes i saker der det er en reell fare for skatteunndragelse. Det vil si at man ikke skal kunne ilegge tilleggsskatt i de tilfellene der opplysninger om inntekt eller formue allerede er fanget opp av tredjepart og sendt inn til Skatteetaten. I tillegg bør tilleggsskatten senkes og det bør innføres et standardisert gebyr som erstatter dagens løsning; som er en prosentsats av det beløpet en teoretisk kunne unndratt seg.